Riadenie financií a spracovanie účtovníctva

Účtovníctvo v ABRA Gen vám pomôže zjednodušiť, zefektívniť a automatizovať prácu účtovníkov a zároveň vám umožní mať dokonalú kontrolu nad firemnými financiami.

Riadenie financií a spracovanie účtovníctva v ERP ABRA Gen

Prečo riadiť financie a spracovávať účtovníctvo v ABRA Gen

 • automatizujete zaúčtovanie dokladov a uzávierky podľa aktuálne platnej legislatívy
 • pracujete so súbormi majetku – evidujete dlhodobý i drobný majetok vrátane možnosti preceňovania a daňových i účtovných odpisov
 • importujete automaticky bankové výpisy vrátane avíz platobných kariet
 • zrýchlite prácu účtovníkov vďaka prepracovaným účtovným predkontáciám s možnosťou používateľských úprav
 • automatizujete rozúčtovanie jednej čiastky zo zdrojového dokladu na viac položiek
 • vyrovnávate bez starostí drobné preplatky a nedoplatky pri platbách dokladov

Chcete vo svojej firme efektívne riadiť financie a automatizovať spracovanie účtovníctva?


Účtovníctvo a výkazy

Základný modul informačného systému slúži na evidenciu dokladov a na realizáciu súvisiacich účtovných operácií.

 • previazanosť s ostatnými modulmi zaručuje automatické prepojenie prvotných dokladov s účtovníctvom už pri ich vystavení
 • prepracované účtovné predkontácie dovoľujú maximálnu automatizáciu zaúčtovania, jej výsledkom je rýchlejšia a pohodlnejšia práca účtovníkov
 • zaúčtované doklady je možné automaticky alebo podľa vlastného nastavenia párovať a tým ich zaradiť do správnych saldokontných skupín
 • systém sa v rámci priznania k dani z pridanej hodnoty postará o evidenciu vrátane podania elektronického priznania a riešenia kontrolného hlásenia DPH (vrátane opravného či dodatočného daňového priznania)
 • sledovanie výnosov a nákladov po jednotlivých oddeleniach s rozpadom až na jednotlivé strediská, obchodné prípady, zakázky alebo projekty
Účtovníctvo a výkazy v ERP systéme ABRA Gen
Účtovníctvo a výkazy v ERP systéme ABRA Gen
Banka a homebanking v ERP systému ABRA Gen
Banka a homebanking v ERP systéme ABRA Gen

Banka a homebanking

Elektronické spracovanie platobných príkazov a bankových výpisov.

 • kompletná elektronická komunikácia so všetkými bankami pôsobiacimi na trhu v Slovenskej a Českej republike prostredníctvom homebankingu
 • ručné alebo automatizované zadávanie požiadavkov platieb a vytváranie platobných príkazov
 • rýchle prenášanie údajov o platbách z bankových výpisov do ABRA Gen; avíza platobných kariet umožňujú v zakázkovom riešení rýchle párovanie platieb s príslušnými dokladmi
 • ľahké vyhľadávanie preplatených dokladov a ich automatické spárovanie v účtovnom denníku s danou platbou
 • možnosť zviazať platbu na bankovom výpise so zodpovedajúcim platobným príkazom

Majetok

Komplexná evidencia hmotného, nehmotného, dlhodobého a drobného majetku.

 • prehľad o zostatkovej cene a ostatných cenách na karte majetku, členenie majetku podľa druhu, fyzického umiestnenia a zodpovednej osoby
 • podpora rôznych variánt a metód účtovných i daňových odpisov vrátane možnosti ručnej editácie
 • výpočet odpisov zohľadňuje zmenu vstupnej ceny – napríklad jej zvýšenie v prípade technického zhodnotenia
 • podpora evidencie súboru hmotného majetku obsahujíceho ocenené prvky
 • rôzne varianty tlačových výstupov vrátane odpisového plánu
Evidence majetku v ERP systému ABRA Gen
Evidencia majetku v ERP systéme ABRA Gen
Pokladna v ERP systému ABRA Gen
Pokladňa v ERP systéme ABRA Gen

Pokladňa

Vystavovanie pokladničných dokladov, ktoré sú zároveň i daňovými dokladmi.

 • využitie v maloobchodnom predaji i v rámci internej evidencie príjmov a výdavkov
 • vystavenie príjmovej pokladničnej účtenky na základe dodacieho listu i objednávky prijatej pri predaji za hotovosť
 • priama väzba na skladové položky, cenový a zľavový systém
 • možnosť platby prijatých i vydaných faktúr, zálohových listov, dobropisov atď. priamo z týchto dokladov
 • uzávierka pokladní s výpočtom kurzových rozdielov a počiatočných stavov pre ďalšie obdobie

Funkcie pre MS excel

Sada funkcií pre MS Excel vám umožní pracovať s dátami z informačného systému ABRA Gen v reálném čase.

 • balíček desiatich funkcií, ktoré vedia získať hodnoty z rôznych agend systému ABRA Gen priamo do bunky v MS Excel
 • dáta z informačného systému ABRA Gen máte v reálnom čase, vzdialene cez internet a bezpečne
 • s ABRA funkciami pracujete rovnako ako s inými excelovskými funkciami a môžete ich zahrnúť do ľubovoľných výpočtov
 • pracujete s účtovnými a obchodnými údajmi (napr. obrat účtu, pohľadávky, záväzky, odpisy, stav majetku, zostatok účtu, stav skladu, skladové pohyby, predaj)
 • vytváranie najrôznejších plánov a modelov vo vlastných excelovských tabuľkách bez nutnosti zložitého exportu dát
 • vytvoríte si vlastné manažérske reporty z dát v účtovnom denníku
Funkce MS Excel v ERP systému ABRA Gen
Funkcie MS Excel v ERP systéme ABRA Gen
ISDOC v ERP systému ABRA Gen
ISDOC v ERP systéme ABRA Gen

Pokročilá práca s dokladmi

Automatizácia tvorby dokladov a ich hromadné odosielanie.

 • automatické generovanie dokladov umožňuje nadefinovať vyúčtovanie formou faktúry, zálohových listov a daňových zálohových listov so zúčtovaním na určité obdobie
 • hromadné odosielanie faktúr umožňuje prejsť od ručného spracovania každej faktúry zvlášť k plne automatizovanému procesu
 • hromadné zaúčtovanie skladových dokladov s viacerými variantami foriem spustenia
 • doklady je možné automaticky tlačiť na tlačiarni alebo jednoducho exportovať do elektronického formátu (ISDOC alebo PDF) a odosielať e-mailom

Riadenie pohľadávok a automatické upomienky

Automatické vytváranie upomienok za nezaplatené faktúry.

 • nastavenie spôsobu upomínania, formulácia textu pre rôznych obchodných partnerov či vylúčenie vybraných firem či dokladov z procesu upomínania
 • individuálne nastavenie limitov doby splatnosti a minimálne dlžné čiastky v rôznych menách pre upomínánie
 • naviazanie automatických upomienok na agendu Insolvencia firiem a osôb, ktorá stráži dáta z Insolvenčného registra
 • upomienky sa dajú rozosielať buď ako naplánované úlohy alebo prostredníctvom komplexnej funkcie Automatické spracovanie upomienok v agende Faktúry vydané
 • určenie skupiny používateľov, ktorí majú byť v súlade s nastaveným oprávnením informovaní o upomienkach či o stave pohľadávok
Automatické upomínky v ERP systému ABRA Gen
Automatické upomienky v ERP systéme ABRA Gen

Ako oblasť financií a účtovníctva zapadá do riešenia ABRA Gen pre celú firmu

Informačný systém ABRA Gen pomáha riadiť chod celej firmy. Všetky dáta sú na jednom mieste, jednotlivé firemné oblasti sú navzájom prepojené a používatelia pracují v jednom prívetivom rozhraní.

Hľadáte cloudový software pre menšie firmy?

Potrebujete efektívne riadiť oblasť financií a účtovníctva vo svojej firme?

Kontaktujte nás, radi vám poradíme.

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK