Podpora zamestnávateľom v čase skrátenej práce „Kurzarbeit“ a na čo sa pripraviť

10. 11. 2021
Podpora zamestnávateľom
Zákonom č. 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce („Podpora“) sa s účinnosťou od 1.1.2022 zavádza nová forma finančnej pomoci pre zamestnávateľov, pre ktorú sa vžil pojem „Kurzarbeit“. Pomoc spočíva v čiastočnej úhrade náhrad miezd zamestnancov, pre ktorých nemal zamestnávateľ prácu po dobu obmedzenia svojej ekonomickej činnosti z dôvodu vonkajších faktorov. Update 3.12.2021: Národná rada SR schválila novelu zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a posunula jej účinnosť na 1.3.2022. Pre názornosť popíšeme všetky podmienky, ktoré zamestnávateľ musí splniť, aby mal na Podporu nárok. Na radu z nich je potrebné sa pripraviť v predstihu, aby v okamihu podávania žiadosti nedošlo ku kolízii s podmienkami zákona, čím by sa zamestnávateľ pripravil o možnosť Podporu čerpať. Nutné podmienky zamestnávateľa na priznanie Podpory: 
  1. Obmedzenie činnosti v čase skrátenej práce
Zákon skrátenú prácu definuje ako čas od začiatku obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajších faktorov do skončenia obmedzenia činnosti. Obmedzenie činnosti je prekážka v práci na strane zamestnávateľa, pokiaľ zamestnávateľ (alebo jeho časť) nemôže najmenej 1/3 zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10% stanoveného týždenného pracovného času. Zamestnancom sa rozumie osoba v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom výkone športu. Zákon nestanovil žiadne ďalšie obmedzenia, započítavajú sa tak všetky platné pracovné pomery (vrátane napr. zamestnancov dlhodobo neprítomných). Príklad: Zamestnávateľ má celkom 50 zamestnancov v pracovnom pomere. 1/3 zamestnancov je teda 16,7. Zaokrúhlenie nie je v zákone riešené, rovnako tak nie je udané, k akému okamihu sa stanovuje počet zamestnancov. Budeme počítať teda so 17 zamestnancami. Každý z týchto 17 zamestnancov musí byť v kalendárnom mesiaci na prekážkach zo strany zamestnávateľa z dôvodu skrátenej práce minimálne po dobu 10% stanovenej týždennej pracovnej doby, ktorá je u zamestnávateľa 40 hodín (v mesiaci januári 2022 to znamená 160 pracovných hodín). Táto desatina robí 16 hodín. Túto podmienku 16 hodín musí splniť aj zamestnanec na skrátený úväzok, pokiaľ je na pracovisku, kde je inak obvyklá týždenná pracovná doba 40 hodín a zamestnávateľ naň žiada Podporu. Časťou zamestnávateľa sa rozumie prevádzkareň alebo organizačná zložka. Prevádzkareň by mala byť nahlásená na príslušných úradoch. Vonkajší faktor má dočasný charakter, ktorý zamestnávateľ nemohol ovplyvniť ani mu predísť – predovšetkým ide o mimoriadnu situáciu, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosť vyššej moci (nejde však napr. o plánovanú odstávku alebo rekonštrukciu). Mimoriadnu okolnosť môže vyhlásiť vláda na základe zverejnenia informácie Štatistického úradu SR o medziročnom poklese HDP. 
  1. Odvody sociálneho poistenia
Zamestnávateľ odvádzal ku dňu podania Žiadosti o podporu poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za obdobie najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich. 
  1. Zákaz nelegálneho zamestnávania
Zamestnávateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním Žiadosti o podporu. 
  1. Písomná dohoda so zástupcami zamestnancov alebo priamo so zamestnancami
Zamestnávateľ má uzavretú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo priamo so zamestnancami (pokiaľ u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov), na ktorých náhrady Podporu žiada, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie Podpory. Tento súhlas možno nahradiť súhlasom rozhodcu podľa § 142a Zákonníka práce (v znení od 1.1.2022). K tomuto bodu je potrebné upresniť, že náhrada mzdy z dôvodu skrátenej práce, ktorú vypláca zamestnávateľ zamestnancom, musí byť minimálne 80% priemerného hodinového zárobku (PHV) zamestnanca, na ktorého žiada. Výška Podpory, ktorú môže dostať zamestnávateľ, je vo výške 60% PHV. Pokiaľ zamestnávateľ takú dohodu neuzavrie, musí vyplatiť náhradu mzdy vo výške 100% PHV. Z nutnosti uzavretia vyššie uvedenej dohody vyplýva, že strana zastupujúca zamestnanca nemusí súhlasiť s náhradou vo výške 80%. V krajnom prípade môže zamestnávateľ pristúpiť aj na vyplácanie 100% náhrady, zároveň zamestnávateľovi Podpora pokryje 60% mzdových nákladov. Ďalej je nutné počítať s tým, že suma absolútnej výšky Podpory je limitovaná. Najviac sa môže vyplatiť suma 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje. Vzorec pre rok 2022: 60% (1/174 x 1133 x 2) = max. výška Podpory na náhradu hodinového zárobku zamestnanca.
  1. Včasné podanie žiadosti
Zamestnávateľ musí podať žiadosť do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, za ktorý žiada. Podporu chce za január 2022, žiadosť musí byť odoslaná do 28.2.2022. Ďalej pokračujeme s podmienkami výplaty Podpory, ktoré musí spĺňať konkrétne pracovné miesto zamestnanca, na ktoré Podporu zamestnávateľ žiada. Nasledujúce podmienky musia byť splnené ku dňu podania žiadosti:
  1. Trvanie pracovného vzťahu
Pracovný vzťah trvá najmenej jeden mesiac a neplynie výpovedná doba alebo výpovedná lehota.
  1. Vyčerpanie dovolenky
Zamestnanec má vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času (pokiaľ je u zamestnávateľa zavedené).
  1. Nemožnosť preradenia
Zamestnávateľ nemôže zamestnanca preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktoré sa nedotklo obmedzenia činností zamestnávateľa.
  1. Nečerpanie dotácie na to isté pracovné miesto
Zamestnávateľ nepoberá príspevok na ten istý účel podľa iného osobitného predpisu.
  1. Udržanie pracovného miesta
Zamestnávateľ musí zachovať pracovné miesto najmenej 2 mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola pomoc poskytnutá. Neplatí v prípade, že skončenie pracovného vzťahu bolo spôsobené z dôvodov na strane zamestnanca. Nová úprava Podpory v čase skrátenej práce má dopady aj do ďalších (predovšetkým oznamovacích), povinností zamestnávateľa. V informovaní o týchto zmenách budeme pokračovať, vrátane riešení v ABRA Gen, aj s ohľadom na zverejňovanie ďalších noviniek zodpovedných úradov, ako sú predovšetkým aktualizované formuláre a samotný postup podania Žiadosti o podporu.