Efektívne riadenie zásob

16. 1. 2020
Efektívne riadenie zásob
Ako čo najrýchlejšie odbavovať zákazky a zaistiť optimálny stav zásob? Riešením je riadiť logistiku s pomocou vhodne zvoleného firemného a skladového systému. Zamedzí chybám a ušetrí veľa zbytočnej práce, starostí aj peňazí.

Nebojte sa technológií

Logistika je veľmi komplexný súbor činností, preto je žiaduce zvoliť v prvej rade správny účtovný a skladový systém, ktorý umožní ju riadiť ako celok. Len tak je možné dosiahnuť žiaducej miery automatizácie a využívať ľudské aj materiálne zdroje efektívne. Mnoho firiem stále spolieha na relatívne lacnú ľudskú pracovnú silu. Úspora je však v takom prípade len zdanlivá – čo môže pomerne ľahko a dlhodobo vyriešiť skladový informačný systém, tým sa zaoberá často nadbytočný počet zamestnancov. Naviac pri pretrvávajúcom nedostatku kvalitných a kvalifikovaných pracovníkov naprieč odvetviami je personálne pokrytie všetkých potrebných činností neisté a rizikové, podlieha sezónnym výkyvom a v súčte je taktiež dosť nákladné. Čo sa potom na jednej strane ušetrí na pokročilých riešeniach, to sa prejaví v chybách, prestojoch a paradoxne vyšších nákladoch na ľudské zdroje. Cielené a zmysluplné využitie technológií a automatizácia je z dlhodobého hľadiska finančne aj organizačne efektívnejšia .

Premyslené riešenie moderného skladu

Technológie teda môžu riadenie zásob aj organizáciu práce v logistike významne uľahčiť, nie každý podnik ich však vie správne využiť. Mnoho firiem sa stretáva s následkami tzv. ostrovčekových riešení, teda izolovaných aplikácií či systémov používaných na jednotlivé postupy. Snaha pokryť podľa potreby a často živelne každú časť logistického procesu častokrát končí zmätkom, chybami, nedostatočným prenosom informácií a neefektívnym využitím zdrojov či dokonca stratami. Ďalším kameňom úrazu je nedostatok dát alebo neschopnosť ich správne integrovať a využiť v praxi. Už pri implementácii, resp. voľbe vhodného riešenia pre daný podnik je potreba vziať v úvahu, ako celý „organizmus“ funguje, všetko veľmi dobre pochopiť a podrobne premyslieť, aby riešenie skutočne odpovedalo potrebám danej firmy. Keď je potom implementované správne zvolené a nastavené riešenie, prevádzka sa značne uľaví – na sklade je vždy to, čo je treba, nákup aj predaj bežia hladko, nehromadia sa ležiaky a ľudia vykonávajú prácu efektívne, bez chýb a časových prestojov. Zlepší sa taktiež organizácia práce, účtovné operácie a efektivita práce na všetkých úrovniach – od skladu po management.

Ako na efektívne riadenie skladu

Kľúčom k úspechu riadenia zásob je spravidla integrácia všetkých, prípadne podstatnej časti procesovv jednom stabilnom firemnom skladovom systéme. Ten je možné bez problému priebežne aktualizovať a s pomocou nadstavbových funkcií potom všetky súvisiace procesy dokonale prepojiť a sprehľadniť. Dôležité je správne nastaviť už samotnú skladovú evidenciu, najlepšie v digitálnej podobe. Zber dát a ich využitie vo všetkých dotknutých oblastiach sú paralelne procesy, kedy na jednej strane príde dodávka tovaru a na strane druhej majú všetci od skladníka po účtovníka správne a aktuálne informácie, s ktorými v celom procese pracujú. V jednom prepojenom systéme sú k dispozícii nielen informácie o tovare či materiály, ale taktiež o samotnej objednávke, jednotlivých krokoch, dotknutých pracovníkoch aj všetkých ďalších postupoch až po management a plánovanie. Netreba zdôrazňovať, že už priebežné zhromažďovanie dát a ich riadené prepisovanie na všetky správne miesta značne eliminuje riziko chybovosti či strát.
V ABRA Gen je skladové hospodárstvo priamo prepojené s nákupným modulom, ktorý z objednávok automaticky vytvára príjemky, na druhej strane potom logicky nadväzuje modul Predaj. Ponúkajú sa tu široké možnosti v oblasti riadenia zásob, polohovanie skladov a využitie WMS aj v mobilnej verzii. Zároveň sú všetky postupy previazané s účtovníctvom a pre riadenie práce v sklade aj management zásob je možné veľmi efektívne využiť pokročilé nástroje vizualizácie vďaka ABRA Business Intelligence. Samozrejmosťou sú mobilné čítačky, nastavenie optimálnych trás, vynikajúca trackovatelnosť položiek a ďalšie pokročilé funkcie podľa potrieb konkrétneho podniku.

