Aktuality

Antivirus C: Prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele

29. 6. 2020
Legislativní balíček

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o sociálním pojištění, jejímž cílem je zmírnit dopady koronavirové krize za účelem zachování maximálního možného počtu pracovních míst. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců.

Návrh zákona o sociálním pojištění promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, kterou platí zaměstnavatelé. Celkově jde o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen. Sociálního pojištění za zaměstnavatele bude prominuto u mezd do maximální výše jedenapůlnásobku průměrné mzdy. Zaměstnavatelé nebudou předkládat žádost, ale v měsíčním výkazu pouze oznámí OSSZ snížení vyměřovacího základu a zaplatí snížené pojistné.

Podmínky pro poskytnutí:

  • Zaměstnavatel zaměstnává nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění.
  • Zaměstnavatel nepropustí více než 10 % zaměstnanců a zároveň udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020.

Podmínky na prominutí pojistného se budou posuzovat v každém měsíci zvlášť.

UPOZORNĚNÍ:

Prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele lze uplatnit pouze u zaměstnanců v pracovním poměru, tedy ne u zaměstnanců, kteří pracují na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Výpočet superhrubé mzdy není uvedenou novelou dotčen a superhrubá mzda se i při prominutí sociálního pojištění počítá jako 1,338násobek hrubé mzdy, tedy jako kdyby bylo sociální pojištění za zaměstnavatele vypočteno v plné výši. Úrazového pojištění se prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele netýká a vypočítává se z nesníženého vyměřovacího základu sociálního pojištění. Do výpočtu celkového ročního vyměřovacího základu sociálního pojištění pro účely porovnání s maximálním ročním limitem platby sociálního pojištění se snížení vyměřovacího základu sociálního pojištění za zaměstnavatele nepromítá

UPDATE:

Jak postupovat v ABRA Gen

Automatická aktualizace

Pro získání úprav využijte funkci Zkontrolovat aktualizace v levé spodní části hlavního okna pro spouštění agend.

Funkce Zkontrolovat aktualizace je dostupná pouze uživatelům s nastaveným privilegiem "Dovolit aplikovat automatické aktualizace", případně privilegiem Supervisor. Přečtete si návod, jak nastavit automatické aktualizace.

Změny v agendě mezd

Snížení sociálního pojištění za zaměstnavatele bylo promítnuto do agendy Mezd.

Pro použití nových funkcí je potřeba nastavit novou globální proměnnou S_SPCoVidOdp - Uplatnit odpuštění pojistného na SP (zam-tel) od 1. 6. 2020 na Ano. POZOR: Je nutné přepočítat všechny mzdové listy! (Minimálně mzdové listy pracovních poměrů s Druhem činnosti 0,1 nebo 2.)

Při výpočtu sociálního pojištění se provede snížení vyměřovacího základu pro výpočet odvodu sociálního pojištění za zaměstnavatele o maximálně 1,5násobek průměrné mzdy, tedy 52253 CZK.

Ze snížení vyměřovacího základu pro zaměstnavatele jsou vyloučeny mzdové listy zaměstnanců:

  1. pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
  2. kteří jsou v aktuálním mzdovém období ve výpovědi a odcházejí v průběhu měsíce nebo mají v pracovním poměru zadanou výpověď s kódem OrgCoVid - Organizační důvody - § 52 a) až c) Zákoníku práce.
  3. kteří mají v definovatelném formuláři "Prominutí SP (Antivirus C)" označeno: Potlačit prominutí sociálního pojištění (Antivirus C). Touto cestou lze ručně nastavit, kteří zaměstnavatelé mají být z prominutí sociálního pojištění vyloučeni.

Zobrazení definovatelných formulářů lze nastavit pod volbou "Nastavit" v horní liště programu.

Výpočet sníženého sociálního pojištění za zaměstnavatele lze vytisknout v nově sestavě v agendě mzdových listů: Přehled prominutí sociálního pojištění zaměstnavatele (Antivirus C).

Pro odvod sociálního pojištění v případě snížení sociálního pojištění za zaměstnavatele byl připraven nový export pro ePortál ČSSZ: Přehled o výši pojistného 2020 (Antivirus C).

Podrobný PDF dokument popisující všechny nutné kroky najdete v online nápovědě.