Náhrady z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa v súvislosti s koronakrízou

9. 4. 2020
Zamestnávatelia, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udržia pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, budú môcť žiadať (od 6.4.2020) o príspevok na podporu udržania pracovných miest. Súčasťou žiadosti o finančnú podporu bude „Výkaz pre priznanie finančného príspevku“, ktorý zahŕňa súpis zamestnancov a výšku vyplatených náhrad z dôvodu prekážok v práci. Ak zamestnanec nemôže v čase krízovej situácie a v období 2 mesiacov po jej skončení vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia krízovej situácie, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. Ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté, t.j. ak u zamestnávateľa je v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov dohodnutá pre tieto prípady alebo iné prípady nižšia náhrada mzdy, najmenej však 60 % priemerného zárobku, táto dohoda platí aj po novele zákona. Vyplácanie náhrady z dôvodu prekážok v práci je možné zamestnancom zadávať do agendy Mzdových listov do definovateľného formulára „Prekážky na strane zamestnávateľa“. Výpočet náhrad sa vykoná na základe nastavenia globálnych premenných:
  • S_PrekZtel       - Percento náhrad pri prekážkach zamestnávateľa
  • S_PrekZMinM   - Prekážky zamestnávateľa - zohľadniť min. mzdu
Pripravujeme podporu pre prípravu „Výkazu pre priznanie finančného príspevku“, sledujte automatické aktualizácie na Zákazníckom portáli.