Prečo riadiť zásoby pomocou WMS

Efektívnemu riadeniu skladu aj zásob môže významne napomôcť moderný WMS (Warehouse Management System), ktorý umožňuje detailnú evidenciu tovaru na sklade a hrá kľúčovú rolu pri riadení činností a organizácii skladu. WMS býva spravidla integrovanou súčasťou firemného ERP (vrátane systému ABRA Gen) a obsiahne sám o sebe mnoho informácií aj funkcií. Pri správnom nastavení a využití WMS vždy presne viete nielen v akom sklade, na akej pozícii a v akom množstve sa tovar či materiál nachádza, ale taktiež ako ho čo najrýchlejšie nájsť. Keď je WMS naviazaný na firemný ERP, máte vždy aktuálne informácie o tom, koľko, čoho a kedy objednať, príp. od koho. Vďaka využitiu čítačiek či mobilných terminálov a napojenia na firemný účtovný aj skladový systém je podstatná časť rutinných činností automatizovaná, ľahšie je taktiež možné zadávať a riadiť prácu či pohyb tovaru aj osôb po sklade. Dobre využívaný WMS vedie v dôsledku k lepšiemu využitiu skladových priestorov, funkčnému plánovaniu nákupu a predaja, optimalizáciu zásob a elimináciu chybovosti či časových strát.

Hudba budúcnosti?

Najmodernejšie technológie teraz ponúkajú aj v logistike riešenia, ktoré donedávna zneli ako utópia. Významne vyšší výpočtový výkon, presun značnej časti procesov do cloudu, rýchly rozvoj senzorov IoT aj využitie robotiky či umelej inteligencie vo výrobe aj predaji napomohli vzniku pojmu „chytrá logistika“. Po sklade tak môžu jazdiť stroje bez obsluhy, čítačky môžu byť nahradené okuliarmi na virtuálnu realitu a kontrolu polôh či optimalizáciu trás môžu obstarávať aj drony. Podnikové ERP systémy vedia automaticky komunikovať so zákazníkmi, dodávateľmi aj výrobcami a riešenie zákazky z podstatnej časti realizovať automaticky. Jednou z najväčších noviniek sú spolupracujúci roboti s umelou inteligenciou a schopnosťou učenia sa. Dá sa povedať, že moderný sklad sa bez automatizácie a moderných technológií prakticky nemôže obísť. V dnešnej rýchlej dobe už nie je možné spoliehať na papiere, excelovské tabuľky, ručné spracovanie informácií od dochádzky po účtovníctvo a živelné odovzdávanie informácií medzi pracovníkmi. Keď nové technológie správne využijeme, budeme môcť viac zdrojov, a najmä ľudskej práce zmysluplne využiť k tvorbe hodnôt a pri činnostiach, pri ktorých je a stále bude ľudský faktor nenahraditeľný. Technológie nám tak nie len uvoľnia ruky od rutinných činností, ale predovšetkým umožnia v rýchlom konkurenčným prostredí podnikať efektívne, so ziskom a s potešením.