Legislatíva

Súhrnné hlásenie VIES podporuje tvorbu následneho hlásenia a vykazovania režimu skladu (call-off stock)

9. 10. 2020
Zmeny pre daňových poplatníkov v súvislosti s koronavírusom

Od verzie 20.2.2 je možné Súhrnné hlásenie VIES (predtým Súhrnné hlásenie ESL) zostavovať v agende Uzávierky DPH .

Do exportu sú zahrnuté rovnaké doklady podľa rovnakých pravidiel ako pri zostavovaní hlásení v agende Prehľad DPH. Podrobnejšie informácie nájdete v online nápovede v sekcii Doklady zahrnuté do zostavovaného hlásenia ESL.

Zahrnutie Súhrnného hlásenia do agendy Uzávierky DPH však ponúka niektoré nové možnosti, konkrétne podporu vytvárania následného hlásenia a vykazovanie režimu skladu (call-off stock).

Podpora následného hlásenia

Údaje v exportoch ponúkaných v agende Prehľad DPH vždy vychádzajú z aktuálneho stavu zahrnutých dokladov, bez ohľadu na prípadné predošlé exporty.

Obsah exportov zostavených v agende Uzávierky DPH sa „zapamätá“ a systém neskôr môže z uloženého súhrnného hlásenia odvodiť (dopočítať a vyexportovať) následné hlásenie, ktoré obsahuje len rozdiely medzi pôvodným (riadnym) súhrnným hlásením a aktuálnym stavom dokladov zahrnutých do súhrnného hlásenia v danom období.

  • Pokiaľ na doklade zahrnutom do súhrnného hlásenia dodatočne zmeníte odberateľa, do dodatočného (následného) hlásenia sa vložia dva riadky, prvý s príznakom Storno za pôvodného dodávateľa, druhý ako nový za nového dodávateľa.
  • Pokiaľ zmeníte iný vykazovaný údaj, napríklad čiastku, vyexportuje sa záznam znova (s celou novou čiastkou).
  • Pokiaľ do vykazovaného obdobia pridáte nový doklad, do dodatočného (následného) hlásenia sa nový doklad zahrnie.
  • Doklady vykázané v pôvodnom súhrnnom hlásení, ktoré sa nezmenili, sa do dodatočného (následného) hlásenia nezahrnú.

V agende Uzávierky DPH sa pre Súhrnné hlásenie generuje samostatná DPH uzávierka s odlišnými hodnotami v položkách „Typ priznania“ a „Definícia DPH priznania“.

Vytvorenie novej uzávierky pre súhrnné hlásenie

Pri generovaní novej uzávierky DPH je v kroku Podmienky výberu potrebné zvoliť typ priznania „VIES“ a definíciu DPH priznania „VIES 2020“:

Obr.01: Podmienky výberu pri generovaní novej uzávierky DPH
Obr.01: Podmienky výberu pri generovaní novej uzávierky DPH

Upozornenie:

Na prvej vytvorenej uzávierke pre Súhrnné hlásenie VIES je potrebné upraviť hlavičkové údaje – použite tlačidlo „Opraviť“ a následne vyplňte jednotlivé položky na subzáložke „Ďalšie údaje“ → „Spoločné údaje A“.

Obr.02: Úprava hlavičkových údajov
Obr.02: Úprava hlavičkových údajov

Kontrola obsahu súhrnného hlásenia

Obsah každého súhrnného hlásenia (riadneho aj dodatočného/následného) si je možné skontrolovať priamo v agende Uzávierky DPH na záložke Detail, ktorá pre súhrnné hlásenia obsahuje subzáložku VIES s informáciami o záznamoch, ktoré bude export obsahovať.

Tlač súhrnného hlásenia

Do agendy Uzávierky DPH bola doplnená tlačová zostava formulára Súhrnné hlásenie VIES.

Export súhrnného hlásenia

Export sa vytvára podobne ako export DPH priznania alebo KH DPH pomocou rozšírenej voľby „Export“ dostupnej v rámci funkcie „Tlač, export“.

Obr.03: Export súhrnného hlásenia
Obr.03: Export súhrnného hlásenia

Výsledné XML odporúčame skontrolovať na portáli Finančnej správy.

Obmedzenia v agende Uzávierky DPH

Odporúčame si vytvoriť obľúbené obmedzenia pre opakované použitie, napr. takto:

Obr.04: Príklad obmedzenia pre opakované použitie
Obr.04: Príklad obmedzenia pre opakované použitie
Obr.05: Príklad obmedzenia pre opakované použitie
Obr.05: Príklad obmedzenia pre opakované použitie

Podpora režimu skladu (call-off stock)

Režim skladu (call-off stock) označuje situáciu, kedy sa tovar presúva medzi dvoma členskými štátmi EU za účelom následného dodania tovaru konkrétnemu odberateľovi, avšak pred prevodom vlastníckeho práva je tovar v štáte určený na obmedzenú dobu uložený v cezhraničnom sklade.

Podpora tohto režimu a zahrnutie do Súhrnného hlásenia je popísané v online nápovede v samostatnej kapitole Režim skladu (call-off stock).


Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK