Aktuality

Souhrnné hlášení VIES podporuje tvorbu následného hlášení a vykazování režimu skladu (call-off stock)

1. 10. 2020
Změny pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

Od verze 20.2.2 je možné Souhrnné hlášení VIES (dříve Souhrnné hlášení ESL) sestavovat v agendě Uzávěrky DPH.

Do exportu jsou zahrnovány stejné doklady podle stejných pravidel jako při sestavování hlášení v agendě Přehled DPH. Podrobnější informace naleznete v online nápovědě v sekci Doklady zahrnované do sestavovaného hlášení ESL.

Zahrnutí Souhrnného hlášení do agendy Uzávěrky DPH nicméně nabízí některé nové možnosti, konkrétně podporu vytváření následného hlášení a vykazování režimu skladu (call-off stock).

Podpora následného hlášení

Údaje v exportech nabízených v agendě Přehled DPH vždy vycházejí z aktuálního stavu zahrnutých dokladů, bez ohledu na případné předchozí exporty.

Obsah exportů sestavených v agendě Uzávěrky DPH se „zapamatuje“ a systém později může z uloženého souhrnného hlášení odvodit (dopočítat a vyexportovat) následné hlášení, které obsahuje pouze rozdíly mezi původním (řádným) souhrnným hlášením a aktuálním stavem dokladů zahrnutých do souhrnného hlášení v daném období.

  • Pokud na dokladu zahrnutém do souhrnného hlášení dodatečně změníte odběratele, do dodatečného (následného) hlášení se vloží dva řádky, první s příznakem Storno za původního dodavatele, druhý jako nový za nového dodavatele.
  • Pokud změníte jiný vykazovaný údaj, například částku, vyexportuje se záznam znovu (s celou novou částkou).
  • Pokud do vykazovaného období přidáte nový doklad, do dodatečného (následného) hlášení se nový doklad zahrne.
  • Doklady vykázané v původním souhrnném hlášení, které se nezměnily, se do dodatečného (následného) hlášení nezahrnou.

V agendě Uzávěrky DPH se pro Souhrnné hlášení generuje samostatná DPH uzávěrka s odlišnými hodnotami v položkách „Typ přiznání“ a „Definice DPH přiznání“.

Vytvoření nové uzávěrky pro souhrnné hlášení

Při generování nové uzávěrky DPH je v kroku Podmínky výběru zapotřebí zvolit typ přiznání „VIES“ a definici DPH přiznání „VIES 2020“:

Obr.01: Podmínky výběru při generování nové uzávěrky DPH
Obr.01: Podmínky výběru při generování nové uzávěrky DPH

Upozornění:

Na první vytvořené uzávěrce pro Souhrnné hlášení VIES je zapotřebí upravit hlavičkové údaje – použijte tlačítko „Opravit“ a následně vyplňte jednotlivé položky na subzáložce „Další údaje“ →  „Společné údaje A“.

Obr.02: Úprava hlavičkových údajů
Obr.02: Úprava hlavičkových údajů

Kontrola obsahu souhrnného hlášení

Obsah každého souhrnného hlášení (řádného i dodatečného/následného) si je možné zkontrolovat přímo v agendě Uzávěrky DPH na záložce Detail, která pro souhrnná hlášení obsahuje subzáložku VIES s informacemi o záznamech, které bude export obsahovat.

Tisk souhrnného hlášení

Do agendy Uzávěrky DPH byla doplněna tisková sestava formuláře Souhrnné hlášení VIES.

Export souhrnného hlášení

Export se vytváří obdobně jako export DPH přiznání nebo KH DPH pomocí rozšířené volby „Export“ dostupné v rámci funkce „Tisk, export“.

Obr.03: Export souhrnného hlášení
Obr.03: Export souhrnného hlášení

Výsledné XML doporučujeme zkontrolovat na portálu Finanční správy.

Omezení v agendě Uzávěrky DPH

Doporučujeme si vytvořit oblíbená omezení pro opakované použití, např. takto:

Obr.04: Příklad omezení pro opakované použití
Obr.04: Příklad omezení pro opakované použití
Obr.05: Příklad omezení pro opakované použití
Obr.05: Příklad omezení pro opakované použití

Podpora režimu skladu (call-off stock)

Režim skladu (call-off stock) označuje situaci, kdy se zboží přesouvá mezi dvěma členskými  státy EU za účelem následného dodání zboží konkrétnímu odběrateli, avšak před převodem vlastnického práva je zboží ve státě určení po omezenou dobu uloženo v přeshraničním skladu.

Podpora tohoto režimu a zahrnutí do Souhrnného hlášení je popsáno v online nápovědě v samostatné kapitole Režim skladu (call-off stock).