TEMO – Telekomunikace

ABRA Gen optimalizoval procesy v spoločnosti TEMO telekomunikace.

TEMO telekomunikační propojení

V čom ABRA Gen pomáha?

  • Eviduje všetky dáta obchodného charakteru a umožňuje managementu veľmi jednoducho a rýchlo vyhodnocovať ponukové konania a efektivitu realizovaných zákaziek.
  • Využíva elektronickú fakturáciu.
  • Zjednodušuje rozsiahlu evidenciu v sklade.
  • Zvyšuje prehľadnosť a efektivitu všetkých podporných procesov a čerpaní dát z IS.
  • Integrácia všetkých dát v jednej databázy, jednoduchosť zadávania prvotných dokladov a otvorenosť systému pre tvorbu takmer ľubovoľného reportingu.
Logo TEMO - Telekomunikace
ODVETVIEObchod, Služby
ZAMESTNANCIn/a
ROČNÝ OBRATn/a
MIESTOPraha
WEBwww.temo.cz

TEMO — telekomunikace A.S. je technologicky orientovaná firma so zameraním na služby v oblasti telekomunikačných, slaboprúdových a silnoprúdových systémov a sietí. Komplexne dodávané služby ponúka v mnohých oblastiach: od výstavby veľkých telekomunikačných sietí pre nadnárodné spoločnosti, cez inštaláciu bezpečnostných, informačných a dátových systémov pre administratívne budovy, dátové centrá, výrobné a skladové haly, až po inštaláciu bytových rozvodov u jednotlivých zákazníkov.

Michal Setnický

Výkonný riaditeľ, TEMO – telekomunikácie

S pomocou ABRA Gen efektívne vyhodnocujeme ponukové riadenie.

Spoločnosť sa rozhodla rast obchodných transakcií podporiť na úrovni administratívy zjednotením, zjednodušením a previazaním čiastkových evidencií prostredníctvom informačného systému.

„Chceli sme odstrániť evidencie vedené v zošitoch MS Excel a plnohodnotne ich nahradiť evidenciami v agendách informačného systému. Pre operatívnu podporu riadenia nám však náš zavedený spôsob vyhodnocovania plne vyhovoval, a tak sme chceli zachovať výstupy v tabuľkách a grafoch, na ktoré sme boli v Exceli zvyknutí,“ hovorí Michal Setnický, výkonný riaditeľ spoločnosti.

ETAPA VÝBERU informačného systému a príprav na jeho zavedenie trvala takmer rok. Boli k nej prizvaní všetci kľúčoví zamestnanci spoločnosti, ktorí tak mali možnosť výberu systému priamo ovplyvniť.

VÝBEROVÉ KONANIE vyhrala ABRA Gen, ako dodávateľ služieb bola vybraná spoločnosť FLORES Software. Vlastnému rozhodnutiu vo výberovom konaní predchádzala podrobná analýza potrieb firmy v konfrontácii s možnosťami, ktoré ERP ABRA Gen ponúka.

Rozhodujúcim faktorom bola schopnosť ABRA Gen integrovať všetky dáta v jednej databáze. Ďalej jednoduchosť zadávania prvotných dokladov a otvorenosť systému pre tvorbu takmer ľubovoľného reportingu.

KLÚČOVÝM PRVKOM hladkého zvládnutia implementácie systému ABRA Gen bolo zo strany TEMO poverenie Jana Koláře ako zodpovednú osobu za projekt zavedenia systému. Plné sústredenie a stopercentná spolupráca so špecialistami FLORES Software viedlo nielen k zahnaniu obáv o navyšovanie rozpočtu zavedenia ERP systému, ale časť rozpočtu sa dokonca mohla použiť na rozvojové práce.

Zároveň sa ukázalo, že ergonómia systému je natoľko vyhovujúca, že nebolo treba realizovať všetky v analýze požadované úpravy systému. Spoločnosť FLORES Software tak potvrdila na českom trhu ERP systémov pomerne ojedinelú schopnosť dodávateľa garantovať cenu implementácie.

