Mzdy – Ako na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

12. 9. 2018
Pripomenutie postupu: Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnanca od Zdravotné poisťovne se zadáva na Súhrnom mzdovom liste, Mzdové údaje, Poistné – položka „Ročné zúčtovanie ZP – zamestnanec (+ prelatok/ - nedoplatek)“ nebo „Ročné zúčtovanie ZP – zamestnávateľ (+ prelatok/ - nedoplatek)“.