Legislatíva

Odvodová úľava pre poľnohospodárske a potravinárske firmy na prelome roku 2023/2024

2. 11. 2023
Finančné riadenie v ABRA Gen

1.  Legislatívne východiská

Zamestnávateľ, ktorý vykonáva vybranú hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE (viz. SocPoist.sk) má právo na uplatnenie odvodovej úľavy pre zamestnávateľov-potravinárov. Odvodová úľava platí od 2023/08 do 2024/01.

Oficiálne informácie sociálnej poisťovne zde.

Za mesiace august a september 2023 zamestnávateľ-potravinár zaplatí poistné v plnej výške, Sociálna poisťovňa vysporiada za tieto mesiace poskytnutú štátnu pomoc formou tzv. vratiek automaticky, bez nutnosti podania žiadosti o vrátenie tohto poistného.

Za mesiace október 2023 až január 2024 bude zamestnávateľ-potravinár (po schválení poskytnutia štátnej pomoci Sociálnou poisťovňou) platiť znížené poistné za príslušný kalendárny mesiac. 

Odvodová úľava pre zamestnávateľov-potravinárov je poskytovaná pre:

 • nemocenské poistenie,
 • starobné poistenie, vrátane starobného dôchodkového sporenia (II.pilier),
 • poistné na invalidné poistenie,
 • poistné na poistenie v nezamestnanosti,
 • poistné na financovanie podpory a
 • poistné do rezervného fondu solidarity

z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac v sume maximálne 700 eur. Ak vymeriavací základ za kalendárny mesiac je nižší ako 700 eur, zamestnávateľ nie je povinný zaplatiť poistné z tohto vymeriavacieho základu.

Tento limit je ďalej znižovaný o OOP, prípadne OPP-SP, tedy pre OOP: 700 - 200 = 500 eur, pre OOP-SP: 700 – 605,50  = 94,50 eur.

Pri nepravidelných príjmoch a príjmoch po skončení pracovného pomeru sa príjmy rozpočítavajú do predchádzajúcich mesiacov aktuálneho kalendárneho roka, v ktorých trvalo poistenie. Pri rozpočítavaní príjmov sa prihliada na uplatnenie limitu pre zľavu v závislosti od už uplatnenej zľavy v mesiacoch, do ktorých sa príjmy rozpočítavajú.

2.  Zmeny v ABRA Gen

Výpočet odvodovej úľavy pre poľnohospodárov a potravinárov bude k dispozícii od verzii 23.2.7. Pre plnú funkčnosť bude nutné ďalej aplikovať automatické aktualizácie.

Zákazníci, ktorí spadajú do vymenovaných kategórií NACE a budú chcieť zľavy v programe počítať, spustia výpočet zľavy s pomocou nastavenia Globálne premenné:

S_FoodProd (Polnohospodár/Potravinár zníženie SP za zam-teľa)

 • zadáva sa „Ano/Ne“ vrátane dátumu začiatku a ukončenia platnosti zľavy

S_FoodLim (Polnohospodár/Potravinár limit zníženie základu)

 • zadáva sa „700“ eur vrátane dátumu začiatku a ukončenia platnosti zľavy

Pri výpočte miezd sa v Mzdovom liste súhrnnom vypočíta odvodová úľava pre jednotlivé druhy poistenia, vypočítané hodnoty vidíme vo formulári súhrnných mzdových listov a záložke Mzdové údaje, Potravinári / Poľnohospodári:

V prípade nepravidelných príjmov a príjmov po skončení pracovného pomeru sa vypočítaná odvodová úľava zapisuje do agendy Mesačných údajov pracovných pomerov, aby bolo možné vyhodnotiť, aká výška úľavy už bola uplatnená.

Celková výška odvodovej úľavy v danom mesiaci sa odpočíta od vypočítaného poistenia a premietne sa do príkazu na úhradu poistného. Do výkazu pre Sociálnu poisťovňu sa odvodové úľavy nepremietajú.

Vypočítaná odvodová úľava sa premieta do uzávierky miezd.

V agende Definícia uzávierky pribudla nová položka SPZtelPotr. K tej je pred prvou mzdovou uzávierkou nutné doplniť rad dokladov pre vytváraný účtovný doklad z miezd.

Pri zaúčtovaní sa odvodová úľava zaúčtuje na účet dotácií na strane DAL 648.

V žiadosti o platobný príkaz z miezd, ktorý vzniká v rámci uzávierky miezd, sa platba sociálneho poistenia delí na dve sumy - na poistenie z pravidelných a nepravidelných príjmov. Nepravidelné príjmy sa rozpočítavajú a vznikajú v prípade dohôd s nepravidelnými príjmami a príjmov po skončení pracovného pomeru. Odvodové úľavy pre potravinárov sa pri uzávierke miezd započíta do časti pravidelných alebo nepravidelných príjmov podľa nastavenia na pracovnom pomere.

Upozornenie: V prípade súbehu pracovných pomerov, kde je jeden pracovný pomer pravidelný a druhy nepravidelný, sa rozdelenie do plateného príkazu riadi nastavením riadiaceho pracovného pomeru. Odvodová úľava sa počíta za zamestnancov celkom a sumy, rozpočítané na jednotlivé pracovné pomery, nie sú v programe k dispozícii. To by mohlo v niektorých špeciálnych situáciách viesť k tomu, že odvodová úľava sa rozdelí medzi platobný príkaz pre pravidelné pracovné pomery a nepravidelné pracovné pomery nepresne. V tom prípade, je nutné čiastku na platobnom príkaze ručne korigovať.

Výška odvodovej úľava sa premietne do tlačových zostáv:

Agenda: Mzdové listy

 • Prehľad za firmu
 • Prehľad za strediská
 • Prehľad zníženia sociálneho poistenia poľnohospodárov/potravinárov (nová)

Agenda: Mzdové reporty

 • Mzdové listy po obdobiach
 • Prehľad o poistnom za 1 zamestnanca

Podrobné informácie vrátane popisu nových položiek nájdete v nápovede k Abra Gen.