Souhlas se zpracováním osobních údajů pro společnost ABRA Software a.s. (správce) dle GDPR

1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce se snaží každou svoji nabídku přizpůsobit potřebám stávajících i potenciálních zákazníků a připravit ji v co nejlepší kvalitě. K tomu potřebuje základní osobní údaje subjektů údajů, aby jim mohl poskytnout odborné a finanční informace o svých produktech a službách a o marketingových akcích.

2. NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Osobní údaje Správce zpracovává automatizovaně a shromažďuje je také manuálně. Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou jeho klíčovými prioritami.

Spravované osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky Správce v České republice a v případě mailem zasílaných informací také v USA v rámci služby mailchimp.com společnosti The Rocket Science Group, LLC, kde jsou chráněny v souladu s čl. 45 GDPR na základě programu EU-US Privacy Shield, do kterého je tato společnost registrována a který představuje rozhodnutí Evropské komise, že USA poskytují odpovídající ochranu osobních údajů. Případně může být využita jiná služba pro zasílání informací mailem s alespoň obdobnou úrovní zabezpečení a spolehlivosti.

Přístup k osobním údajům subjektů mají jen vybrané skupiny pracovníků Správce.

Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňuje Správce takové postupy a mechanismy zabezpečení, které zajišťují důvěrnost, přesnost a dostupnost osobních údajů.

Správce má zavedeny zásady bezpečného nakládání s informacemi, které zahrnují i bezpečné zpracování osobních údajů stávajících i potenciálních zákazníků. Více informací o těchto zásadách je uvedeno na internetových stránkách Správce: www.abra.eu/o-firme/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

Ke zpracovávaným osobním údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou provozovatelů služeb uvedených výše a orgánů veřejné správy, a to pouze v případě, kdy k tomu existuje zákonný důvod.

3. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Správce zpracovává automatizovaně po dobu 5 let od jejich shromáždění. Údaje shromážděné manuálně nejsou dále uchovávány.

4. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají zákonná práva na přístup ke svým osobním údajům, na opravu chyb a nepřesností, na výmaz a přenositelnost svých osobních údajů. Mají možnost požadovat omezení zpracování a vznášet námitky proti zpracování, jakožto i možnost tento souhlas kdykoli odvolat.

5. SÍDLO SPRÁVCE A KONTAKTY

Pro uplatnění práv subjektu údajů nebo získání podrobnější informace o tom, jakým způsobem Správce osobní údaje zpracovává, nebo v případě jakéhokoli dotazu, připomínky či obavy ohledně postupů Správce v oblasti ochrany osobních údajů se může Subjekt údajů obrátit na Správce prostřednictvím kontaktů uvedených na stránkách Správce: www.abra.eu/kontakty – ABRA Software a.s., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 13, tel. +420 296 397 397.

6. SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s čl. 6, odst. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) uděluji Správci souhlas ke zpracování mých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu.

Údaje poskytuji dobrovolně a výslovně souhlasím s tím, že mohou být zpřístupněny a/nebo předány třetím stranám v případech, kdy k tomu je zákonný důvod.

Prohlašuji, že jsem si vědom svých výše uvedených zákonných práv včetně možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Beru rovněž na vědomí, že odvoláním mého souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.