Účtovanie skladových dokladov ihneď po ich ocenení

25. 3. 2021
Bezchybnú prácu v sklade umožní nasadenie mobilných terminálov
Ako sa zbaviť ručnéhoAko sa zbaviť ručného spúšťania účtovania skladových dokladov? Napríklad tým, že využijete novú možnosť predbežného účtovania skladových dokladov, ktoré nie sú uzatvorené skladovou uzávierkou, ale len boli predbežne ocenené uzávierkou "nanečisto". A následne celý proces oceňovania, zaúčtovania a uzávierky automatizujete. V minulosti bolo možné zaúčtovať len skladové doklady, ktoré boli uzavreté uzávierkou skladu (k dátumu alebo za obdobie). Parameter „Povolené zaúčtovanie ocenených (neuzatvorených) skladových dokladov“ v agende Firemné údaje umožňuje zaúčtovať i skladové doklady, ktoré boli len ocenené. Výhodou využívania tejto funkcionality je pribežné účtovanie menšieho objemu skladových dokladov miesto jednorazového časovo náročného hromadného zaúčtovania (alebo preúčtovania) veľkého množstva dokladov pri každom vykonaní uzávierky skladu. Tato metóda naviac zaistí, že rušenie skladových uzávierok nespôsobí zrušenie zaúčtovania všetkých skladových dokladov, ktoré do rušenej uzávierky spadajú – už zaúčtované doklady i po zrušení uzávierky zostanú zaúčtované. Typickým scenárom je potrebné zmeniť niekoľko málo dokladov a následne uzávierku skladu vykonať znovu. Nová metóda spôsobí, že sapri opätovnej uzávierke nebudú znovu preúčtovávať všetky doklady zahrnuté do pôvodne zrušenej uzávierky, ale len zmenené doklady.

Ako automatizovať oceňovanie, zaúčtovanie a uzávierky skladových dokladov

V prípade väčšieho množstva skladových dokladov odporúčame procesy oceňovania skladových pohybov, zaúčtovania dokladov a vykonania uzávierky skladu automatizovať. K tomuto účelu slúžia naplánované úlohy Uzávierka skladu a Účtovanie skladových dokladov. Pre efektívne využitie ich potenciálu odporúčame využiť nasledujúci postup, ktorý procesy oceňovania a zaúčtovania maximálne optimalizuje. V agende Firemné údaje, v kategórii Sklad, nastavte parameter „Povolené zaúčtovanie ocenených (neuzatvorených) skladových dokladov“ na hodnotu Áno.
Obr. 1: Nastavenie v agende Firemné údaje.
Obr. 1: Nastavenie v agende Firemné údaje.
Vytvorte naplánovanú úlohu typu Uzávierka skladu. Na subzáložke Plán nastavte denné spúšťanie.
Obr. 2: Naplánovaná úloha Uzávierka skladu.
Obr. 2: Naplánovaná úloha Uzávierka skladu.
V parametroch úlohy zvoľte možnosť Ocenenie skladových pohybov a zaškrknite voľbu „Zaúčtovať skladové doklady“. Pomocou tlačidla Upraviť výber zvoľte sklady, ktoré chcete do naplánovanej úlohy zahrnúť.
Obr. 3: Detailné nastavenie parametrov naplánovanej úlohy.
Obr. 3: Detailné nastavenie parametrov naplánovanej úlohy.
Zásluhou každodenného vykonania budú skladové doklady ocenené a zaúčtované v predstihu pred uzávierkou skladu. Pro zrealizovaní samotnej uzávierky skladu (po obdobiach) vytvorte ešte jednu naplánovanou úlohu typu Uzávierka skladu. Tentokrát nastavte mesačný interval opakovania.
Obr. 4: Naplánovaná úloha Uzávierka skladu.
Obr. 4: Naplánovaná úloha Uzávierka skladu.
V parametroch úlohy zvoľte možnosť „Uzávierka skladu“ → „Za predošlé obdobie“.
Obr. 5: Detailné nastavenie parametrov naplánovanej úlohy.
Obr. 5: Detailné nastavenie parametrov naplánovanej úlohy.
Pre uľahčenie práce so zaúčtovaním radíme na radách dokladov nastaviť účtovanie priamo do účtovného denníka.
Obr. 6: Nastavenie účtovania priamo do účtovného denníka.
Obr. 6: Nastavenie účtovania priamo do účtovného denníka.
Všetky podrobnosti a nastavenia nájdete v online nápovede. Skladovým dokladom a uzávierkam sa podrobne venujú naše školenia na ABRA Academy. Sledujte aktuálnu ponuku kurzov.