Čo obsahuje decembrová a januárová legislatívna verzia?

8. 2. 2016

Aké zmeny obsahuje legislatívna decembrová verzia a aké prináša januárová verzia? Čítajte podrobné informácie.

Čo obsahuje decembrová legislatívna verzia?

Novela Zákona o DPH (č. 222/2004 z. Z)

Hlavným zámerom novely zákona o DPH je zlepšiť podmienky uplatňovania DPH pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností zavedením možnosti posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa.

Sociálna výpomoc z dôvodu  mimoriadnych udalostí - príjem oslobodený od dane

Medzi príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane sa pridáva sociálna výpomoc z dôvodu  mimoriadnych udalostí (živelná pohroma, havária, katastrofa, teroristický útok) a hmotnej núdze  (zákon o hmotnej núdzi) zamestnanca z  prostriedkov sociálneho fondu do výšky 2 000 eur za  zdaňovacie obdobie.

Nariadenie vlády SR, kt. sa ustanovuje suma minimálnej mzdy a odvodených súm mzdových nárokov na rok 2016

Suma minimálnej mzdy na rok 2016 sa ustanovuje na 405 eur za mesiac pre zamestnanca  odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,328 eur pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou  mzdou.

Odvodová úľava (nezamestnaní z najmenej rozvinutých okresov)

Nový druh zamestnanca: Dlhodobo nezamestnaný z najmenej rozvinutého okresu. V podstate ide o "normálnu" odvodovú úľavu pre dlhodobo nezamestnaných, ktorým však stačí  byť pred zamestnaním evidovaný na úrade práce iba 6 mesiacov. Najdôležitejšou podmienkou  pre uplatnenie odvodovej výnimky pre takéto prípady je adresa trvalého bydliska  – musí sa  nachádzať v „najmenej rozvinutom okrese“.  Tieto okresy budú zapísané v zozname najmenej rozvinutých okresov, ktorý bude viesť Ústredie  práce, sociálnych vecí a rodiny a zverejní ho na svojej webovej stránke www.upsvar.sk.

Zmena základných (ne postihnuteľných) súm - zvýšenie zo 60% sumy životného minima na 100% sumy životného minima

Základná  suma,  ktorá  sa  nesmie  zraziť  povinnému  z  jeho  mesačnej  mzdy,  je  100  %  zo  životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.    Základná suma, kt. nemožno zraziť sa znižuje pre prípad výživného pre maloleté dieťa zo 70%  na 60% zo základnej sumy uvedenej v 1.bode; a to aj pre prípad, ak je povinným poberateľ  dôchodkových dávok.   Tento  algoritmus  sa  bude  vzťahovať  aj  na  exekúcie  vykonávané  po  31.12.2015,  ktoré  boli  nariadené pred 1.1.2016.

Ďalej decembrová legislatívna verzia obsahovať

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za r.2016.
 • Ročné  zúčtovanie dane za rok 2015
 • Mesačný prehľad dane 2016
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane 2015
 • Registračný list FO (RLFO)  - Prihláška_odhláška_prerušenie od 15.12.2015
 • Registračný list FO (RLFO)  - Zmena od 15.12.2015
 • Registračný  list  FO  (RLFO)  ručne  zadaný  - Prihláška_odhláška_prerušenie_zmena  od  15.12.2015 4, ELDP  - od 04.01.2016
 • S_VVZSP; Všeobecný vymeriavací základ pre sociálne poistenie/rok
 • S_VVZZP; Všeobecný vymeriavací  základ pre zdravotné poistenie/rok
 • S_PriemMzda; Priemerná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve
 • S_HranPrijDN; Hranica pre zánik odvod. úľavy pre dlhodobo nezam.
 • S_MaxDVZPlna; Maximum DVZ na ND
 • S_MinMzdM; Minimálna mzda hodinová
 • S_MinMzdH; Minimálna mzda mesačná
 • S_PriProst; Príplatok za prácu v škodlivom prostredí
 • S_PriNocMz; Príplatok za prácu v noci, mzda

Čo obsahuje januárová legislatívna verzia?

Osobitná úprava uplatňovania dane (DPH až po prijatí platby) – Úpravy  uzávierky DPH

Na základe zmien okolo Osobitnej úpravy uplatňovania dane je zmenený výpočet uzávierky pre rok 2016, aby reflektoval doklady v tomto režime a čerpal údaje pre DPH uzávierku z platieb týchto dokladov.

Klasifikácia zamestnaní podľa ISCO - zmeny v initdátach od 2016 

Implementované potrebné zmeny súvisiace s Vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

Zmeny v číselníku Účtovný rozvrh, platné od 1.1. 2016

Implementované úpravy vo vzore účtovnej osnovy. Prejavia sa len na čistej databáze alebo pri použití funkcie Porovnať v agende Účtovný rozvrh.

Ďalej bude januárová legislatívna verzia obsahovať

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za r.2016.
 • Mzdový list - Nová povinná položka (DDS za zamestnávateľa)
 • Nové schémy pre Mesačný výkaz poistného a príspevkov + Výkaz poistného a príspevkov pre rok 2016
 • Žiadosť o vykonanie roč. zúčt. preddavkov na daň z príjmov zo ZČ za rok 2015