Užívateľské tlačidlá s funkciami

26. 4. 2017

Tlačidlá s funkciami umožňujú predvyplňovať hlavičku nového dokladu, vyhľadávať konkrétny doklad alebo ich skupiny. Napríklad neuhradené faktúry firmy z adresára, alebo nevybavené objednávky konkrétnej firmy.


Tip nadväzuje na Doplnok v definovateľných formulároch - jednoduchý webový prehliadač.


Tento tip vám ukáže dva príklady:

  1. Ako v adresári firiem zobraziť iba nevybavené objednávky alebo nezaplatené faktúry.
  2. Založenie CRM aktivity na prijatie dopytu alebo reklamácie.

1. V Adresári firiem umožňuje záložka Súvislosti zobraziť špecifické doklady podľa filtru v Nastavení. Nastavenie umožňuje obmedziť doklady len dátumom vystavenia od-do a konkrétnym typom dokladu. Nie je možné bez ďalších ručne zadaných dodatočných obmedzení filtrovať priamo len nevybavené objednávky alebo nezaplatené faktúry. Ako na to si ukážeme pomocou doplnku Tlačidlá s akciami.

Užívateľské tlačidlá s funkciami - obr. č. 01

(Obr 1)

Vytvorte definovateľný formulár TlačidlaAdresári firiem: v adresári zvoľte v menu Nastavenie > Zobraziť definovateľný formulár.

Užívateľské tlačidlá s funkciami - obr. č. 02

(Obr 2)

Zobrazí sa záložka Formuláre, na ktorú prejdete kliknutím.

Užívateľské tlačidlá s funkciami - obr. č. 03

(Obr 3)

Teraz zvoľte ponuku roletky definovateľných formulárov, čím sa otvorí ich zoznam. Zvoľte Nový.

Užívateľské tlačidlá s funkciami - obr. č. 04

(Obr 4)

Nazvite novo založený formulár Tlačidla.

Užívateľské tlačidlá s funkciami - obr. č. 05

(Obr 5)

Kliknutím ľavého tlačidla myši na položkou Definícia formulára - vyvoláte ponuku, z ktorej si zvoľte Pridať > Vodorovný panel

Pozn.: Panel pridávame preto, že Doplnok, ktorý budeme používať, môže byť v rámci panelu, záložky alebo formulára vždy len jeden.

Užívateľské tlačidlá s funkciami - obr. č. 06

(Obr 6)

Teraz kliknite na Vodorovný panel a zvoľte Doplnok.

Užívateľské tlačidlá s funkciami - obr. č. 07

(Obr 7)

Zobrazí sa voľba výberu Doplnku. Z ponuky vyberte konkrétny doplnok, v našom prípade Tlačidla s akciami.

Užívateľské tlačidlá s funkciami - obr. č. 08

(Obr 8)

Nastavte si Usporiadanie tlačidiel podľa potreby a zvoľte typ ABRASiteCommand, nazvite prvé tlačidlo Nevybavené OBJ a do položky Hint môžete popísať funkciu tlačidla podrobnejšie.

Pozn.: Hint je žltý popis, ktorý sa zobrazí pri nabehnutí myši na daný prvok.

Užívateľské tlačidlá s funkciami - obr. č. 09

(Obr 9)

Teraz prichádza najkomplikovanejšia časť: vloženie výrazu pre otvorenie Objednávok.

Užívateľské tlačidlá s funkciami - obr. č. 10

(Obr 10)

čo má výraz obsahovať?

Reťazec O2XDU14IW3DL342X01C0CX3FCC (nájdete ho v technickej dokumentácii GenDoc.chm medzi inštalačnými súbormi), ktorý je súčasťou adresára ABRA Gen a hovorí, že má otvoriť agendu Objednávky prijaté

Užívateľské tlačidlá s funkciami - obr. č. 11

(Obr 11) 

Nasleduje znak „|" a kľúčový výraz QueryByUserDynSQLCondition; zakončené bodkočiarkou. Príkaz QueryByUserDynSQLCondition určuje, že budeme filtrovať agendu. Pre filtrovanie číselníkov (napríklad zoznamu firiem) je nutné zadať kľúčový výraz FilterByUserDynSQLCondition;.

Ďalší výraz obmedzuje fragment výrazu SQL príkazu where na objednávky v stave nevybavené a na zadanou firmu (pozn.: v tejto zjednodušenej verzii obmedzenia nie je ošetrená zásadná oprava firmy):

A.Firm_ID='+NxQuotedStr(ID)+' and A.Closed=' + NxQuotedStr('N');

2. Druhým príkladom práce s tlačidlami môže byť na založenie CRM aktivity na prijatie pohľadávky. Keď napríklad volá zákazník, budete prostredníctvom tlačidla môcť rýchlo založiť aktivitu na dopyt alebo reklamáciu, aby sa danú požiadavku mohol riešiť poverený pracovník.

Užívateľské tlačidlá s funkciami - obr. č. 12

(Obr 12)

V súbore GenDoc.chm, v kapitole 10 – CRM nájdete ID agendy Aktivity.

Užívateľské tlačidlá s funkciami - obr. č. 13

(Obr 13)

Výraz pre vyplnenie oblasti, typu, rady aktivity a firmy potom môže byť:

Užívateľské tlačidlá s funkciami - obr. č. 14

(Obr 14)

Je dôležité jednotlivé položky (fieldy) oddelovať funkciou NxCrlf (#13#10 – koniec riadku).

Pozn.: Pole ActivityArea_ID, ActivityType_ID, ActQueue_ID sú popísané v dokumente GenDoc.chm v sekcii BusinessObject Projektu 10 - CRM, ale konkrétne hodnoty ID musíte zistiť vo vašom systéme. Môžu sa v každej inštalácii líšiť. Dajte si tiež pozor na konkrétny typ aktivity, či má vybranú oblasť a povolené rady aktivít.

Užívateľské tlačidlá s funkciami - obr. č. 15

(Obr 15)

Definovateľný formulár tlačidla uložte a vyskúšajte.

Pomocou tlačidiel s akciami môžete filtrovať alebo predvyplňovať prakticky ľubovoľné doklady alebo číselníky. Použite tieto funkcie pre prispôsobenie systému ABRA Gen Vám na mieru.

Ak sa na nastavenie zložitejších definícií necítite, obráťte sa na našich konzultantov.