Rozdiely medzi webovým a desktopovým rozhraním aplikácie

Čo viac dokáže webové rozhranie?

 • Smart asistent (smart vyhľadávanie, kalkulačka)
 • Úprava vzhľadu zobrazenia
 • Varianty formulárov
 • Interaktívny náhľad PDF pri faktúrach prijatých
 • Nástenka (vylepšené dashboardy a pod.)
 • Smart hromadné párovanie v banke
 • Vylepšené importy z Excelu

Čo vo webovom rozhraní chýba?

Z modulu Obchodní partneri

 • Adresy firiem – chýba nahrávanie podpisových certifikátov pri obchodných partneroch.
 • Odberateľské a dodávateľské zmluvy – chýba samotné zakladanie, valorizácia a generovanie faktúr, zatiaľ je k dispozícii len prehľad.
 • Udalosti a aktivity – chýba prehľad úloh na realizáciu.

Z modulu Tovar

 • Cenník – chýba podpora výrobných čísel, šarží, expirácií, kompletizácia v podobe kusovníkov a výkaz pre produkciu obalov EKO-KOM.
 • Príjemky / výdajky – chýba možnosť generovať faktúry alebo pokladničný doklad.
 • Inventúry – chýba momentálne úplne.

Z modulu Predaj

 • Faktúry vydané – chýba výpočet stavu úhrad k dátumu, rozúčtovanie dokladu a vedľajších nákladov pre Intrastat.
 • Obchodné kolečko – chýbajú varianty ponuky; hromadné dopyty a objednávky z objednávky prijatej; prijaté objednávky a vydané dopyty z prijatých dopytov (zatiaľ len ponuka vydaná).
 • Predajná kasa – chýba úplne.

Z modulu Nákup

 • Faktúry prijaté – chýba rozúčtovanie vedľajších nákladov, vytvorenie karty majetku, zaokrúhľovanie cien dokladu.
 • Obchodné kolečko – u objednávok vydaných chýba možnosť vytvorenia objednávky klasickej i hromadnej pre výrobu, objednávky u iného dodávateľa, objednávky podľa používateľského dotazu alebo do minima; chýba i export do EDI; u vydaných dopytov chýba možnosť vydopytovať si tovar u iného dodávateľa.

Z modulu Peniaze

 • Banka – chýba pokročilé automatické párovanie (ISP), vytvorenie preplatku.
 • Pokladňa – chýba rozúčtovanie dokladu a vedľajších nákladov, korekcia cien v tuzemskej mene, tvorba faktúr z uhradených záloh alebo tvorba karty majetku.
 • Vzájomné zápočty – chýbajú úplne.

Z modulu Majetok

 •  Chýba možnosť editácie položiek, k dispozícii je len náhľad.

Z modulu Účtovníctvo

 • Ostatné pohľadávky – chýba hotovostná úhrada i úhrada bankou, rozúčtovanie dokladu.
 • Ostatné záväzky – chýba hotovostná úhrada i úhrada bankou, rozúčtovanie dokladu, podpísať k úhrade i výpočet stavu úhrad k dátumu.
 • Účtovné výstupy – chýba súvaha, výkaz ziskov a strát, obratová predvaha, súpis nákladov a výnosov, pohyby na účtoch, neuhradené pohľadávky a záväzky, súhrnné hlásenie DPH alebo účtovná analýza zakázky.

Z modulu Nástroje

 • Osoby a používatelia – chýba definovanie používateľských rolí a určovanie typu používateľa.

Z Nastavenia firmy a ďalšie funkcie

 • Chýba práca s účtovným obdobím, prepočet skladu, aktualizácie požiadaviek na výdaj, prepočet stavov účtov, používateľské transformácie, certifikáty, nastavenia SMTP alebo komunikácia s ext. zariadeniami.

Najbližší plán vývoja webového rozhrania?

Roadmap vo formáte PNG na stiahnutie.

 • Vylepšené filtrovanie
 • Podpora výrobných čísel
 • Wizardy v agendách
 • Inicializácia účtovného obdobia
 • Inventúry
 • Účtovné výstupy
 • Vzhľad – ešte viac “zhustený” mód
 • Neskôr – prepočet skladu, prepočet stavov účtov a rozšírenie obchodného kolečka