Novinky zjednodušujúce prácu v systéme ABRA Gen

30. 10. 2020
Nové funkce a vylepšenia
Informačný systém ABRA Gen neustále inovujeme tak, aby pružne reagoval na požiadavky zákazníkov a ponúkal najmodernejšie technológie, ktoré zjednodušia prácu a chod celej firmy. Ani tento rok nebol výnimkou. Vybrali sme pre vás prehľad najzaujímavejších tipov, ako s pomocou nových funkcií urýchliť, zjednodušiť či zefektívniť prácu v systéme.

Novinky v moduloch nákup a predaj

Automatické vyrovnanie platieb dokladov

Novinka vám pomôže jednoducho vyriešiť napríklad stav, kedy máte faktúru vydanú, ktorá nie je doplatená trebárs len o 10 centov, ale stále sa všade objavuje ako nezaplatená. Po novom systém obsahuje funkciu, ktorá tento stav vyrieši za vás. Vo firemných údajoch si na záložke „Platby – zaokrúhľovací rozdiel“ nastavíte požadovaný limit (napr. 10 centov ) a systém automaticky vyrovná nedoplatenú faktúru do stanoveného limitu pomocou dokladov ostatný výdaj či príjem. → Viac v online nápovede

Predajné skontá – zľava pri včasnom zaplatení faktúry

Automatické skontá vám pomôžu rýchlo zaúčtovať rozdiel v zaplatenej čiastke, pokiaľ máte s odberateľom dohodnuté zľavy pri predčasnom splatení faktúr. Témou sme sa podrobnejšie zaoberali v článku → Automatické skontá na faktúrach vydaných

Doplňovanie voľných riadkov do dobropisov

Na Dobropise novo vydanej faktúry môžete pridávať nové riadky, ktoré nemajú väzbu do riadkov zdrojového dokladu (faktúry vydané). Vďaka nim je možné elegantne dofaktúrovať ďalšie náklady spojené s vrátením tovaru (napr. dopravu späť k dodávateľovi) bez nutnosti vystavovať novú faktúru. Cena v týchto riadkoch sa zadáva zápornou hodnotou, pretože znižuje celkovú hodnotu dobropisu. → Viac v online nápovede

Viac DPH sadzieb k jednej skladovej karte

Po novom je možné na jednotke skladovej karty zadať sadzbu DPH. Možno tým riešiť situáciu, v ktorej rovnaký tovar podlieha rôznym daňovým sadzbám podľa spôsobu predaja. Na skladovej karte si môžete po novom zadať konkrétne sadzby DPH k danej skladovej jednotke. Jednoduchým príkladom je predaj piva, kedy si jednu skladovú jednotku nastavíte ako predaj v reštaurácii so sadzbou 10 % a druhou jednotku ako predaj so sadzbou 21 % DPH. Následne v pokladničnom predaji dôjde pri výbere jednotky ku zmene DPH sadzby riadku účtenky na sadzbu uvedenú pri jednotke skladovej karty. → Viac v online nápovede

Ďalšie funkcie, ktoré chystáme do konca roku:

  • Z agend Ostatné príjmy a Ostatné výdaje je po novom možné odoslať platbu na pripojený platobný terminál.
  • Skratka viacerých dokladov môže po novom nadobudnúť dĺžku až 10 znakov.
  • Rozšírenie maximálneho počtu dokladov v jednom roku až na 99 mil.

Procesné riadenie a skladové hospodárstvo

Procesné riadenie nad požiadavkami na objednávky vydané

V nákupnom procese môžete aktivovať procesné riadenie, vďaka ktorému je možné vždy spätne dohľadať, aké požiadavky na nákup boli v minulosti zadané a kto ich vytvoril. Novo teda nedochádza k odstraňovaniu záznamov po vygenerovaní objednávok vydaných a tým je zachovaná história požiadaviek. → S našou novinkou máte požiadavky na nákup pod kontrolou

Procesné riadenie nad skladovými dokladmi

Umožňuje využívať rôzne procesné stavy skladových dokladov a definovať životný cyklus dokladu od prípravy po jeho vybavenie. Umožňuje nastaviť procesné stavy dokladov podľa ich spôsobov spracovania, rolí užívateľov, ktorí s nimi pracujú a práv, ktoré sú im pridelené. → S novým procesným riadením je práca v sklade efektívnejšia/a>

Skladové doklady zámeny a premeny

Doklady vám zjednodušia opravu omylom naskladneného nesprávneho variantu tovaru, skompletovanie niekoľkých samostatne predávaných položiek do jedného setu alebo rozobratie setu na samostatne predávané položky spojené s úpravou ceny. → Ako na skladové zámeny a premeny – výukové video (v ČJ)