IMPLEMENTÁCIU ERP ABRA Gen popisuje vedúci projektu za FLORES Software Jan Berka: „Keď som prvýkrát videl, akým spôsobom v spoločnosti TEMO — Telekomunikace vyhodnocujú zákazky, veľmi ma prekvapilo, ako sú oproti iným spoločnostiam ďaleko. Každá koruna nákladov je presne rozpustená do výnosov za projekt v čase, po jednotlivých strediskách i podľa toho, kde do systému vstúpila. Naša spoločnosť pri implementáciách veľmi často poskytuje zákazníkom nad rámec zavádzania systému aj know-how, ako dáta čítať, aké údaje sledovať, kam smerovať pozornosť a kde sa napríklad deje niečo zbytočné. V TEMO však nebolo čo zlepšovať, len sme nasadili ABRA Gen a ušetrili mnohým ľuďom veľa ručnej práce pomocou automatizácie, prípadne importov veľkých súborov dát.“

KONKRÉTNYM PRÍKLADOM potvrdzujúcim slová Jana Berky môže byť napr. import dát o spotrebe pohonných hmôt jednotlivých vozidiel, ktorých je vo firme cca 200 alebo účtov za telefóny po jednotlivých zamestnancoch. Importujú sa tiež podklady pre mzdy z evidencií projektových manažérov, pretože mzda je rozpustená do zákaziek alebo evidencie o hotovostných výdavkoch jednotlivých zamestnancov. Tu je ročne niečo okolo 20 tisíc pokladničných dokladov, množstvo vyplatených záloh a na všetko len jedna pokladníčka. V agende Ponúk je využívané ako sledovanie stavov, tak aj verziovanie dokladov. Celý systém je navyše prepojený so súborovým serverom..

V ABRA Gen sú teraz všetky dáta obchodného charakteru, toho si predovšetkým cení manažment spoločnosti. Môže totiž veľmi jednoducho a rýchlo vyhodnocovať výberové konania a efektivitu realizovaných zákaziek.

OD JANUÁRA 2012 TEMO používá elektronickú fakturáciu, ktorú ABRA Gen už v základe podporuje. Výrazne tak zlepšuje svoje cashflow napríklad v prípade, kedy postupuje pohľadávky svojho najväčšieho zákazníka, spoločnosti Telefónica Czech Republic a.s. , z dôvodu dlhej splatnosti faktoringovej spoločnosti.

AJ V SKLADOCH FLORES Software našiel spôsob, ako pomocou IS ABRA zjednodušiť rozsiahlu evidenciu. „Dnes napr. presne vieme, kedy sa blíži termín vrátenia bubna dodávateľmi káblov, koľko na ktorom bubne zostáva návinu, aké kto nafasoval pomôcky a náradie a koľko máme na sklade materiálu dodaného na zákazku priamo zákazníkom“ tvrdí Jan Kolář.

PRÍNOSY ZHŔŇA výkonný riaditeľ Michal Setnický: „Podarilo sa nám zvýšiť prehľadnosť a efektivitu všetkých podporných procesov a čerpania dát z IS. Zároveň sme chceli maximálne využiť štandardné funkcie systému ABRA Gen a aj tu musím uznať, že okrem exportov a importov, sme nemuseli robiť väčšie programové úpravy systému.

ABRA Gen dnes konfiguruje náš vlastný zamestnanec, ktorý absolvoval snáď všetky školenia, ktoré ABRA Gen poskytuje. Väčšinu kurzov máme dokonca zadarmo, ako súčasť licenčnej služby. Pre mňa osobne je však najväčším prínosom to, že mi dnes všetkých cca 40 ľudí vkladá dáta namiesto do rôznych Excelov len do ABRA Gen a moje reporty majú stále rovnakú podobu.“

Stiahnite si podrobnú prípadovú štúdiu

Máte záujem o riešenie na mieru pre vašu spoločnosť?

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK