Zmeny pri bezhotovostných platbách od 1.2.2016 (SEPA, IBAN)

8. 2. 2016

Od 1.2.2016 nastali zmeny pri bezhotovostných platbách (SEPA, IBAN). V našom článku prinášame informácie o legislatíve a základnom nastavení v SW ABRA.
 

Čo znamená SEPA

SEPA - Single Euro Payments Area predstavuje jednotnú oblasť platieb v eurách. Ide o projekt, ktorého cieľom je zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb. Zjednodušene povedané ide o faktické zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb v mene Euro.

Čo bude výhodou?

V rámci SEPA budú môcť spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty zasielať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, v ktorej krajine majú vedený platobný účet.

Vo všetkých krajinách SEPA

  • Rovnaké poplatky (v rámci jednej banky) za domáce a cezhraničné SEPA platby
  • Rovnaký čas na domáce a cezhraničné SEPA platby
  • Rovnaké tlačivá na platobné príkazy pre domáce a cezhraničné SEPA platby
  • Rovnaké platobné karty
  • Jeden účet na uskutočnenie SEPA platieb

Čo sa zmení?

Najdôležitejšou zmenou je používanie čísla účtu v medzinárodnom formáte IBAN (International Bank Account Number) od 1.2.2016. Pri platení v internet bankingu či prostredníctvom platobného príkazu v pobočke tak už od najbližšieho mesiaca je potrebné zadávať číslo účtu len v novom IBAN formáte. Klient banku nemusí požiadať o žiadnu zmenu formátu čísla účtu. IBAN pre SR má vždy 24 znakov a klientovi ho prideľuje banka. IBAN je už dnes dostupný na výpise z účtu alebo prostredníctvom internetbankingu. Taktiež je možné previesť číslo účtu v „starom“ formáte (BBAN) na formát IBAN prostredníctvom IBAN kalkulačky.

SEPA oblasť:

Členské krajiny EÚ: Andorra, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švédsko, Taliansko.

Ďalšie krajiny: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Monako.

Základné nastavenie v ABRE:

Je potrebné nastaviť údaje o vlastnom účte a účte partnera, a to konkrétne čísla účtov vo formáte IBAN, vyplniť BIC/SWIFT kód a ďalej adresu banky (vrátane kódu krajiny) a pobočky banky príjemcu. Tiež by sa nemalo zabudnúť na vyplnenie kontaktných údajov príjemcu.

Údaje o vlastnom účte je možné vyplniť v agende Bankové účty (obr.1) a údaje o účte partnera v agende Adresár firiem, na detaile firmy, záložke Bank. účty (vrátane kódu krajiny) (obr.2). Kontaktné údaje príjemcu je možné vyplniť v agende Adresár firiem, na detaile firmy, záložke Sídlo (vrátane kódu krajiny) (obr.3).

Obr.1

Agenda Bankové účty v ERP ABRA

Obr.2

Záložka Bank. účty (vrátane kódu krajiny) v ERP ABRA

Obr.3

Záložka Sídlo (vrátane kódu krajiny) v ERP ABRA

Obdobne ako v predchádzajúcich prípadoch (nastavenia čísla účtu vo formáte IBAN, úplné a korektné vyplnenie kontaktných údajov) je potrebné postupovať aj pri ďalších typoch príjemcov bezhotovostných platieb, ako napr. zamestnancoch, zdravotných a Sociálnej poisťovni.

Nástroj Zmena účtov na IBAN

Pre hromadnú zmenu čísla účtu na formát IBAN je k dispozícii  nástroj "Zmena účtov na IBAN" (Administrácia/Moja firma/Pomocné nástroje administrácie/).

Hromadná zmena bankových účtov na IBAN je umožnená v číselníkoch Bankové účty k firme, Adresár firiem, Zamestnanci, Zdravotné poisťovne, Zrážky zo mzdy a Opakované zrážky. Ďalej Dôchodkové správcovské spoločnosti a Správcovia doplnkového dôchodkového sporenia. Nástroj sa vyvolá funkciou Spustiť.

Ovládanie (je pre všetky záložky zhodné)

Je potrebné vybrať záznamy bankových účtov na zvolenej záložke z číselníka alebo agendy stlačením tlačidla "Vybrať". Pri výbere je možné vybrať jeden alebo označiť viac záznamov. Po potvrdení výberu je prevedená kontrola bankových účtov či už nie sú vo formáte IBAN. Takéto záznamy, kde bankový účet je už vo formáte IBAN, nie sú vybrané. Po výbere záznamov je vykonaná kontrola údajov a výsledok je zapísaný do stĺpca "Popis". Následne je vykonaný pokus o prevod bankových účtov na IBAN. Prevod sa vykoná iba pri bankových účtoch, ktoré spĺňajú tieto požiadavky: bankový účet vyhovuje konvenciám NBS/ČNB a je zadaná Krajina banky, ktorou je "SK" alebo "CZ".

V prípade úspešného prevodu sa IBAN zobrazí v stĺpci "IBAN", stĺpec neobsahuje žiadny text a záznam je zobrazený modrou farbou. Na záznamoch, ktoré nemajú vyplnenú krajinu BÚ je potrebné krajinu doplniť a skúsiť znovu konverziu na IBAN.

Po úspešnom uložení je zapísaný protokol do Servisnej knižky "Protokol konverzie bankových účtov na IBAN – Bankový účet" s údajmi: Názov záznamu, pôvodný účet, nový účet (IBAN).