Legislatíva

Elektronická PN (ePN) od 1.6.2022

7. 6. 2022
Elektronická PN (ePN)

Elektronická PN (ePN) je nová služba, ktorá nahrádza 5-dielne papierové tlačivo potvrdzujúce práceneschopnosť. Jej dobrovoľné spustenie začína 1. júna 2022, povinná prevádzka sa zavedie o rok.

Od 1. júna 2023 už budú všetci všeobecní lekári, lekári zdravotníckych zariadení a gynekológovia uznávať práceneschopnosť výlučne elektronicky. V prechodnom období tak lekári, ktorí ešte nebudú zapojení do nového systému, budú vystavovať tlačivo o práceneschopnosti aj papierovou formou (do 31. mája 2023). Od 1. januára 2024 do systému ePN pribudnú povinne aj lekári-špecialisti, vrátane lekárov poskytujúcich zubno-lekársku starostlivosť.

Pre lepšiu predstavu fungovania ePN pripravila Sociálna poisťovňa minútové video, v ktorom zobrazuje aktuálny postup vybavovania PNky a nové fungovanie po zavedení ePN.

Ako ovplyvní elektronická PN (ePN) zamestnávateľov?

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 poskytne novú službu – elektronickú PN (ePN) – aj pre zamestnávateľov. Komunikácia a výmena údajov pri ePN sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne. Zamestnávatelia si v nich nájdu novú záložku s názvom ePN, kde sa budú sústreďovať všetky potrebné údaje o práceneschopnosti ich zamestnancov, bezodkladne online.

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s elektronickou PN (ePN)

Za zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného, bude zamestnávateľ zasielať číslo účtu zamestnanca, na ktoré mu vypláca mzdu alebo informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti. Poskytne tiež údaj o poslednom dni výkonu práce zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti. Tieto informácie odošle cez ePN čo najskôr, ak predpokladá, že práceneschopnosť bude trvať viac ako 10 dní (od 11. dňa Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské).

Pri ePN vystavenej z dôvodu pracovného úrazu/choroby z povolania musí zamestnávateľ zasielať vyššie uvedené údaje čo najskôr a bez ohľadu na dĺžku predpokladaného trvania PN (dávka sa vypláca od prvého dňa).

Ďalej bude zamestnávateľ prostredníctvom e-Služieb oznamovať obdobie, za ktoré má zamestnanec nárok na náhradu príjmu a či bola alebo nebola náhrada príjmu vyplatená, ak ePN bude potvrdená z dôvodu pracovného úrazu/choroby z povolania.

Ďalšie informácie o ePN nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne a NCZI www.elektronickapn.sk a www.ezdravie.sk/epn.

Z existujúcich dostupných informácií vychádza, že zatiaľ nie je možné pridať novú funkčnosť k prepojeniu ABRA Gen a ePN. Ďalšia podpora ePN bude vyhodnotená na základe prípadného rozšírenia funkčnosti zo strany Sociálnej poisťovne.