Majetok

Modul zabezpečuje komplexnú evidenciu hmotného, nehmotného, dlhodobého a drobného majetku.

Mám záujem o predvedenie
blank

Pracuje s obstarávacími dokladmi, vykonáva zaradenie, umožňuje preceňovanie (resp. technické zhodnocovanie), dovoľuje vyčísľovať a účtovať daňové a účtovné odpisy, vyraďovať majetok úplne alebo čiastočne.

Modul Majetok Vám prinesie

 • Prehľad o zostatkovej cene a ostatných cenách na karte majetku.
 • Členenie majetku podľa druhu, fyzického umiestnenia a zodpovednej osoby.
 • Definovateľné účtovné aj daňové odpisové skupiny majetku.
 • Podporu evidencie súborov hnuteľných vecí majetku obsahujúcich ocenené prvky.
 • Agendy Obstarania majetku a Zmeny cien majetku s možnosťou čerpania čiastok z obstarávacích dokladov (faktúr ai.)
 • Možnosť daňového odpisovania podľa účtovných odpisov a naopak.
 • Grafické zobrazenie časového priebehu odpisov.
 • Napočítanie odpisov až do úplného vyradenia, možnosť sledovania vývoja odpisov v budúcich rokoch.

Tipy a triky

 • Okrem jednoduchých kariet majetku eviduje modul taktiež majetok obsahujúci neocenené prvky; eviduje súbory hnuteľných vecí. Agendy majetku obsahujú mnoho variant tlačových výstupov vrátane odpisového plánu.
 • Výpočet odpisov zohľadňuje zmenu vstupnej ceny – napríklad jej zvýšenie v prípade technického zhodnotenia.
 • Investovali ste do stavebných úprav, ale za technické zhodnotenie je možné je považovať až po kolaudácii? Aj s tým si systém poradí. U nákupného dokladu vie nastaviť, aká časť sa neskôr uplatní pri precenení majetku.
 • Systém podporuje rôzne varianty a metódy odpisovania vrátane možnosti ručnej editácie.
 • Vyradenie majetku môže byť čiastočné (znížením vstupnej a zostatkovej ceny) alebo úplné (vyradením majetku z evidencie).
 • Automatické predvyplnenie. Vďaka previazanosti s Nákupom a Skladom sa u karty majetku dopredu vyplní obstarávacia cena.
 • Každý majetok má svoju zodpovednú osobu, ktorú je možné jednoducho vybrať z Adresára osôb.

Prehľadné dáta

 • Získate kompletný prehlaď o dlhodobom aj drobnom majetku.
 • Prehľad o budúcich odpisoch uľahčí plánovanie.
 • Odpisy je možné zobraziť vo forme grafu s možnosťou nastavenia vlastných parametrov.

Mám záujem o predvedenie modulu Majetok

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK