Aktuality

Jak na doklady pro Kontrolní hlášení DPH

18. 1. 2016

Připravili jsme pro vás video, které popisuje základní možnosti zadávání daňových dokladů pro správné vykázání kontrolního hlášení DPH.


DOPORUČUJEME: Časté otázky ke kontrolnímu hlášení DPH


Co říká legislativa?

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká pro plátce DPH povinnost podávat Kontrolní hlášení (dále KH DPH).

Zákonná úprava vychází z Novely zákona o dani z přidané hodnoty (360/2014 SB - Kontrolní hlášení je upraveno v § 101c - § 101i zákona o DPH). Na základě tohoto předpisu a informací získaných z Daňového portálu Finanční správy (formulář kontrolního hlášení, XML struktura) je v rámci ABRA SW implementováno rozšíření umožňující provedení přípravy tohoto podání.

Kontrolní hlášení nenahrazuje daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. Nahrazuje ovšem výpis z evidence pro účely DPH ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti.

Kontrolní hlášení obsahuje údaje získané z daňových dokladů.

Koho se kontrolní hlášení týká?

Kontrolní hlášení podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně (tuzemské i zahraniční subjekty). Právnické osoby jsou povinny sestavovat kontrolní hlášení vždy za kalendářní měsíc. Po fyzických osobách se vyžaduje podávání na měsíční či čtvrtletní bázi (záleží na tom, v jaké periodě podávají DPH přiznání). Lhůta podání Kontrolního hlášení činí 25 dnů od skončení kalendářního měsíce (resp. po skončení zdaňovacího období – fyzické osoby)

Povinnost podat Kontrolní hlášení vzniká, pokud:

 • bylo uskutečněno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo byla přijata úplata přede dnem uskutečnění tohoto plnění
 • bylo přijato zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo byla poskytnuta úplata přede dnem uskutečnění tohoto plnění
 • bylo využito zvláštního režimu pro investiční zlato

Podání

Podání Kontrolního hlášení je možné provést pouze elektronicky (ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně). Jiná forma podání není přípustná. Hlášení je možné podat pomocí aplikace EPO (Elektronická podání pro Finanční správu), na stránkách Daňového portálu a také přes Datové schránky. Pokud Kontrolní hlášení podáme datovou zprávou vyžadující dodatečné potvrzení, provedeme potvrzení ve lhůtě pro podání Kontrolního hlášení.

Kontrolní hlášení je podáváno za období, ve kterém plátce:

 • přiznává daň na výstupu
 • uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti
 • uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu
 • uskutečnil plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato

Řešení kontrolního hlášení v abra Gx

Podrobný popis změn najdete v dokumentu Kontrolní hlášení DPH 2016 (KH-DPH) – dokumentace na Zákaznickém portálu v sekci Znalosti > Legislativa, metodika, postupy.

Nová úprava respektující KH DPH je součástí prosincové verze 16.01. Tato úprava zatím neobsahuje XML export potřebný pro únorové (popř. dubnové) podání. Důvodem pozdějšího zapracování exportu je dostupnost testovacího prostředí na Daňovém portále Finanční správy až během prosince 2015. XML export bude součástí nejpozději lednové legislativní verze.

V systému ABRA Gx je výkaz KH DPH postaven na dokladových agendách. Sestavení Kontrolního hlášení a jeho export je možné (zapracováno v lednové verzi) provést pouze v agendě „Uzávěrky DPH“ (Účetnictví -> DPH -> Uzávěrky DPH). Seznam dokumentů vstupujících do Kontrolního hlášení zobrazíme také přes tuto agendu nebo přes „Přehled DPH“ pomocí tiskových sestav (Účetnictví -> DPH -> Přehled DPH).


DOPORUČUJEME: Časté otázky ke kontrolnímu hlášení DPH


Technické poznámky k řešení KH DPH v systémech ABRA:

 • Do Kontrolního hlášení se mohou dostat doklady vstupní i výstupní. Jejich podrobný výčet je uveden v kapitole Seznam dokladů v dokumentu na Zákaznickém portálu.
 • Zadávání dokladů je z pohledu uživatele zachováno - až na výjimky, které uvádí naše video. Je však nutné provést kontrolu a nastavení parametrů systému. Více viz kapitola Změny v nastavení v dokumentu na Zákaznickém portálu.
 • Zvlášť je nutné překontrolovat nastavení parametrů pro práci s doklady, viz kapitola Dotčené doklady v dokumentu na Zákaznickém portálu.
 • V rámci Kontrolního hlášení DPH může být na jednotlivých dokladech změněna preference výkazu DPH. Pomocí doplňkového čísla je možné nahradit číslo dokladů. Více viz kapitola Doplňkové číslo a preference výkazu DPH v dokumentu na Zákaznickém portálu.
 • Do uzávěrek DPH přibyla možnost při vytváření uzávěrky vytvořit i výkaz Kontrolního hlášení. V rámci agendy je dostupný report přehled dokladů Kontrolního hlášení a export do XML. Více viz kapitola Uzávěrky DPH v dokumentu na Zákaznickém portálu.
 • V agendě Přehled DPH přibyl report, který je určen pro kontrolní účely dokladů, které vstupují do Kontrolního hlášení - např. Část A5 a B3, se vykazuje v Kontrolním hlášení jen suma hodnot, ale v tiskové sestavě jsou doklady pro kontrolu uvedeny jednotlivě.
 • Podporujeme (od lednové verze) XML export kontrolního hlášení, který se posílá finanční správě přes Portál veřejné správy nebo do datové schránky. Více viz kapitola Hlavička exportu kontrolního hlášení v dokumentu na Zákaznickém portálu.
 • Pro firmy obchodující ve zvláštním režimu podle §89, §90 a §92 Zákonu o DPH, byly do systémů ABRA zapracovány změny v DPH indexech. Viz kapitola Změny v DPH indexech v dokumentu na Zákaznickém portálu.