5 najčastejších otázok na hotline

19. 3. 2016

1. Aké nastavenia je v ABRE potrebné realizovať v súvislosti so SEPA platbami?

Je potrebné nastaviť údaje o vlastnom účte v agende Bankové účty, a to konkrétne číslo účtu vo formáte IBAN a krajinu banky. Údaje o účte partnera je potrebné nastaviť v agende Adresár firiem, na detaile firmy, záložke Sídlo: Ulica, mesto a Kód (krajiny) a na záložke Bank. účty - číslo účtu vo formáte IBAN, vyplniť BIC/SWIFT kód (pre zahraničné platby) a kód krajiny.

Upozorňujeme:

Na Zákaznícky portál -> Znalosti -> Riešenie známych problémov priebežne uverejňujeme  opravy bankových ovládačov, pokiaľ jednotlivé banky zmenia svoju špecifikáciu alebo pre danú banku opravíme neošetrenú výnimku.

2. Platobné príkazy z miezd – prečo neprechádzajú v banke (platba mzdy zamestnancom)?

V súvislosti s prechodom na SEPA platby je potrebné doplniť a opraviť nastavenie miezd pre generovanie platieb.

  • V agende „Nastavenie parametrov miezd“, záložka „Nastavenia pre uzávierku“ – zmeniť výber firmy v položke „Firma predvypĺňaná na plat. príkazoch“, najlepšie na vlastnú firmu zadanú v Adresári firiem. Je potrebné, aby firma mala vyplnenú adresu Sídla (Ulica, Mesto, Kód).
  • V agende Zdravotné poisťovne vyplniť polia Ulica, Mesto, Kód, Účet v tvare IBAN.
  • V agende „Definície platieb“ – (PDan, DZvlaSaz, SP) – skontrolovať či je „Cieľový účet“ v IBAN tvare.
  • V agende Zamestnanci – skontrolovať, či je Číslo účtu v tvare IBAN a je vyplnená Krajina banky.

3.  Ročné zúčtovanie miezd – Ako ho spraviť? Ako zadať externé potvrdenie?

Je ho možné spraviť z agendy Zamestnanci. Po označení zamestnancov, pre ktorých sa má generovať Ročné zúčtovanie, je potrebné použiť tlačidlo „Výpočet RZÚ“.

V agende Ročné zúčtovania sa vytvoria doklady pre jednotlivých zamestnancov a príslušný rok.

Opravou dokladu je možné na Hlavičke dokladu pridať riadok „Exter. potvrdenie“, na ktorom je možné zadať dodatočné údaje o zamestnancovi (príjmy z iného zamestnania, daňový bonus na dieťa, odpočet na manžela/manželku, životné poistenie apod.)

Ako správne zadať na ročnom zúčtovaní súbeh pracovných pomerov HPP a dohody?

Aby sa vyplnil riadok 00A v tlačive "Ročné zúčtovanie dane za rok 2015",  je potrebné to na  záložke Riadky-detail vyplniť nasledovne:

Ďalšie poznámky=> DOH: >>čiastka<<  (DOH:566,24)

Ako správne zadať na ročnom zúčtovaní Nezdaniteľné minimum dôchodcu?

Je potrebné zadať externé potvrdenie, Odpočty a daňové zľavy, druh=MI a do položky Oprava zadať rozdiel medzi nezdaniteľným minimom a vyplateným dôchodkom:

Oprava = Do tejto položky je možné zadať opravnú čiastku, ktorá sa pripočíta k daňovému odpočtu/bonusu. Užívateľ tu môže znížiť napr. výšku daňového odpočtu na manželku v prípade, že mala manželka nejaký príjem, alebo výšku nezdaniteľného minima, pokiaľ bol poplatníkovi vyplatený prípadný dôchodok, a pod.

Ako správne zadať na ročnom zúčtovaní doplatok daňového bonusu na dieťa, pokiaľ sa neuplatňoval počas roka?

Pokiaľ si zamestnanec neuplatňoval daňový bonus na dieťa, potom odporúčame zadať daňový bonus na dieťa do agendy Zamestnanci spätne s platnosťou od 1.1.2015-31.12.2015. Ak pri prepočte ročného zúčtovania za rok 2015 Abra zistí, že si zamestnanec neuplatňoval bonus na deti, tak mu ho doplatí.

4. Účtovná uzávierka roku 2015 – čo všetko sa musí urobiť?

  • Uzávierky za obdobie v jednotlivých agendách: Uzávierka bankových účtov, Uzávierka pokladní, Uzávierka fakturácie, Uzávierka ostatných dokladov, Skladová uzávierka za obdobie.
  • Zaúčtovanie všetkých účtovných žiadostí.
  • Auditácia záznamov v Účtovnom denníku.
  • Blokácia dokladov.

5. Účtovné výkazy – nejdú vytvoriť

Riešením je spustiť agendu „Nastavenie klienta“ a použiť tlačidlo OK a zvoliť „Prepojenie na Excel/OpenOffice Calc“.