Casablanca

Komplexné telekomunikačné služby a ich integrácia v českom ERP systéme.

blank

V čom ABRA Gen pomáha?

  • Kompletné zaistenie ekonomickej, personálnej a mzdovej agendy, správy majetku a skladového hospodárstva.
  • Pokrýva nákupnú, predajnú logistiku a riadenie vzťahov so zákazníkom a podporuje manažérske rozhodnutia.
  • Súčasťou celkového riešenia sú potrebné dohľady systému, merania prenosu dát, energií apod.
  • Zjednotenie dátovej základne, zaistenie jednotnej verzie pravdy na všetkých výstupoch a zaistenie toho, aby sa dáta do systému zapisovala len jeden krát.
  • Zákazkovo upravuje funkcie pre automatickú fakturáciu s riešením problematiky budúcej a spätnej fakturácie, radenie na pobočky, situácie, kedy služby fakturovať, kedy nie, či ich z fakturácie vyradiť, automatické párovanie platieb z banky apod.
blank
ODVETVIE Financie, Jadro, Obchod, Služby
ZAMESTNANCI 80
ROČNÝ OBRAT 160 mil. EUR
MIESTO Praha
WEB www.casablanca.cz

Spoločnosť Casablanca INT pôsobí na telekomunikačnom a IT trhu viac ako 16 rokov, a to ako rýdzo česká firma bez účasti zahraničného kapitálu. Za tú dobu sa prepracovala medzi najvýznamnejších telekomunikačných poskytovateľov v Českej republike. Nasledujúca prípadová štúdia opisuje projekt výberu a implementácie ERP systému, ktorý Casablanca INT použila ako základnú softvérovú infraštruktúru pre spracovanie každodenných rutinných agend a integráciu špecifických riešení potrebných pre fungovanie v oblasti telekomunikačných a IT služieb.

ABRA uspela vo výberovom konaní vďaka možnosti postupného nadobúdania ďalších modulov. Výraznou prednosťou potom bola kompletná dokumentácia k zdrojovým kódom, ktorú nám ABRA bola schopná poskytnúť.
Pavel Hodinka
Projektový manager, Casablanca

AKO VYBRAŤ INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE TELEKOMUNIKAČNÉ SPOLOČNOSTI

V prvých rokoch svojho pôsobenia riešila spoločnosť potreby automatizovaného spracovania podnikových agend vlastným vývojom čiastkových častí systému. K nim patrili aplikácie pre fakturáciu, evidenciu zákazníkov a riadenie pracovných tokov.

Chýbala im však nadväznosť na účtovníctvo a ďalšie agendy, ktoré vyžadujú legislatívnu podporu. Takto koncipovaný informačný systém prestal postupom času dostačovať, a preto bolo na konci roka 2007 rozhodnuté o jeho nahradení štandardným ERP riešením.

„Od zavedenia nového systému sme očakávali splnenie troch hlavných požiadaviek. Chceli sme zjednotiť roztrieštenú dátovú základňu, zabezpečiť jednotnú verziu pravdy na všetkých výstupoch a zabrániť viacnásobnému obstarávaniu rovnakých dát do systému,“ zhŕňa zadanie implementačného projektu Pavel Hodinka.

Tím pracovníkov, ktorý bol poverený výberom informačného systému, začal celý projekt vlastnou analýzou trhu a vytipovaním vhodných dodávateľov. Pritom čerpal zo znalostí ľudí vnútri firmy a verejne dostupných informácií, predovšetkým z internetu a odborných periodík. Potenciálnych dodávateľov rozdelil do dvoch skupín. Prvú z nich tvorili producenti ekonomických informačných systémov a ERP riešení nižšej kategórie, ako sú spoločnosti Cígler Software, Stormware alebo Altus Software. Do druhej boli zaradení tí výrobcovia, ktorí sa orientujú aj na vyspelé a robustné ERP systémy. K nim bezpochyby patrí Microsoft, Asseco Solutions alebo ABRA Software.

Stiahnite si podrobnú prípadovú štúdiu

Máte záujem o riešenie na mieru pre vašu spoločnosť?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK

Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK