Aktuality

Súhrnná aktualizácia číslo 1 pre produkty ABRA Gx verzie 10.01.07 SK

14. 3. 2010

Súhrnnú aktualizáciu si môžete stiahnuť po prihlásení v personalizovanej časti nášho webu.

Legislatívne zmeny platné od 1.1.2010

RZZP 2009

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je nutné po aplikovaní SA1.7_100107-SK.exe prepočítať. Prípadné prepočty prípadne zúčtovania vo verzii 10.01.07 SK bez SA1 zrušte a zúčtujte po SA1 prepočítané hodnoty ML roku 2009.

Ročné zúčtovanie daní roku 2009

Opravená tlačová zostava "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2009"

Zamestnanecká prémia

Do číselníka Druhy daňových odpočtov a bonusov sa pridá nový typ "Zamestnanecká prémia". Typ je možné použiť v Ročnom zúčtovaní na zadanie Zamestnaneckej prémie. Ďalej sa pribudnú tlačové zostavy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2009" a "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2009 strana 2"

Zdravotné poistenie

Narovnaná situácia kedy po zlúčení ZP Dôvera so ZP Apollo prevzala ZP Dôvera kód ZP Apollo tzn. "24“ a tlačivo ZP Dôvery preto nefungovalo.

Nový parameter vo FÚ

Opakované služby (§19, odst. 3 zákona 222/2004 s platnosťou od 1.1.2010) "Povoliť zadať dátum uplatnenia odpočtu DPH vyšší ako dátum dokladu na výstupných dokladoch", ktorý umožní uložiť výstupný doklad (typu FV, DV, PP, VP,..) s dátumom plnenia vyšším ako je Dátum dokladu

Výkaz sociálnej poisťovne – súbeh dvoch PP u jedného zamestnanca vykazovaný po PP

Zmenený výpočet základu sociálneho poistenia a sociálneho poistenia tak, že NP, StP, IP, PvN, GP a RFS sa vyčíslujú na každom mzdovom liste čiastkovom zvlášť. Na súhrnnom liste sa potom sčítajú základy a poistenie z jednotlivých mzdových listov čiastkových daného zamestnanca (významný zásah do štruktúry miezd a oprava sa dotkne len aktuálne počítaného obdobia a období po aplikovaní SA1)

Súhrnný výkaz DPH vzor 2010 formou elektronického podania

Podľa legislatívy bola po novom zavedená povinnosť spracovania výkazov elektronicky. Do systému ABRA bol zapracovaný export Súhrnného výkazu vo formáte XML. Export je možné uložiť do agendy Dokumenty, ktorá od v. 9.03 vrátane slúži o.i. aj pre účely archivácie elektronických exportov podobného druhu. Viacej vid. help, kap. Vecný obsah - Dokumenty. Pre prípad kontrolnej tlače slúži webový formulár zverejnený na stránkach Daňového riaditeľstva www.drsr.sk, do ktorého je možné XML výstup naimportovať a prekontrolovať. Následne opäť uložiť vo formáte XML a elektronickou cestou odoslať, alebo vytlačiť. (Pre elektronickú komunikáciu je nutné na stránkach DR SR získať prístupové ID. Viac informácií vid. www.drsr.sk.)

Export formulára DPH priznania 01 - 2010 platný od 1.1.2010

Do systému ABRA bol zapracovaný export DPH priznania vo formáte XML. Export je možné tiež uložiť do agendy Dokumenty. Pomocou exportu DPH priznania bude možné dosiahnuť vernej tlače podľa dispozícií DR SR. Tlač sa uskutoční pomocou webového formulára zverejneného na stránkach Daňového riaditeľstva www.drsr.sk, do ktorého sa XML výstup zo systému ABRA naimportuje. Výslednú podobu výkazu je možné opäť uložiť v XML formáte a archivovať v systéme ABRA ako dokument, alebo vytlačiť a odovzdať. Pre prípad kontrolnej tlače slúži webový formulár zverejnený na stránkach Daňového riaditeľstva www.drsr.sk, do ktorého je možné XML výstup naimportovať a prekontrolovať. Následne opäť uložiť vo formáte XML a elektronickou cestou odoslať, alebo vytlačiť.