Skupiny záznamov v číselníkoch

29. 1. 2018

Pracujete v systéme ABRA Gen s veľkým počtom záznamov v číselníkoch? Ukážeme Vám jednoduchý spôsob, ako efektívne pracovať s vybranou podmnožinou záznamov a zrýchliť tým načítanie dát z databázy aj celkovú prácu v systéme.

Pri dlhodobom používaní systému ABRA Gen môže časom dôjsť k naplneniu číselníkov Adresár firiem, Skladové karty, Číselníky projektov a podobne, ktoré následne obsahujú veľké počty záznamov. Veľký počet záznamov (rádovo desiatok až stoviek tisíc položiek) znamená aj pomalšie načítanie číselníka z databázy, a teda aj pomalší štart systému.

Pre bežnú prácu pritom užívateľ potrebuje len podmnožinu položiek celého číselníka. Napríklad pri adresári firiem potrebuje obchodník vidieť len zákazníkov a nákupca len dodávateľov. V skladových kartách potrebujete hlavne pracovať s aktuálnou ponukou produktov a k historickým položkám sa dostávate len výnimočne.

Ako ukážku si v adresári firiem založíme dve skupiny záznamov: "Dodávatelia" a "Koncoví zákazníci".

Otvorte adresár firiem v menu "Nastavenia" Zvoľte "Skupiny záznamov" -> "Editor skupín záznamov".

(Obr 01)

Otvorí sa dialóg pre správu skupín záznamov:

(Obr. 02)

Tu kliknite na tlačidlo nový:

(Obr 03)

V položke kód zadajte skrátený názov skupiny, v položke "Názov" celkový názov skupiny a navoľte farbu skupiny. Farba slúži k jednoduchému vizuálnemu označeniu skupiny, pri práci so záznamami v adresári.

Ďalej označte predvolené obmedzenia danej skupiny. V našom prípade kľúče:

(Obr 04)

Tu je zvolený kľúč "Odberateľ koncový".

Pozn .: Nastavenie a definície kľúčov je popísané v tipe Rozdelenie firiem v adresári podľa kľúčov.

Voľbu potvrďte tlačidlom OK a následne voľbou "Uložiť" z Obr 03.

Tým je prvá definícia vytvorená.

(Obr 05)

Opäť kliknite na tlačidlo nový a zadajte skupinu dodávatelia:

(Obr 06)

Potvrďte tlačidlom OK a Uložiť, čím sú skupiny vytvorené.

Teraz môžete danú skupinu nastaviť, a to buď voľbou tlačidla "Použiť":

(Obr 07)

Alebo klikom pravého tlačidla myši na popis "Skupina":

(Obr 08)

A následnú voľbu ďalšie skupiny.

Tretia možnosť je opäť cez menu "Nastavenia":

(Obr 09)

Dobrým nastavením skupín nad obsiahlymi číselníkmi môžete efektívne zrýchliť prácu so systémom. Skupiny majú technologicky trochu odlišnú funkciu ako bežné "Filtrovanie" v číselníkoch, ale obe obmedzenia je možné výborne kombinovať. S vytvorením skupín Vám môže pomôcť aj konzultant.