Správa o výsledkoch ročnej spolupráce pri vývoji SW FLORES

8. 2. 2011

Uvedenie ERP FLORES bolo prelomovou novinkou minulého roka na českom trhu informačných systémov.

Keď 15. decembra 2009 podpísali zástupcovia spoločností ABRA Software a FLORES Memorandum o strategickej spolupráci, stanovili si nemalé ciele: do roka vyvinúť nový ERP software FLORES, ktorý zahrnie dlhoročné skúsenosti s dodávkami ERP pre veľké podniky, nahradí technologické nedostatky, zastaranosť a funkčné nedokonalosti minulých systémov, to všetko na technologickej platforme NEXUS, základ systémov ABRA Gx. Za ďalšie ciele spolupráce si stanovili portáciu systémov ABRA Gx tiež na platformu MS SQL, vytvorenie spoločných aktivít pre poskytovanie software ako služby, dodávok HW a SW zákazníkom na mieru a postupnú integráciu na úrovni majiteľských zborov.

Máme tak príležitosť rekapitulovať po roku spolupráce, čo sa podarilo:

Zrodenie ERP FLORES bolo unikátne predovšetkým pre doposiaľ nevídanú spoluprácu medzi dvomi nezávislými vývojovými tímami: tímom ABRA Software a tímom novo založenej firmy FLORES. Spolupráca bola založená na využití rokmi overeného zdrojového kódu ERP ABRA a na synergii dvoch tímov, ktoré optimálne využívajú svoje vývojové kapacity. Spolupráca bola a je o to unikátnejšia, že nebola podložená žiadnym majetkovým prepojením oboch zúčastnených firiem.

ERP FLORES za necelý rok svojej existencie predviedol svoju životaschopnosť a konkurencieschopnosť. Nevýhodu neskorého vstupu na kvalitne obsadený trh s informačnými systémami obrátil vo svoj prospech vo chvíli, kedy využil svoj začiatok „na zelenej lúke“ a svojim potencionálnym užívateľom predviedol inovatívne využitie dát uložených v informačnom systéme. ERP FLORES sa začal profilovať ako ucelená metodika pre riadenie firmy, ktorej workflow jasne definuje pracovné postupy a zodpovednosti. Potvrdením úspešného vstupu nového informačného systému na trh bolo získanie ocenenia Finalista súťaže IT produkt roka 2010, ktorú každoročne vyhlasuje vydavateľstvo IDG.

A ako vyzerá FLORES v dátach:
január 2010 Začiatok práce
marec 2010 Prepojenie funkčného jadra nového systému s MS SQL
august 2010 Nultá verzia ERP FLORES
 • Vizuálne rozhranie
 • Aktívne menu – prevedenie užívateľa systémom, pri ktorom sú zobrazované len tie informácie, ktoré užívateľ potrebuje
 • Natívne dokladové workflow
 • Unikátna technológia oceňovacích dávok a prepojenie položiek dokladov umožňujúcich presné oceňovanie a výpočet marže
september 2010
 • Ostrá prevádzka IS FLORES v troch spoločnostiach
 • Predstavenie IS FLORES verejnosti na Konferencii SIS 2010
október 2010 Plná distribučná verzia IS FLORES
november 2010 Začlenenie modulu CRM
A aké sú plány pre najbližšie obdobie:
február 2011 Uvedenie procesného motora:
 
 • zachytáva určené udalosti v systéme
 • spracováva zachytené udalosti podľa definovaných pravidiel
 • predáva úlohy definovaným ľuďom, pokiaľ to je potrebné
 • informuje užívateľa alebo role užívateľov o udalostiach, ktoré nastali
 • kontroluje úlohy z hľadiska ich splnenia, prípadne eskaluje problém
 • podporuje schvaľovacie riadenie s plnou podporou paralelného schvaľovania alebo automatického schvaľovania
 • ponúka užívateľovi jednotné rozhranie pre vybavenie úloh
 • umožňuje stanoviť aj proces, ktorý nie je priamo viazaný na žiadny doklad v systéme
apríl 2011 Uvedenie výroby:
 
 • Princíp inteligentného riadenia výroby

Toľko zo života nového ERP software FLORES.

Z ďalších cieľov spolupráce sa podarilo rozšírenie podporovaných serverov pre produkty ABRA Gx o servery MS SQL, ktoré je dokončené a prebieha intenzívna príprava uvedenia na jarný trh. Verzia bude najprv predstavená zákazníkom ABRY, potom odbornej i laickej verejnosti.

Taktiež je splnený cieľ vytvoriť spoločné aktivity pre poskytovanie software ako služby, dodávok HW a SW zákazníkom na mieru. Už v júli bola dokončená prvá etapa tejto spolupráce, kedy vznikol spoločný podnik s názvom SYSTEMATIQ. Ten je poskytovateľom komplexnej starostlivosti o IT u zákazníkov a slúži zákazníkom oboch zakladateľov i iných spoločností v odbore. Integračný proces bol dokončený na prelome januára a februára 2011, kedy sa SYSTEMATIQ plne začlenil do United Software, a to vrátane čiastkovej majiteľskej integrácie. Je to vzorový príklad, kedy United Software prijala inú firmu do svojej skupiny tak, ako stanovila vo svojom poslaní – združovať postupne tvorivý potenciál ľudí z odboru k dosiahnutiu lepších spoločných výsledkov.

Je potrebné vyzdvihnúť osobné nasadenie a obetavosť tímu FLORES, ktorý v minulom roku čelil a stále čelí zvláštnym obchodným aktivitám zo strany pôvodnej partnerskej organizácie, ktorej produktom slúžil dlhé roky. To len vyzdvihuje výsledky, ktoré FLORESáci dosiahli a zasluhuje si to naše uznanie a obdiv. 

Ing. Jaroslav Řasa,
Koordinátor United Software,
ABRA Software a.s.

United Software a.s. je vlastníkom niekoľkých SW spoločností. Jej cieľom je optimálne využitie softwarového vývojového potenciálu na českom trhu. Viac informácií nájdete na www.unitedsoftware.cz.