Čo je ERP systém

ERP systém je software – nástroj pre evidenciu tovaru, predaja a zákazníkov.

Moderné systémy ERP s trochou nadsádzky nadväzuje na 3000 let starý spôsob evidencie úrody. Tieto záznamy sú dochované na hlinených tabuľkách z Egypta a Mezopotámie.

Skratka ERP znamená Enterprise Resource Planning, teda Plánovanie podnikových zdrojov. Nakoľko sa v ERP primárne eviduje, ale neplánuje, je skratka veľmi nepresná. A o akých zdrojoch pri ERP hovoríme? O materiáloch, zásobách, tovare na sklade, financiách, nehmotných finančných zdrojoch ako aktíva a pasíva a ďalších zdrojoch, z ktorých sa môžu stať investície. Samozrejme aj o ľudskej kapacite, ktorú dokáže ERP dobre vyčísliť a previesť na peniaze.

V súčasnosti ERP systémy evidujú dodávky tovaru a služieb, platby od odberateľov, dohliadajú, kto nezaplatil v termíne splatnosti atď. V čom sa ale ERP systémy ešte musia zdokonaliť, je práca s ľudskými schopnosťami a kapitálom.

TIP: Zoznámte sa s ERP ABRA Gen.