Aktuality

Změny v zákonu o DPH - daňový balíček 2019

15. 10. 2019
Účetnictví - změna ve výpočtu DPH

V rámci schváleného daňového balíčku 2019 došlo k některým změnám ve výpočtu a vykazování DPH. Změny jsou, vzhledem k odkladu z důvodu poskytnutí času na implementace pro softwarové firmy (přechodná ustanovení), definitivně platné k 1. 10. 2019.

Jedná se o změny:

 1. Změna výpočtu DPH z prodejní ceny včetně DPH (výpočet DPH shora) – změna v § 37 zákona o DPH, Zákon č. 235/2004 Sb.
  Ruší se v současnosti platný koeficient vypočítaný na 4 desetinná místa, nově je výpočet daně upraven tak, aby při výpočtu daně shora i zdola byla částka daně stejná.
 2. Změna v zaokrouhlení DPH – změna v § 36 zákona o DPH, Zákon č. 235/2004 Sb .
  a) DPH již nebude možné zaokrouhlovat na celé koruny a tento rozdíl vyjmout ze základu daně.
  b) Při platbách v hotovosti bude možné rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky dokladu na celé koruny vyloučit ze základu daně.
 3. Změna ve výpočtu DPH při zaokrouhlení bezhotovostní platby
  Z bodu ad 2. b) vyplývá, že při zaokrouhlení celkové částky dokladu na celé koruny (nebo jinak) u daňových dokladů, které nejsou v hotovosti, má být ze zaokrouhlení odvedeno DPH. Za hotovostní platbu je z hlediska zákona o DPH též považována platba na dobírku.
 4. Změna ve vykazování opravy základu daně v opravných daňových dokladech – změna v § 42 zákona o DPH, Zákon č. 235/2004 Sb.
  Datem uskutečnění zdanitelného plnění, tj. opravy základu daně, je den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro opravu základu daně. Zavádí se nové datum, které zohledňuje čas vynaložený k doručení opravného daňového dokladu příjemci. Oprava základu daně jako samostatné zdanitelné plnění se nově uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém plátce vynaložil úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
 5. Změna způsobu přepočtu záloh v cizí měně na českou měnu – změna v § 37a zákona o DPH, Zákon č. 235/2004 Sb.
  Nově se přepočítává výsledek zúčtování daňové zálohy do faktury vydané podle výsledku zúčtování. Hodnota výsledku zúčtování může být kladná, pak se rozdíl přepočte kurzem platným k datu uskutečnění zdanitelného plnění, nebo záporná, pak se přepočte kurzem platným při přiznání daně ze zálohy.
 6. Změna ve vykazování nedobytných pohledávek – změna v § 44, § 46 a § 74 zákona o DPH, Zákon č. 235/2004 Sb.
  Nově se odlišují opravy základu daně v případě nedobytných pohledávek v kontrolním hlášení a DPH přiznání podle toho, zda vznikly před (tedy § 46 ZDPH) nebo p 1. 4. 2019 (§ 46, resp. § 74 ZDPH). Finanční správa implementovala nový elektronický formulář Kontrolního hlášení DPH, který tuto změnu zohledňuje.

Finanční správa vydala oficiální vyjádření k výpočtu DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019:

"Do základu daně není zahrnována částka vzniklá zaokrouhlením celkové úhrady (úplaty) při platbě v hotovosti (§37 písm. b) bod 1 novely ZDPH). Novela ZDPH zároveň výslovně neupravuje postup zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením v případě úplaty za zdanitelné plnění provedené formou bezhotovostních plateb. Důvodem je předpoklad, že v bezhotovostním styku není nezbytné zaokrouhlovat na celé koruny, protože lze podle ustanovení § 13 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, částky k úhradě uvádět na dvě desetinná místa. Smyslem a cílem úpravy novely ZDPH je odstranit doposud možné opakované zaokrouhlování a dále zamezit případům, aby pouze a jen z důvodu zaokrouhlovacího rozdílu docházelo k přepočtení základu daně a výše daně.

Pokud však poskytovatel plnění úplatu za zdanitelné plnění zaokrouhlí i v případech, kdy ta bude realizována bezhotovostním způsobem, pak z důvodu zachování stejného daňového přístupu k zaokrouhlovacím rozdílům, nevstupuje ani v tomto případě zaokrouhlovací rozdíl do základu daně a nepodléhá tak dani.

Pro doplnění uvádíme, že zaokrouhlením je ve všech případech hotovostní i bezhotovostní úplaty míněno pouze zaokrouhlení na nejbližší celou korunu. Pokud by plátce provedl zaokrouhlení vyšší, pak tento rozdíl u hotovostních i bezhotovostních plateb vždy vstoupí do základu daně (dochází k tzv. přepočtení na nový základ daně a výši daně)."

Připravili jsme pro vás podrobný návod, jak všechny nutné změny nastavit v informačním systému ABRA Gen.

Chcete se zbavit starostí s vedením účetnictví? Využijte našich služeb outsourcingu zpracování účetnictví a mezd.