Legislatíva

Výdavky na stravovanie od 1.5.2022

10. 5. 2022

Od 1.5.2022 vošlo do účinnosti Opatrenia MPSV SR č. 116/2022 Z.z., ktorým boli upravené sumy stravného. Toto zvýšenie má vplyv na stanovenie nárokov zamestnancov a správne účtovanie výdavkov na stravovanie.

Zamestnávateľ je podľa § 152 Zákonníka práce povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie, pokiaľ odpracovali viac ako 4 hodiny a nie sú vyslaní na pracovnú cestu (potom patrí stravné určené na pracovné cesty). Zamestnávateľ prispieva na stravovanie (formou poskytnutia stravy, stravných poukážok alebo finančného príspevku) v sume najmenej 55% z ceny jedla, najviac však do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín – od 1.5.2022 ide teda o sumu maximálne 3,30 €, čo je zároveň aj čiastka maximálnych daňových výdavkov.

Globálna premenná (GP) S_StravOsv bola teda upravená s platnosťou od 1.5.2022 prostredníctvom automatickej aktualizácie na sumu 3,30 €.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky (gastrolístku). Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín – od 1.5.2022 musí byť hodnota stravovacej poukážky najmenej vo výške 4,50 € (a príspevok zamestnávateľa najmenej 2,48 €).

V ABRA Gen už nebude automaticky upravovaná hodnota GP S_StravPaus (Denná výška stravenkového paušálu). V tejto súvislosti odporúčame skontrolovať a prenastaviť GP S_StraNizka a S_StraPlna.

Aby sa mohlo uplatniť daňové oslobodenie príspevku na stravovanie do výšky 3,30 € aj v mzde zamestnanca, musí byť príspevok poskytnutý zamestnancovi dopredu. V ABRA Gen pri vytváraní Pokladničného výdaja alebo Ostatného výdaja. Vyplácanie preddavkov na nasledujúci mesiac v systéme ABRA Gen zatiaľ nie je podporované.

Upozornenie: V systéme ABRA Gen neevidujeme hodnotu príspevku na stravovanie zo Sociálneho fondu. Nie je teda možné ho započítať do ceny plnej hodnoty gastrolístka alebo stravenkového paušálu, ak by hodnota presiahla maximálnu hodnotu, ktorá je osvobozená od daní.