Efektívne vykonávanie uzávierok v ABRA Gen

10. 10. 2019
Rôzne druhy uzávierok patria k bežnej účtovníckej práci. Ukážeme vám, ako s nimi efektívne pracovať v informačnom systéme ABRA Gen.

Uzávierka DPH

Uzávierka DPH vytvára prehľady a exporty pre odovzdanie priznania a ďalších výkazov DPH na finančný úrad. Pamätá si zoznam dokladov, z ktorých bola vytvorená. Po novom je možné vykonávať dodatočné daňové priznania. Dokážu porovnať zmeny na dokladoch po uzavretí obdobia. Pred spustením uzávierky je nutné DPH skontrolovať. K tomu účelu slúžia pripravené reporty v agende Prehľad DPH. Najdôležitejšia je kontrola prehľadu dokladov, kde si skontrolujete, či sú v konkrétnych DPH indexoch príslušné doklady, či je nastavený správny výpočet DPH apod.
Kontrola DPH v pripravených reportoch
Kontrola DPH v pripravených reportoch
Kontrola DPH v účtovníctve sa nezaoberá správnosťou zdrojových dokladov, ale tým, či je všetko správne zaúčtované. K tomu slúži napríklad report obratov účtov za dané obdobie. Uzávierku DPH spustíte pomocou prehľadného sprievodcu. Po vytvorení uzávierky nezabudnite na záložke Ďalšie údaje skontrolovať údaje o príslušnom finančnom úrade a ďalšie podrobnosti, ktoré sú nutné pre správne podanie či odoslanie do dátovej schránky. Nasledujúca uzávierka DPH si potom tieto údaje prevezme. Kontrolné hlásenie aj priznanie DPH je možné jednoducho exportovať do súboru, ktorý akceptuje príslušný úrad. Pre uľahčenie platby DPH odporúčame vytvoriť ostatný doklad, ktorým si preúčtujete DPH napr. podľa jednotlivých sadzieb alebo podľa DPH indexov na jeden účet. Na nový doklad je potom možné vytvoriť platobný príkaz.
Vytvorenie ostatného dokladu pre rýchlu platbu DPH
Vytvorenie ostatného dokladu pre rýchlu platbu DPH
Pokiaľ opravíte doklad v uzatvorenom období, ABRA Gen ho dovolí uložiť len oprávneným osobám. Odporúčame právo udeliť len kompetentným osobám vo firme. Nové, zmenené a zmazané doklady v danej uzávierke uvidíte na záložke Doklady.

Uzávierka fakturácie a ostatných dokladov

Uzávierka zablokuje vytvorenie a opravu vytvorených faktúr, záloh, dobropisov. Vytvorí kurzové rozdiely realizované aj nerealizované. Uzávierku je možné k vybranému dátumu vykonávať aj priebežne. Vďaka tomu nemusíte vykonávať realizované kurzové rozdiely po každom bankovom výpise, ale môžete ich vypočítať hromadne raz za mesiac práve pomocou priebežnej uzávierky. Pripomíname, že priebežné uzávierky je vhodné rušiť, aby nedochádzalo ku kumulácii nerealizovaných ziskov a strát, ktoré by potom skresľovali obraty. Po zrušení dôjde k odstráneniu len nerealizovaných kurzových rozdielov, realizované zostanú.
Priebežná uzávierka k vybranému dátumu
Priebežná uzávierka k vybranému dátumu

Uzávierka bankových účtov a pokladní

Zablokuje vytvorenie a opravu vytvorených bankových výpisov, vytvorí kurzové rozdiely k prepočtu meny k rozhodnému dňu a nastaví počiatočný stav nového obdobia. Aj v tomto prípade je možné spustiť priebežnú uzávierku, ktorá prepočíta stavy banky a pokladne a umožňuje sledovať ich aktuálny stav.

Uzávierka skladov

Uzávěrka skladu má vplyv na účtovníctvo, pretože až po jej dokončení je možné doklady zaúčtovať. Vykonanie uzávierky je možné veľmi uľahčiť nastavením automatickej plánovanej úlohy. Pre zobrazenie aktuálnych cien na skladových reportoch využite automatické oceňovanie skladových pohybov. Funkcia nezablokuje doklady ako uzávierka, ale precení ich k aktuálnemu dátumu, najlepšie pravidelne pomocou naplánovanej úlohy.
Automatické oceňovanie skladových pohybov
Automatické oceňovanie skladových pohybov
Doplnok Automatické zaúčtovanie skladových dokladov za vás po vykonaní uzávierky skladu zaúčtuje tie doklady, ktoré sú uzavreté, ale ešte neboli zaúčtované. Vďaka doplnku nemusíte vyhľadávať zdrojové doklady.

Uzávierka majetku

Uzávierku majetku zastupuje v ABRA Gen funkcia Zaúčtovanie odpisov majetku. Po vykonaní už nie je možné majetok zhodnocovať, vyraďovať a meniť odpisy.

Účtovná závierka

Účtovná závierka vypočíta hospodársky výsledok a nastaví a zaúčtuje koncové a počiatočné stavy. Vykonávať ju môžete opakovane podľa potreby. Výhodné je vykonať uzávierku na začiatku roka a nastaviť si tak počiatočné stavy. Pri spustení účtovnej závierky sa vám zobrazí tzv. Kontrola ostatných uzávierok, kde prehľadne uvidíte, ktoré uzávierky ešte neboli vykonané.
Kontrola ostatných uzávierok
Kontrola ostatných uzávierok

Ako zabrániť úpravám dokladov z už uskutočnených uzávierok

V ABRA Gen existujú tri možnosti, ako obmedziť úpravy dokladov či riadkov účtovného dokladu – auditácia, blokácia a uzávierka. Odporúčame pracovať podľa potreby so všetkými stavmi. Pozrite sa, čo ktorý stav realizuje. Odporúčame dôsledne nastaviť práva pre zodpovedné osoby, ktoré môžu vykonávať blokácie, auditácie aj uzávierky.