Účtovníctvo a výkazy

Základný modul informačného systému, ktorý slúži k evidencii dokladov a k realizácii súvisiacich účtovných operácii.

Mám záujem o predvedenie
blank
Jeho previazanosť s ostatnými modulmi zaručuje komfortné prepojovanie prvotných dokladov s účtovníctvom už pri ich vystavení.

Čo vám modul Účtovníctvo prinesie?

 • prehľadné výstupy pre ekonomický controlling a manažérske rozhodovanie
 • previazanosť s ostatnými modulmi
 • automatizáciu rutinných prác
 • prepojovanie prvotných dokladov s účtovníctvom už pri ich vystavení
 • komfortné globálne kontroly zaúčtovaných dokladov
 • riadenie cashflow
 • finančné plánovanie
 • automatické zaúčtovanie dokladov z ostatných agend
 • prepracovaný systém predkontácií, ktoré je možné užívateľsky upravovať
 • možnosť opravovať zaúčtované doklady

Tipy a triky

 • Modul umožní sledovať výnosy a náklady po jednotlivých oddeleniach s rozpadom až na jednotlivé strediská, obchodné prípady, zákazky alebo projekty.
 • Vďaka priamemu vytvoreniu účtovných zápisov zo zdrojových dokladov sú vylúčené rozdiely medzi účtovným denníkom a obchodnými, skladovými, výrobnými a ďalšími dokladmi.
 • Zaúčtované doklady je možné automaticky alebo podľa vlastného nastavenia párovať a tým ich zaradiť do prehľadných skupín.
 • Prepracované účtovné predkontácie dovoľujú maximálnu automatizáciu zaúčtovania. Výsledkom je rýchlejšia a pohodlnejšia práca účtovníka.
 • Účtovná závierka má povahu opakovateľnej a vratnej akcie. Po jej vykonaní je možné v danom období aj naďalej pracovať vrátane možností opráv alebo zadávania nových dokladov. Ochranu pred nežiaducim zásahom zaistí blokácia obdobia alebo auditácia účtovných záznamov (oba procesy je možné vykonať zároveň).
 • Dôsledná kontrola. Agendy Účtovné žiadosti, Saldokonto a Hlavná kniha poskytnú detailný prehľad pre overenie, či je všetko zaúčtované správne.
 • Systém sa v rámci priznania k dani z pridané hodnoty postará o evidenciu vrátane podania elektronického priznania a kontrolného výkazu DPH. Okrem riadneho výkazu je možné zostaviť taktiež opravné a dodatočné daňové priznanie.
 • Systém umožňuje viesť účtovníctvo viacerým firmám zároveň.
 • Faktúry, dobropisy, účtenky a ďalšie doklady sa dajú viesť v cudzej mene. Systém vypočíta kurzové rozdiely a postará sa o aktualizáciu kurzovných lístkov.
 • V programe nájdete potrebné účtovné výkazy definované zákonom s možnosťou výstupu do MS Excel a Open Office.
 • Systém podporuje elektronickú výmenu dát vrátane formulárov pre štátne inštitúcie a export jednotlivých dokladov.

Prehľadné dáta

 • Systém umožňuje zobraziť reporty s detailným prehľadom nákladov a výnosov jednotlivých stredísk alebo zákaziek.
 • Obdobne zobrazuje ľubovoľné oblasti účtovných tried, skupín a účtov, v triedení podľa účtov, firiem, zákaziek, stredísk, projektov a obchodných prípadov a ďalších kritérií.
 • Ľahko rozlíšite dáta pripravené k zaúčtovaniu, dáta už zaúčtované, dáta, ktoré už prešla závierkou a podobne.
 • Naviac vďaka sledovaniu zmien je možné v celom systéme dohľadať vykonanie akejkoľvek zmeny.
 • Vďaka špeciálnej funkcií NxReal môžete s účtovnými dátami pracovať aj z prostredia Microsoft Excel. Táto funkcia vráti obrat účtu/viacerých účtov za obdobie, stredisko, zákazku, obchodný prípad atď. S jej využitím si môžete postaviť kompletný finančný model firmy. Je možné ju využiť pre plánovanie, tvorbu rozpočtu, zostavenie nástrojov pre predikcie, vyhodnocovanie atď.

Mám záujem o predvedenie modulu Účtovníctvo a výkazy

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK