Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Účel Spracovania

Správca sa snaží každú svoju ponuku prispôsobiť potrebám súčasných aj potencianálnych zákazníkov a pripraviť ju v čo najlepšej kvalite. K tomu potrebuje základné osobné údaje dotknutých osôb, aby im mohol poskytnúť odborné a finančné informácie o svojich produktoch a službách a o marketingových akciách.

2. ZABEZPEČENIE OCHRANY SÚKROMIA

Osobné údaje Správca spracúva automatizovane a zhromažďuje ich aj manuálne. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov sú jeho kľúčovými prioritami.

Spravované osobné údaje sú spracovávané pracovníkmi Správcu v Slovenskej republike a v prípade mailom zasielaných informácií tiež v USA v rámci služby mailchimp.com spoločnosti The Rocket Science Group, LLC, kde sú chránené v súlade s čl. 45 GDPR na základe programu EÚ-US Privacy Shield, do ktorého je táto spoločnosť registrovaná a ktorý predstavuje rozhodnutie Európskej komisie, že USA poskytujú primeranú ochranu osobných údajov. Prípadne môže byť využitá iná služba pre zasielanie informácií mailom s aspoň obdobnou úrovňou zabezpečenia a spoľahlivosti.

Prístup k osobným údajom subjektov majú len vybrané skupiny pracovníkov Správcu.

Pri zbere, uchovávaní a spracovaní osobných údajov uplatňuje Správca také postupy a mechanizmy zabezpečenia, ktoré zaisťujú dôvernosť, presnosť a dostupnosť osobných údajov.

Správca má zavedené zásady bezpečného nakladania s informáciami, ktoré zahŕňajú aj bezpečné spracovanie osobných údajov súčasných i potenciálnych zákazníkov. Viac informácií o týchto zásadách nájdete na internetovej stránke Správcu: www.abra.eu/sk/sukromie/zasady-spracovania-osobnych-udajov.

K spracovávaným osobným údajom nemá prístup žiadna tretia strana s výnimkou prevádzkovateľov služieb uvedených vyššie a orgánov verejnej správy, a to iba v prípade, kedy k tomu existuje zákonný dôvod.

3. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAVOV

Osobné údaje Správca spracúva automatizovane po dobu 5 rokov od ich zhromaždenia. Údaje zhromaždené manuálne nie sú ďalej uchovávané.

4. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Subjekty údajov majú zákonné práva na prístup k svojim osobným údajom, na opravu chýb a nepresností, na vymazanie a prenosnosť svojich osobných údajov. Majú možnosť požadovať obmedzenia spracovania a vznášať námietky proti spracovaniu, ako aj možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať.

5. SÍDLO SPRÁVCU A KONTAKTY

Pre uplatnenie práv dotknutej osoby, alebo získanie podrobnejších informácií o tom, akým spôsobom Správca osobné údaje spracúva, alebo v prípade akejkoľvek otázky, pripomienky či obavy týkajúcej sa postupov Správcu v oblasti ochrany osobných údajov sa môže Subjekt údajov obrátiť na Správcu prostredníctvom kontaktov uvedených na stránkach Správcu: www.abra.eu/sk/kontakt – ABRA Software s.r.o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, tel. 00421 2 3305 6584.

6. SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH  ÚDAJOV

V súlade s čl. 6, ods. A) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) udeľujem Správcovi súhlas na spracovanie mojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu.

Údaje poskytujem dobrovoľne a výslovne súhlasím s tým, že môžu byť sprístupnené a / alebo poskytnuté tretím stranám v prípadoch, kedy je k tomu zákonný dôvod.

Prehlasujem, že som si vedomý svojich uvedených zákonných práv vrátane možnosti tento súhlas kedykoľvek odvolať. Beriem tiež na vedomie, že odvolaním môjho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.