Finančný príspevok na udržanie pracovných miest pre podnikateľov

4. 5. 2020
Na MPSVaR je možné žiadať o finančný príspevok pre podnikateľov, ktorí v dôsledku zatvorenia prevádzky vyplácali náhrady miezd z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa. Vyplácanie náhrady z dôvodu prekážok v práci je možné zamestnancom zadávať do agendy Mzdových listov do definovateľného formulára „Prekážky na strane zamestnávateľa“. Výpočet náhrad sa vykoná na základe nastavenia globálnych premenných: S_PrekZtel - Percento náhrad pri prekážkach zamestnávateľa S_PrekZMinM - Prekážky zamestnávateľa - zohľadniť min. mzdu

!Upozornenie:

Náhrady z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa sú vyplácané podľa § 142 Zákonníka práce, ktorý bol novelizovaný k 2. 4. 2020 s účinnosťou od 4. 4. 2020. V dôsledku toho môže dôjsť k situácii, že náhrada za prvé tri dni v apríli bola vyplácaná v inej výške ako náhrada od 4. 4. 2020. Pokiaľ k takejto situácii dôjde, je pre správne vykázanie náhrad z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa potrebné vykonať korekciu výpočtu náhrad nasledujúcim spôsobom:
    1. Nastavíme správne globálne premenné S_PrekZTel a S_PrekZMinM s platnosťou už od 1. 1. 2020 na nové hodnoty pre výpočet náhrad v apríly
    2. Na záložke „Prekážky na strane zamestnávateľa“ najskôr zadáme počet hodín, za ktoré budú náhrady vypočítané
    3. Určíme: P   = Priemer pre náhrady (hodinový) PH = Počet hodín preplácaných v dobe od 1. do 3. 4. 2020 PN = Percento náhrady zadanej v PrekZtel PS = Percento náhrady platnej v dobe 1. -3. 4. 2020 Korekcia vypočítanej náhrady = PH * P * (PS - PN) / 100 Vypočítanú korekciu zadáme do položky „Náhrada“ v definovateľnom formulári Prekážky na strane zamestnávateľa.
V agende Mzdových listov je k dispozícii funkcia pre podporu prípravy žiadosti o finančný príspevok. Súčasťou žiadosti je „Výkaz pre priznanie finančného príspevku“, podáva sa vo formulári v tabuľke Excel. Funkcia v ABRA Gen ponúka prípravu tabuľky Excel so súpisom zamestnancov, ktorým boli v danom mesiaci vyplatené náhrady miezd z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa. Mzdy musia byť vypočítané.

Postup prípravy podkladov Výkazu pre priznanie finančného príspevku:

  1. V agende Mzdových listov vyberte zamestnancov, za ktorých budete žiadať o príspevok.
  2. Vytlačte report s názvom „Výkaz pre priznanie finančného príspevku – opatrenie“.
  3. Zvoľte funkciu v hornej lište náhľadu vpravo Tlač do súboru (Ctrl+S) a vyberte typ súboru „xlsx“, súbor uložte.
  4. Uložený súbor otvorte v Exceli a jednotlivé stĺpce alebo celý zoznam zamestnancov prekopírujte* do formulára Výkazu pre priznanie finančného príspevku v tabuľke Excel, viď opatrenie . Údaje v hlavičke formulára doplňte a vykonajte prípadné korekcie podkladov. Odošlite podľa inštrukcií MPSVaR.
*Poznámka: Pri kopírovaní podkladov označte stĺpec/stĺpce v podkladoch pomocou kláves Ctrl+C a prekopírujte do stĺpca/stĺpcov vo formulári pomocou kláves Ctrl+V.