Nové opatrenia v súvislosti s epidémiou koronavírusu

1. 4. 2020
Po novele zákona od 27. 3. 2020 – teda len v čase trvania krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav): Na základe zmien v zákone o sociálnom poistení, ktoré boli schválené v súvislosti s núdzovým stavom z dôvodu epidémie koronavíru, dochádza ku zmenám:

1. Ošetrovné

Rozširuje sa okruh tých, ktorí môžu o ošetrovné zažiadať. Poistenec má nárok na ošetrovné, ak
  1. sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (bez potvrdenia príslušného zariadenia).
  2. ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (bez potvrdenia pediatra a bez potvrdenia hygienika či príslušných orgánov o uzatvorení školy), ak dieťaťu
    • bolo nariadené karanténne opatrenia alebo
    • ak škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené alebo
    • ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie (potrebné potvrdenie lekára/hygienika) alebo
  3. osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 16. roku veku (potrebné potvrdenie pediatra, keď ide o dieťa po dovŕšení 11. roku veku) alebo
V agende Nemocenských dávok použite druh nemocenskej dávky „OCR-KOR“.

2. Karanténa

Zamestnanec, ktorý bude uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, bude mať nárok na nemocenské vo výške 55% DVZ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, tzn. nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti bude vyplácať Sociálna poisťovňa. V agende Nemocenských dávok použite v uvedenom prípade druh nemocenskej dávky: „KAR-KOR“ – pre karanténne opatrenie „IZO-KOR“ – pre izoláciu Nový druh nemocenských dávok "KAR-KOR" a „IZO-KOR“ bol doplnený do číselníku Druhy nemocenských dávok pomocou automatickej aktualizácie.