Súhrnné hlásenie VIES podporuje tvorbu následneho hlásenia a vykazovania režimu skladu (call-off stock)

9. 10. 2020
Zmeny pre daňových poplatníkov v súvislosti s koronavírusom
Od verzie 20.2.2 je možné Súhrnné hlásenie VIES (predtým Súhrnné hlásenie ESL) zostavovať v agende Uzávierky DPH . Do exportu sú zahrnuté rovnaké doklady podľa rovnakých pravidiel ako pri zostavovaní hlásení v agende Prehľad DPH. Podrobnejšie informácie nájdete v online nápovede v sekcii Doklady zahrnuté do zostavovaného hlásenia ESL. Zahrnutie Súhrnného hlásenia do agendy Uzávierky DPH však ponúka niektoré nové možnosti, konkrétne podporu vytvárania následného hlásenia a vykazovanie režimu skladu (call-off stock).

Podpora následného hlásenia

Údaje v exportoch ponúkaných v agende Prehľad DPH vždy vychádzajú z aktuálneho stavu zahrnutých dokladov, bez ohľadu na prípadné predošlé exporty. Obsah exportov zostavených v agende Uzávierky DPH sa „zapamätá“ a systém neskôr môže z uloženého súhrnného hlásenia odvodiť (dopočítať a vyexportovať) následné hlásenie, ktoré obsahuje len rozdiely medzi pôvodným (riadnym) súhrnným hlásením a aktuálnym stavom dokladov zahrnutých do súhrnného hlásenia v danom období.
  • Pokiaľ na doklade zahrnutom do súhrnného hlásenia dodatočne zmeníte odberateľa, do dodatočného (následného) hlásenia sa vložia dva riadky, prvý s príznakom Storno za pôvodného dodávateľa, druhý ako nový za nového dodávateľa.
  • Pokiaľ zmeníte iný vykazovaný údaj, napríklad čiastku, vyexportuje sa záznam znova (s celou novou čiastkou).
  • Pokiaľ do vykazovaného obdobia pridáte nový doklad, do dodatočného (následného) hlásenia sa nový doklad zahrnie.
  • Doklady vykázané v pôvodnom súhrnnom hlásení, ktoré sa nezmenili, sa do dodatočného (následného) hlásenia nezahrnú.
V agende Uzávierky DPH sa pre Súhrnné hlásenie generuje samostatná DPH uzávierka s odlišnými hodnotami v položkách „Typ priznania“ a „Definícia DPH priznania“.

Vytvorenie novej uzávierky pre súhrnné hlásenie

Pri generovaní novej uzávierky DPH je v kroku Podmienky výberu potrebné zvoliť typ priznania „VIES“ a definíciu DPH priznania „VIES 2020“:
Obr.01: Podmienky výberu pri generovaní novej uzávierky DPH
Obr.01: Podmienky výberu pri generovaní novej uzávierky DPH
Upozornenie: Na prvej vytvorenej uzávierke pre Súhrnné hlásenie VIES je potrebné upraviť hlavičkové údaje – použite tlačidlo „Opraviť“ a následne vyplňte jednotlivé položky na subzáložke „Ďalšie údaje“ → „Spoločné údaje A“.
Obr.02: Úprava hlavičkových údajov
Obr.02: Úprava hlavičkových údajov

Kontrola obsahu súhrnného hlásenia

Obsah každého súhrnného hlásenia (riadneho aj dodatočného/následného) si je možné skontrolovať priamo v agende Uzávierky DPH na záložke Detail, ktorá pre súhrnné hlásenia obsahuje subzáložku VIES s informáciami o záznamoch, ktoré bude export obsahovať.

Export súhrnného hlásenia

Export sa vytvára podobne ako export DPH priznania alebo KH DPH pomocou rozšírenej voľby „Export“ dostupnej v rámci funkcie „Tlač, export“.
Obr.03: Export súhrnného hlásenia
Obr.03: Export súhrnného hlásenia
Výsledné XML odporúčame skontrolovať napr. v aplikácii eDane..

Obmedzenia v agende Uzávierky DPH

Odporúčame si vytvoriť obľúbené obmedzenia pre opakované použitie, napr. takto:
Obr.04: Príklad obmedzenia pre opakované použitie
Obr.04: Príklad obmedzenia pre opakované použitie
Obr.05: Príklad obmedzenia pre opakované použitie
Obr.05: Príklad obmedzenia pre opakované použitie

Podpora režimu skladu (call-off stock)

Režim skladu (call-off stock) označuje situáciu, kedy sa tovar presúva medzi dvoma členskými štátmi EU za účelom následného dodania tovaru konkrétnemu odberateľovi, avšak pred prevodom vlastníckeho práva je tovar v štáte určený na obmedzenú dobu uložený v cezhraničnom sklade. Podpora tohto režimu a zahrnutie do Súhrnného hlásenia je popísané v online nápovede v samostatnej kapitole Režim skladu (call-off stock).