Aktuality

Časové rozlišení nově v ABRA Gen

21. 4. 2017

Aktuální (progresivní) verze informačního systému ABRA Gen zpříjemní účetním práci novou možností vytvářet a upravovat časová rozlišení. Časové rozlišení představuje účetní postup, který přiřazuje náklady a výnosy do období, s nímž věcně a časově souvisí. Časové rozlišení se týká dokladových agend, ve kterých se náklady a výnosy evidují.

K účtování časového rozlišení se používají přechodné účty aktiv a pasiv. Jsou to účty rozvahově aktivní nebo pasivní. V účtové osnově pro podnikatele se jedná o účty nákladů příštích období a výnosů příštích období. Tyto účty jsou zařazeny do účtové skupiny "38".

Rozpuštění časového rozlišení se uskutečňuje do více účetních období, uživatelsky nadefinovaných v agendě Období. Systém nabízí dva typy rozpouštění:

  • Do měsíců s poměrnými měsíčními částkami časového rozlišení v rámci účetního období.
  • Do celého účetního období s celkovými částkami (jedná se o fiskální období, kterým může být kalendářní rok nebo hospodářský rok).

Časové rozlišení lze vytvářet k vybranému dokladu nebo jen některým jeho řádkům či k více dokladům najednou. Realizuje se vyvoláním dialogu časového rozlišení, ve kterém se zadá začátek a konec časového rozlišení (interval časového rozlišení) a periodicita (je možné vytvářet položky časového rozlišení po měsících nebo fiskálních obdobích). V rámci dialogu lze zobrazit položky rozpadů nákladů či výnosů do jednotlivých období vygenerované systémem na základě zadaných vstupních parametrů. Systémem vygenerované položky rozpadu časového rozlišení lze v případě potřeby ještě ručně upravovat. Na jejich základě se následně vytvoří odpovídající účetní zápisy:

  • Přeúčtování nákladů a výnosů, které se týkají příštích období a jsou předmětem časového rozlišení – na přechodný účet časového rozlišení.
  • Přeúčtování poměrně rozpočtených částek nákladů či výnosů, které se týkají příštích období a jsou předmětem časového rozlišení – z přechodného účtu časového rozlišení do nákladů a výnosů do po sobě jdoucích období, s nimiž věcně a časově souvisí.

Podrobnou dokumentaci k časovému rozlišení najdete v online nápovědě.