Nové časové rozlíšenie v ABRA Gen

21. 4. 2017

Aktuálna (progresívna) verzia informačného systému ABRA Gen spríjemní účtovníkom prácu novou možnosťou vytvárať a upravovať časové rozlíšenie. Časové rozlíšenie predstavuje účtovný postup, ktorý priraďuje náklady a výnosy do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisí. Časové rozlíšenie sa týka dokladových agend, v ktorých sa náklady a výnosy evidujú.

K účtovaniu časového rozlíšenia sa používajú prechodné účty aktív a pasív. Sú to účty súvahové aktívne alebo pasívne. V účtovnej osnove pre podnikateľov sa jedná o účty nákladov budúcich období a výnosov budúcich období. Tieto účty sú zaradené do účtovnej skupiny "38".

Rozpustenie časového rozlíšenia sa uskutočňuje do viacerých účtovných období, užívateľsky nadefinovaných v agende Obdobia. Systém ponúka dva typy rozpustenia:

  • Do mesiacov s pomernými mesačnými čiastkami časového rozlíšenia v rámci účtovného obdobia.
  • Do celého účtovného obdobia s celkovými čiastkami (jedná sa o fiškálne obdobie, ktorým môže byť kalendárny rok alebo hospodársky rok)

Časové rozlíšenie je možné vytvárať k vybranému dokladu alebo iba niektorým jeho riadkom či k viacerým dokladom naraz. Realizuje sa vyvolaním dialógu časového rozlíšenia, v ktorom sa zadá začiatok a koniec časového rozlíšenia (interval časového rozlíšenia) a periodicita (tu je možné vytvárať položky časového rozlíšenia po mesiacoch alebo fiškálnych obdobiach). V rámci dialógu je možné zobraziť položky rozpadov nákladov či výnosov do jednotlivých období vygenerovaných systémom na základe zadaných vstupných parametrov. V prípade potreby je možné Systémom vygenerované položky rozpadu časového rozlíšenia ručne upravovať. Na ich základe sa následne vytvoria zodpovedajúce účtovné zápisy:

  • Preúčtovanie nákladov a výnosov, ktoré sa týkajú budúcich období a sú predmetom časového rozlíšenia – na prechodný účet časového rozlíšenia.
  • Preúčtovanie pomerne rozpočítateľných čiastok nákladov či výnosov, ktoré sa týkajú budúcich období a sú predmetom časového rozlíšenia – z prechodného účtu časového rozlíšenia do nákladov a výnosov do po sebe idúcich období, s nimi vecne a časovo súvisí.

Podrobnú dokumentáciu k časovému rozlíšeniu nájdete v online nápovede.