Ako nastaviť fulltextové našepkávanie v nových číselníkoch

6. 9. 2020
Ukážeme vám, ako v našepkávači nových číselníkov aktivovať fulltextové hľadanie. Táto funkcia vám významne urýchli a spríjemní prácu vo výbere konkrétnych položiek. Na príklade vám taktiež ukážeme, ako pri výbere skladových kariet do riadkov dokladov zadávať nielen začiatok kódu, ale taktiež začiatky slov obsiahnutých v názve alebo špecifikácii. Vo verzii ABRA Gen 19.4 bol zahájený postupný prevod číselníkov na novú technológiu spracovania dát. Hlavnou výhodou tejto technológie je zvýšenie výkonu pri práci s objemnými dátami. V aktuálnej verzii 20.2 využíva novú technológiu už viac ako dvadsať číselníkov. Okrem technologických zmien „na pozadí“ prinášajú nové číselníky taktiež niekoľko zmien v užívateľskom rozhraní. Jednou z najdôležitejších je podpora našepkávania. Pokiaľ do poľa naviazaného na daný číselník začnete vpisovať text, aktivuje sa mechanizmus našepkávania, ktorý na základe zadaného textového reťazca ponúkne rozbaľovacie menu obsahujúce položky vyhovujúce zadávanému textu. Ponuka sa v priebehu písania dynamicky mení. Akonáhle sa v nej objaví požadovaná položka, môžete ju vybrať (typicky prevziať do dokladu), bez nutnosti otvárania „malého číselníku“. V tomto tipe si ukážeme, ako skombinovať mechanizmus našepkávania s funkcionalitou fulltextového hľadania. V továrnom nastavení (po update na verziu, v ktorej je konkrétny číselník prevedený na novú technológiu) funguje našepkávanie v režime Rozšírené doplňovanie. Rozšírené doplňovanie znamená, že sa vám pri zadávaní určitej položky budú ponúkať všetky záznamy, v ktorých daná položka začína zadávaným reťazcom. Pokiaľ je na doklade potrebné doplniť kód skladovej karty, po vpísaní časti kódu systém ABRA Gen užívateľovi ponúkne (našepká) položky, ktorých kód začína zadaným reťazcom.
Obr.1: Našepkávač kódu skladovej karty
Obr.1: Našepkávač kódu skladovej karty
Chovanie našepkávača je možné zmeniť (pre každý číselník prevedený na novú technológiu sa nastavuje zvlášť). Potrebujeme, aby sa zadávaný text nehľadal len v kóde skladových kariet, ale taktiež v poliach Názov a Špecifikácia. Pre tento účel je potrebné zmeniť zdroj dát pre našepkávanie z Rozšíreného doplňovania na Fulltext. Budeme postupovať nasledovne.

Agenda Fulltextové hľadanie (1. časť nastavení)

Najskôr skontrolujeme, či je vytvorená definícia fulltextového hľadania pre číselník Skladové karty a či je aktuálna (nachádza sa v stave OK).
Obr.2: Agenda Fulltextové hľadanie
Obr.2: Agenda Fulltextové hľadanie
Pokiaľ sa definícia nachádza v stave Aktualizovať, je potrebné vykonať aktualizáciu – buď pomocou funkčného tlačidla Aktualizovať fulltext (na záložke Zoznam v agende Fulltextové hľadanie) alebo naplánovanou úlohou typu Aktualizácia fulltextového hľadania (pokiaľ číselník obsahuje väčšie množstvo záznamov, prípadne v systéme súbežne pracuje viac užívateľov, odporúčame používať naplánovanú úlohu).
Obr.3: Aktualizácia fulltextu
Obr.3: Aktualizácia fulltextu
Ďalej na záložke Detail skontrolujeme, či sú v rámci definície fulltextového hľadania pre číselník Skladové karty nadefinované indexy pre požadované položky, teda Kód, Názov a Špecifikácia.
Obr.4: Definícia indexov pre požadované položky.
Obr.4: Definícia indexov pre požadované položky.
Pokiaľ potrebné indexy definované nie sú, vytvoríme ich podľa návodu v online nápovede. Po pridaní alebo zmene indexu sa zmení stav definície hľadania z „OK“ na „Aktualizovať“ a je potrebné vykonať aktualizáciu. (Funkciu Aktualizovať fulltext resp. naplánovanú úlohu je potrebné použiť len pri zmenách definície/štruktúry indexu, pri zmenách dát sa indexy aktualizujú automaticky.)

Agenda Našepkávač (2. časť nastavení)

Keď máme vytvorenú definíciu fulltextového hľadania, v agende Našepkávač označíme záznam Číselník skladových kariet a klikneme na tlačidlo Opraviť.
Obr.5: Nastavenie v agende Našepkávač
Obr.5: Nastavenie v agende Našepkávač
Pre našepkávanie hodnôt z konkrétneho číselníku nie je možné využívať súčasne Rozšírené doplňovanie a Fulltext, preto na záložke Rozšírené doplňovanie zrušíme zatrhnutie voľby Používať a rovnakú voľbu zatrhneme na záložke Fulltext.
Obr.6: Zrušenie rozšíreného doplňovania
Obr.6: Zrušenie rozšíreného doplňovania
Obr.7: Aktivácia fulltextového hľadania
Obr.7: Aktivácia fulltextového hľadania
Nakoniec pomocou tlačidiel Přidat alebo Vložiť do definície našepkávania postupne doplníme fulltextové indexy, ktoré chceme pri našepkávaní využívať. Po pridaní indexovKód, Názov a Špecifikácia definíciu našepkávania uložíme tlačidlom Uložiť.
Obr.8: Doplnenie fulltextových indexov
Obr.8: Doplnenie fulltextových indexov

Agenda Faktúry vydané (príklad použitia)

Pokiaľ si upravíme definíciu našepkávania pre číselník Skladové karty výššie uvedeným spôsobom, môžeme pri výbere skladových kariet do riadkov dokladov zadávať nielen začiatok kódu, ale taktiež začiatky slov obsiahnutých v názve alebo špecifikácii (slovo „pozinkovaný“ na ilustračnom obrázku je obsiahnuté v poli Špecifikácia).
Obr.9: Fulltextové hľadanie v skladových kartách
Obr.9: Fulltextové hľadanie v skladových kartách
Upozornenie: Pokiaľ si vytvárate vlastné indexy pre fulltextové hľadanie, snažte sa do našepkávača vkladať čo najmenší počet čo najjednoduchších definícií indexov, aby nedochádzalo k degradácii výkonu. Pred nasadením nových definícii našepkávania odporúčame ich overenie v testovacom prostredí. Viac informácií o vlastnostiach prevedených číselníkov nájdete v kapitole Nová technológia číselníkov v online nápovede.