Stanovisko finančného riaditeľstva SR k doplneniu servisnej organizácie v knihe ERP - zdroj Elcom.eu

3. 10. 2014

Spoločnosť ELCOM na svojich webových stránkach zverejnila zaujímavú správu na tému problematiky uplatňovania zákona č. 289/2008 Z. z o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Na základe podnetu zo strany svojich obchodných partnerov Elcom prináša stanovisko Finančného riaditeľstva SR k otázkam, týkajúcich sa doplnenia servisnej organizácie do knihy elektronickej registračnej pokladnice a nahlásenia danej servisnej organizácie príslušnému Daňovému úradu:

"Na účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice (ďalej "pokladnica"), je podnikateľ povinný predložiť daňovému úradu knihu pokladnice, s vyplnenými údajmi. Jedným z povinných údajov, ktorý podnikateľ uvádza v knihe pokladnice, je aj údaj o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu pokladnice. V knihe pokladnice môžu byť zapísané dve servisné organizácie. Podnikateľ je povinný pri zmene údajov v lehote do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti predložiť daňovému úradu knihu pokladnice za účelom vykonania zmien týchto údajov v evidencii daňového úradu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak ide o doplnenie druhej servisnej organizácie v knihe pokladnice, zo strany podnikateľa je potrebné, aby do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti, čiže zápisu druhej servisnej organizácie do knihy pokladnice, predložil daňovému úradu knihu pokladnice už s doplneným údajom, ktorý túto zmenu vykoná aj vo svojej evidencii."

Úplné znenie vyjadrenia FR SR si stiahnite z tohto odkazu.