Riešenie pre One Stop Shop (OSS) – zjednodušenie odvodu DPH do zahraničia

9. 6. 2021
Efektívne vykonávanie účtovných závierok
Ak predávate vo svojom e-shope tovar koncovým zákazníkom (B2C) z iných členských štátov EÚ, venujte pozornosť významným zmenám v zákone o DPH pri elektronickom obchodovaní (e-commerce). Od 1. 7. 2021 je možné využívať na odvádzanie DPH do zahraničia jedno administratívne miesto v SR, tzv. One Stop Shop (OSS), bez toho, že by bolo nutné registrovať sa k odvodu DPH v jednotlivých členských krajinách. Okrem toho sa menia pravidlá stanoveného limitu pre odvod DPH v zahraničí. Po novom sa od 1. 7. 2021 rušia limity 35 000 alebo 100 000 EUR a vzniká len jeden limit vo výške 10 000 EUR bez dane na predaj tovaru na diaľku a poskytnutie služieb. Tento limit je spoločný na predaj tovaru na diaľku a poskytnutie služieb do všetkých členských štátov dohromady. Už sa naďalej nebude uplatňovať limit na predaj tovaru na diaľku pre každý členský štát zvlášť, ako tomu bolo pri zasielaní tovaru.

Uľahčenie odvodu DPH v zahraničí cez OSS

One Stop Shop (OSS) slúži len na odvod DPH v SR pri vybraných plneniach, ktoré sú poskytované cezhranične koncovým spotrebiteľom (B2C) do iných štátov EÚ a pri ktorých vzniká dodávateľovi povinnosť odvodu DPH v členskom štáte spotrebiteľa (členský štát spotreby). Dodávateľ (používateľ OSS) sa registruje do režimu OSS a odvádza DPH len v jednom členskom štáte EÚ (teda v SR), aj keď ide o cezhraničné plnenie v EÚ. Použitie zvláštneho režimu jedného administratívneho miesta (OSS) nie je povinné, ale výrazne zjednodušuje používateľom odvod DPH pri vybraných plneniach, pri ktorých má byť DPH vybraná v inom členskom štáte EÚ. Do tohto zjednodušujúceho režimu možno podávať prihlášky na registráciu už teraz s tým, že odvod DPH s jeho využitím bude možný od 1. 7. 2021.

Dovozný režim

Dovozný režim (IOSS – Import One Stop Shop) v rámci zvláštneho režimu jedného administratívneho miesta OSS slúži na odvod DPH z predaja dovezeného tovaru na diaľku, ktorý nie je predmetom spotrebnej dane a ktorého vlastná hodnota nepresahuje 150 EUR (taký tovar sa tiež označuje ako „tovar nízkej hodnoty“). Ide o dodanie tovaru, ktorý je dodávateľom alebo na jeho účet fyzicky odoslaný alebo prepravený z 3. krajiny (napr. USA, Čína) nadobúdateľovi do členského štátu EÚ. Pri použití dovozného režimu dodávateľ odvádza DPH namiesto nadobúdateľa tovaru (konečného spotrebiteľa), ktorý by daň inak musel odvádzať v rámci colného konania colnému úradu pri dovoze tovaru. Dodávateľ zbaví nadobúdateľa tovaru povinnosti odviesť DPH pri dovoze.

Nové pravidlá pre odvod DPH v v novej verzii ABRA Gen

Na Zákazníckom portáli je teraz k dispozícii nová verzia ABRA Gen 21.2.2, ktorá obsahuje podporu všetkých spomínaných legislatívnych úprav. Riešenie ponúkne jednoduchú evidenciu základných i znížených DPH sadzieb pre jednotlivé krajiny, nové definície pre DPH priznanie či vystavovanie dokladov v režimoch OSS alebo IOSS. So správnym nastavením vám pomôže kompletná dokumentácia.

Přečíst PDF