Automatický výber varianty formulára – 2. časť

31. 10. 2017
Základný spôsob ako zabezpečiť automatické prepínanie pri variantných formulároch sme si ukázali v predchádzajúcom článku Automatický výber varianty formulára. Čo robiť v prípade, ak potrebujete pracovať s iným typom užívateľsky definovateľných formulárov? Na príklade Vám ukážeme, ako agenda CRM Aktivít môže slúžiť nielen na prijatie dopytu od zákazníka, ale i k riešeniu prípadných reklamácií. Predpokladáme, že definovateľné formuláre máte už v systéme vytvorené, napríklad od konzultanta alebo vášho IT správcu. Predmetom tohto tipu nie je vytváranie vlastných formulárov. Ukážeme si teda, že agenda CRM Aktivít môže slúžiť nielen na prijatie dopytu od zákazníka, ale aj k riešeniu prípadných reklamácií. Pre každú z týchto situácií je vhodné sledovať iné údaje. Ak niektoré položky máte zadané v definovateľnom formulári: (Obr. 1) môžete zabezpečiť, aby pre typ aktivity bol vybraný iný definovateľný formulár. Kliknite myšou na záložku "Formulár" na aktivite. (Ak záložku nevidíte, je potrebné v menu "Nastavenia" zvoliť voľbu "Zobrazovať definovateľný formulár".) Vpravo od tlačidla na výber formulára je malá šípka (trojuholník) smerom nadol, na ktorú myšou kliknite: (Obr. 2) Po kliku myšou bude zobrazený formulár na zadanie jednotlivých definovateľných formulárov a nastavenie podmienok: (Obr. 3) Kliknite do poľa na tlačidlo Vložiť a na šípku zoznamu definícií v poli "Formulár". Otvorí sa ponuka definovateľných formulárov pre agendu aktivít: (Obr. 4) Vyberte prvý požadovaný formulár, napr. "Komplexný obchodný prípad". Ďalej definujte podmienku automatického výberu: (Obr. 5) Zadajte podmienku, kedy sa daný formulár má zobrazovať, napr. podľa typu aktivity: (Obr. 6) Vlastné označenie typu aktivity závislé na pomenovaní v číselníku typov aktivít: (Obr. 7) Teraz nastavte podmienku pre formulár na reklamácie: (Obr. 8) Pre reklamácie založte ďalší riadok a použite skratku z číselníka "REK". Vytvorenú definíciu uložte tlačidlom "Uložiť ako" - odporúčame ju označiť ako predvolenú, aby sa vybrala automaticky - a stlačte "Použiť". Tým je nastavenie kompletné. Ak zmeníte v editovanej aktivite typ, dôjde k automatickému prepnutiu formulára, obdobne aj pri prechádzaní zoznamu aktivít dochádza automaticky k prepínaniu. Tento princíp funguje nad všetkými agendami a číselníkmi, ktoré podporujú definovateľné formuláre. V prípade, že budete chcieť komplexnejšie nastavenie systému, je vhodné danú úlohu riešiť s konzultantom. Často nejde len o nastavenie podmienok pri formulároch, ale i detailnejšie nastavenie systému pre niekoľko súčasných procesov vo firme.