Import dokladov z XML

Načítajte doklady do systému rýchlo a jednoducho.

Mám záujem o predvedenie

Riešenie zaistí import nového dokladu zo súboru v definovanom formáte XML. Riešenie je vhodné napr. pre import dokladov z ostatných informačných systémov (popr. eShopov) v prípade, že druhá strana komunikácie je schopná prispôsobiť sa stanovenému formátu XML. Import podporuje vstup všetkých typov riadkov (textový, skladový), vrátane individuálneho ocenenia alebo zapojenia štandardnej cenotvorby IS ABRA. Je možné importovať ako doklady tuzemské, tak zahraničné.

Pri importe dokladu je možné definovať, akým spôsobom je v číselníku IS ABRA definovaná firma. V prípade, že sa firmu nepodarí úspešne dohľadať, založí sa firma nová a použije sa na doklade. Jeden XML súbor môže obsahovať viac dokladov pre import (súčasne môže obsahovať viac faktúr vydaných aj objednávok prijatých). Pred importom dokladu je možné podľa definovaných pravidiel skontrolovať, či práve importovaný doklad v agende IS ABRA už neexistuje (v prípade existencie nedôjde k opätovnému importu). Kurz meny sa vždy vyplní podľa nastavení kurzového lístku IS ABRA. Riešenie umožňuje dáta importovať na vyžiadanie obsluhy alebo automaticky – takže obsluha len vidí, že jej v agende pribúdajú doklady.

Z pohľadu užívateľa (spúšťanie importu na vyžiadanie obsluhy):

Užívateľ vstúpi do dokladovej agendy IS ABRA, na záložke zoznamu dokladov stlačí tlačidlo „Import z XML“, otvorí sa mu dialóg s možnosťou výberu vstupného XML súboru. Po výbere súboru a stisku tlačidla OK dôjde k vytvoreniu nových dokladov.

Podporované doklady (je možné ich pomocou riešenia importovať):

  • Faktúra vydaná
  • Faktúra prijatá
  • Objednávka prijatá
  • Pokladničný príjem a výdaj
  • Interný doklad
  • a ďalšie bežné prvotné doklady

Riešenie je možné využiť aj vo verzií, kde vstupné súbory nie sú uložené a spracovávané z disku počítača, ale dáta sú automaticky prijímané a doklady vytvárane v režime webovej služby.

Mám záujem o predvedenie doplnku Import dokladov z XML

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK