Změny ve vykazování časového rozlišení v aktivech a pasivech rozvahy

19. 12. 2017

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna změna vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví s účinností od 1. 1. 2018. Změny se týkají vykazování časového rozlišení v aktivech a pasivech rozvahy, doby odepisování goodwillu a nehmotných výsledků vývoje a ocenění majetku při změně kategorie účetní jednotky.