Aktuality

Soutěž – foto, které vás pobaví

4. 1. 2010

Účastněte se soutěže “ Foto, které Vás pobaví.“


blank

Název soutěže: Foto, které Vás pobaví.

PRAVIDLA:

1. Vyhlašovatel soutěže:

Vyhlašovatelem soutěže je obchodní společnost E Foto s.r.o., IČ: 264 15 488, se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 682/20, PSČ 110 00, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze odd. C., vložka 80438.

2. Reklamní partner soutěže:

Reklamním partnerem soutěže je obchodní společnost ABRA Software a.s., IČ: 25097563, se sídlem Praha 13, Jeremiášova 1422/7b, PSČ 155 00, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze odd. B., vložka 4475.

3. Doba a místo konání soutěže:

Soutěž bude trvat od 1.ledna do 31.května 2010 a bude probíhat na území České republiky.

4. Podmínky zařazení do soutěže:

Soutěžícím se může stát fyzická osoba od 3 do 106 let, která vyfotí fotografii na téma uvedené v názvu soutěže. Fotografie musí mít formát 15 x 21 cm a být vyvolána a vytištěna v jednom ze 4 minilabů vyhlašovatele. Na zadní straně fotografie musí být dobře viditelným nápisem uvedeno jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a e-mail autora.

Fotografii s uvedenými náležitostmi je třeba odevzdat v minilabu, kde byla vyvolána. Seznam a adresy minilabů – viz fotoobálky.

Každý soutěžící může do soutěže odevzdat maximálně 10 ks různých fotografií.

5. Účast v soutěži:

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba. Osoba mladší 18 let se může soutěže zúčastnit pouze v zastoupení svým zákonným zástupcem a s jeho souhlasem. Pokud z důvodu účasti v soutěži vzniknou jakákoliv práva nebo povinnosti soutěžícímu mladšímu 18 let, může je vykonávat jen prostřednictvím svého zákonného zástupce. V případě, že bude tento soutěžící povinen v souladu s pravidly soutěže poskytnout jakékoli plnění nebo nahradit jakékoli náklady a újmu, souhlasem s účastí v soutěži se jeho zákonný zástupce zavazuje poskytnout toto plnění a / nebo nahradit náklady a újmu sám na vlastní účet namísto soutěžícího mladšího 18 let.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo osoby jednající v rozporu s jejími pravidly nebudou do soutěže zařazeny, popř. budou ze soutěže vyloučeny. Pokud se tato osoba přesto stala výhercem, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nevzniká jí nárok na výhru a výhra v takovém případě propadá vyhlašovateli soutěže.

6. Vyhodnocení soutěže:

Vyhodnocení proběhne do 30.6.2010. Hodnotící komise se bude skládat ze zástupců vyhlašovatele a reklamního partnera. Rozhodnutí této komise o výsledku soutěže je konečné. Soutěžící berou na vědomí, že na ceny neexistuje právní nárok a že vymáhání účasti v soutěži nebo vymáhání cen soudní cestou je vyloučeno.

Fotografie, které nevyhrály budou do 31.12.2010 bez náhrady skartovány.

Výsledky budou zveřejněny do 30.6.2010 na internetových stránkách reklamního partnera www.abra.eu, www.efotocz.cz a poté vyvěšeny v jednotlivých minilabech. Výherci cen budou o této skutečnosti rovněž vyrozuměni e-mailem.

7. Předání výher:

Výhercům bude bez zbytečného odkladu po zveřejnění výsledků soutěže odeslána výzva k vyzvednutí výhry na příslušném minilabu. Výhry, o které se výherci nepřihlásí ani do 2 měsíců od zveřejnění výsledků soutěže, propadají ve prospěch vyhlašovatele soutěže.

8. Ostatní pravidla:

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Vyhlašovatel soutěže není odpovědný za funkčnost sítě Internet, poštovní ani jiné doručovací služby a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení přihlášek do soutěže či oznámení o výhře či výher samotných.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci vyhlašovatele soutěže, reklamního partnera soutěže, ani jejich rodinní příslušníci.

Veškerá data získaná od soutěžících a osob zachycených na fotografiích přihlášených do soutěže jsou považována za jejich osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vyhlašovatel se zavazuje, že osobní údaje soutěžících a osob zachycených na fotografiích nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze osobní údaje výherců, které mohou být uveřejněny v jednotlivých minilabech vyhlašovatele a na internetových stránkách reklamního partnera soutěže ve tvaru „Jméno – Příjmení – Město“, a dále osobní údaje těch soutěžících a osob zachycených na jejich fotografiích, kteří udělí souhlas s užitím fotografií, které vytvořili nebo na kterých jsou zachyceni, pro propagaci produktů reklamního partnera, když osobní údaje těchto osob mohou být zpřístupněny také reklamnímu partnerovi. Údaje získané od soutěžících slouží jako kontaktní údaje pro komunikaci vyhlašovatele se soutěžícími v průběhu soutěže a pro zasílání výher. Soutěžící může kdykoliv až do vyhlášení výsledků soutěže zrušit svou účast v soutěži doručením svého písemného prohlášení o této skutečnosti do kteréhokoliv minilabu vyhlašovatele. Po zrušení účasti budou veškeré údaje o soutěžícím a osobách zachycených na jeho fotografiích zanonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Po celou dobu konání soutěže budou její pravidla k dispozici ve všech minilabech vyhlašovatele a na jeho internetových stránkách. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, zrušit či upravit její pravidla, případně soutěž přerušit, odložit, prodloužit či zrušit. Takové rozhodnutí je účinné od dne jeho zveřejnění na internetových stránkách reklamního partnera soutěže.

SEZNAM MINILABŮ VYHLAŠOVATELE:

Praha Smíchov
Adresa:
E foto Smíchov
Plzeňská 8
areál ochodního centra Nový Smíchov přízemí
150 00 Praha 5
Telefon: +420 251 512 929
E-mail: smichov@efotocz.cz
Otevírací doba: Po-Ne: 09:00-21:00
Praha Letňany
Adresa:
E foto Letňany
Veselská 663
190 00 Praha 9
Areál obchodního centra Tesco Letňany
Telefon: +420 286 921 393
E-mail: letnany@efotocz.cz
Otevírací doba: Po-Ne: 10:00-21:00
Plzeň

Adresa:
E foto Plzeň
Slovanská 82
326 00 Plzeň

Telefon: +420 377 243 227
E-mail: plzen@efotocz.cz
Otevírací doba: Po-Pá: 08:00-19:00 | Sobota: 08:00-12:00
Tábor

Adresa:
E foto Tábor
Erbenova 572
390 02 Tábor

Telefon: +420 381 251 810
E-mail: tabor@efotocz.cz
Otevírací doba: 08:00-18:00 | Sobota: 08:00-12:00

SEZNAM CEN:

1. cena Fotoaparát Nikon D3000
2. cena Digitální fotoaparát SAMSUNG IT100 red
3. cena Fotopráce dle vlastního výběru v ceně 500 Kč
4-10. cena Fotopráce dle vlastního výběru v ceně 400 Kč
11-20. cena Fotopráce dle vlastního výběru v ceně 300 Kč
21-30. cena Fotopráce dle vlastního výběru v ceně 200 Kč
30-39. cena Fotopráce dle vlastního výběru v ceně 100 Kč.

Akce již proběhla


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