Vylepšené inventúry skladu

Do hlavných i čiastkových inventárnych protokolov sme doplnili možnosť automatického predvyplnenia stavu podľa stavu na sklade, ktoré vám urýchlia proces inventúr. Systém skladníkom pripraví inventárny protokol (využiť môžete novú tlačovú zostavu pre zaistenie aktuálnych počtov) a automaticky doplní očakávané stavy. Po vykonaní inventúry v sklade potom stačí doplniť len stavy, ktoré sú rozdielne. → Viac v online nápovede

Pomocné expedičné a vyskladňovacie listy

Nové doklady slúžia pre rozšírenie sledovania procesu vyskladňovania a expedície v sklade. Skladníkom umožní pri pohybe v sklade vyberať rovnaký tovar z niekoľkých rôznych zákaziek. Skladník teda pri jednej ceste vezme väčšie množstvo jedného tovaru, ktoré sa až pri expedícii rozdelí do jednotlivých zákaziek. Podobne je možné expedovať niekoľko dodacích listov ako jednu zásielku. → Viac v online nápovede

Automatizácia a rozhranie

Ukladanie automaticky tvorených reportov a exportov

V prípade, že potrebujete pravidelne posielať akýkoľvek report (napr. stav skladu, fakturáciu, pohľadávky) svojim zákazníkom, začnete jednoduchým naplánovaním jeho opakovaného generovania. Novo máte možnosť uložiť pripravený report priamo na disk, trebárs aj do cloudového úložiska, a zákazníkom poslať needitovateľný link, kde vždy nájdu všetky aktuálne reporty. Súbory zdieľate ako vo formáte PDF z tlačových zostáv, tak aj ako elektronické dáta z rôznych exportov.

API všestrannosť a výkon

API je v aktuálnej verzii stabilnejší a výkonnejší. Novo je možné vytvárať vlastné (užívateľské) zdroje a následne im zasielať požiadavky GET n alebo POST. Samotná funkcionalita zdrojov sa definuje v balíčkoch skriptov. Nadefinované skripty môžu vykonávať čokoľvek, čo skriptovacie rozhranie umožňuje, vrátane vytvárania business objektov, volania DynSQL atď. → Viac v online nápovede

Možnosť konfigurácie sily hesla a automatického prihlásenia

V jesennej verzii ABRA Gen bude vo firemných údajoch možnosť komplexne nakonfigurovať požadovanú silu hesla pre prihlásenie do ABRA Gen. Zamestnancom budete môcť nastaviť automatické prihlásenie pomocou čipových kariet, kde je uložený bezpečnostný kód. ABRA Gen potom identifikuje a prihlási správneho užívateľa jedným pípnutím.

Nový integrovaný webový prehliadač

Novo pre integrovaný webový prehliadač využívame jadro Chromium od Google. Prehliadač podporuje cookies, a tým pádom si ABRA Gen pamätá prihlásenie k webovým stránkam. Ďalšie funkcie:
  • Je možné skopírovať obsah jednej bunky na riadku dokladu klávesovou skratkou Shift + Ctrl +C (alebo výberom príslušnej položky po stlačení pravého tlačidla myši)
  • Skratka Ctrl + I skopíruje do schránky vnútorný identifikátor vybraného riadku alebo pole, čo vám veľmi zjednoduší tvorbu dotazov cez rozhranie API

Zrýchľovanie a optimalizácie výkonu systému

V poslednom roku intenzívne pracujeme na zvyšovaní výkonu a rýchlosti systému, čo je pre nás jednou z hlavných priorít. Všetky optimalizácie postupne pridávame do nových verzií a od zákazníkov sa nám dostáva pozitívna spätná väzba. Okrem postupného zavádzania novej technológie číselníkov zrýchľujeme niektoré komplexnejšie procesy, ako sú skladové alebo DPH uzávierky. Optimalizujeme tiež jednotlivé procesy a algoritmy, čo prináša napríklad rýchlejšie vykresľovanie záznamov alebo rýchlejšiu prácu s veľkými dokladmi. V neposlednom rade tiež znižujeme dátovú komunikáciu klientských staníc s aplikačným serverom, a tým aj celkovú záťaž. V budúcnosti nám táto práca umožní paralelizovať jednotlivé procesy v ABRA Gen, čo významne zvýši celkový výkon systému. Príkladom je zníženie počtu požiadaviek z ABRA Gen na aplikačný server až o 85 % v prípade spustenia ABRA Gen s agendou Faktúry vydané – z pôvodných 3780 požiadaviek ich teraz systém posiela len 489. Podobné zjednodušenie sa týka doby vytvorenia novej DPH uzávierky, ktorou sme zrýchlili 5,6krát!