Finančný príspevok na stravovanie – stravenkový paušál

22. 3. 2021
Od 1. marca 2021 sa rozširujú možnosti, kedy môže zamestnávateľ splniť svoju povinnosť zabezpečovať svojim zamestnancom stravovanie formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Finančný príspevok na stravovanie nie je mzdou. Ak zamestnávateľ využije možnosť poskytnutia finančného príspevku na stravovanie, zamestnancovi nie je povinný zabezpečovať stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Pre zamestnanca je od dane z príjmov, od sociálneho poistenia a od zdravotného poistenia finančný príspevok na stravovanie oslobodený len vtedy, ak jeho výška nepresiahne jeho maximálnu výšku stanovenú Zákonníkom práce. Aby finančný príspevok na stravovanie v roku 2021 nepodliehal dani z príjmov, sociálnemu poisteniu a zdravotnému poisteniu, nesmie jeho výška presiahnuť 2,81 eura. Ak finančný príspevok na stravovanie presiahne jeho maximálnu výšku, bude sa to považovať za príjem zo závislej činnosti, ktorý bude súčasťou mzdy zamestnanca so všetkými dôsledkami pre neho i jeho zamestnávateľa.

Ako postupovať v ABRA Gen

Prečítať PDF