Legislativa

Nárok na dovolenou u dohod (DPP a DPČ)

26. 1. 2024
Legislativní pravidla pro práci na home office

Novela zákoníku práce přinesla několik aktualit týkajících se výpočtu mezd u zaměstnanců na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP). V souladu s účinností jsme již některé novinky představili v říjnu 2023.

LEGISLATIVA

Účinnosti od 1.1.2024 nabyla ustanovení týkající se nároku na dovolenou pro tyto dohody. Pro systém stanovení nároku na dovolenou u dohod se přebírá řešení, které je již platné pro pracovní poměry. Výjimkou je § 77, odst. 8, zákoníku práce:

„U zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti platí, že pro účely dovolené činí délka týdenní pracovní doby 20 hodin týdně.“

Podmínky nároku a vzorec výpočtu

Pro vznik nároku na dovolenou u dohod platí stejné podmínky jako u pracovního poměru. Podmínky musí být splněny všechny, jinak nárok nevzniká:

 • odpracování 4násobku týdenní pracovní doby (u dohod 4 x 20 hodin = min. 80 hodin)
 • nepřetržité trvání pracovněprávního vztahu po dobu 4 týdnů (28 kalendářních dní).

Pro výpočet se používá vzorec (celé odpracované týdny se zjišťují v systému ABRA Gen při ukončení pracovněprávního vztahu nebo při ukončení kalendářního roku):

(počet celých odpracovaných násobků týd. pracovní doby / 52) x týd. pracovní doba x stanovená výměra dovolené v týdnech u zaměstnavatele

Příklad:

Zaměstnanec odpracoval v roce 2024 u zaměstnavatele 185 hodin. U zaměstnavatele je stanovená výměra 4 týdny dovolené.

 • počet celých násobků týd. pracovní doby: 185 / 20 = 9,25 týdnů (tzn. 9 celých násobků)
 • nárok na dovolenou: (9 / 52) x 20 x 4 = 13,846 (nárok se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru = 14 hodin

Jako u pracovních poměrů i u dohod se rozlišuje doba, která se započítává jednak plně pro nárok na dovolenou (např. odpracovaná doba vč. svátku, za který byla vyplacena náhrada, čerpaná dovolená, jiné důležité osobní překážky dle § 199, odst. 2).

Dále doba, která se započítává do 20násobku týdenní pracovní doby (u dohod = 20 x 20 hodin), za podmínky, že mimo tuto dobu zaměstnanec odpracuje 12násobek týd. pracovní doby (u dohod = 12 x 20 hodin). Např. dočasná pracovní neschopnost, karanténa, neplacené volno.

ŘEŠENÍ V ABRA GEN

Upozornění:

Pro správnou funkci výpočtu nároku je nutné mít instalovaný minimálně ServicePack č. 5 pro ABRA Gen verze 24.0.3/ServicePack č.2 pro FLORES verze 24.0.2 + automatickou aktualizaci.

Po instalaci ServicePacku a automatické aktualizace znovu inicializujte mzdové období (viz. dále).

Nutné kroky a nastavení v systému

Po instalaci ServicePacku a automatické aktualizace je nutné inicializovat mzdové období, i když jste tak již učinili před instalací. Do agendy Pracovní kalendář byl přidán nový skrytý kalendář SD, který je určen pro výpočet nároků na dovolenou u dohod. Inicializací se kalendář vygeneruje pro aktuální období.

Upozornění:

Opakováním inicializace se doplňují jen chybějící záznamy. Již existující záznamy zůstávají v takovém stavu, v jakém jsou. Inicializace žádné záznamy nemaže.

Dále je třeba nastavit nárok na dovolenou druhu DPD (Dovolená pro dohody DPČ a DPP) u zaměstnanců s následujícím druhem PP: DPP, DPČ, DPČM.

Zkontrolujte též v agendě Pracovní poměry, že k nastavenému druhu PP odpovídá příslušný druh činnosti:

 • DPP a DPČM mají druh činnosti 5 - Zaměstnanci na nepravidelnou výpomoc
 • DPČ má druh činnosti 3 nebo 6 – První nebo Druhá dohoda o pracovní činnosti.

Nárok na dovolenou lze nastavit v agendě Pracovní poměry (záložka Dovolené) nebo v agendě Nároky na dovolenou. Pokud zaměstnanec u firmy již pracoval na jiný pracovní poměr je vhodnější zakládat nárok z agendy Pracovní poměry. Tím se zajistí, že nárok je spojen se správným pracovním poměrem.

Upozornění:

Pokud jste měli nastavený nárok na dovolenou (druh ZD) u zaměstnance na dohodu už v roce 2023, po inicializaci období 1/2024 se vytvořil nový nárok opět druhu ZD. V takovém případě pouze opravte druh dovolené na DPD (určený pro dohody). Případný přenesený zůstatek z roku 2023 zůstane zachován.

Výpočet nároku na dovolenou u dohod

Podmínkou pro výpočet aktuálního nároku na dovolenou je provedení výpočtu dílčího mzdového listu zaměstnance.

U zaměstnanců v pracovním poměru (HPP) se při založení nároku na dovolenou stanoví pravděpodobný nárok na celou dobu trvání poměru (max. do konce kalendářního roku). Dohody nemusí mít nastavený pracovní kalendář a z povahy jejich využití se předpokládá větší míra nejistoty a nepravidelnosti. Proto se nárok vypočte vždy na aktuální mzdové období (kalendářní měsíc) na základě zadaných hodnot (odpracovaných hodin a nepřítomnosti) a nikoli na celé období trvání dohody. Mohlo by vzniknout riziko čerpání dovolené, na kterou v budoucnu nevznikne nárok. Budete-li chtít vypočítat pravděpodobný nárok na celé období, můžete použít vzorec u příkladu výše.

Příklady pro období 1/2024

1.

Zaměstnanec na DPČ od 2.1.2024 (nastavený kalendář pondělí – středa, 15 hodin týdně), odpracoval 70 hodin.

Nárok za 1/2024 nevznikne.

2.

Zaměstnanec na DPP od 2.1.2024 (bez kalendáře), odpracoval 85 hodin (zadaných přímo v dílčím mzdovém listu).

Nárok za 1/2024 vznikne. V agendě Nároky na dovolenou uvidíte tyto údaje:

 • hlavička: zaokrouhlený údaj 7 hodin
 • rozpis: nezaokrouhlený údaj 6,538 hodin

Příklady pro období 2/2024

1.

Zaměstnanec na DPČ, odpracoval 65 hodin.

Nárok za 1 – 2/2024 vznikne:

 • hlavička: zaokrouhlený údaj 11 hodin
 • rozpis: nezaokrouhlený údaj
  • za 1/2024 = 5,385 hodin (za 70 hodin z 1/2024)
  • za 2/2024 = 5 hodin (za 65 hodin z 2/2024)
  • celkem 10,385 hodin

2.

Zaměstnanec na DPP, odpracoval 55 hodin.

Nárok za 1 – 2/2024 vznikne:

 • hlavička: zaokrouhlený údaj 11 hodin
 • rozpis: nezaokrouhlený údaj
  • za 1/2024 = 6,538
  • za 2/2024 = 4,231
  • celkem 10,769
 • pokud zaměstnanec ukončí dohodu (např. 29.2.2024), teprve tehdy je možné stanovit přesně jeho nárok a v rozpisu se pak údaj zaokrouhlí dle § 216, odst. 5, zákoníku práce, na celé hodiny nahoru.

Odpracovaná doba a kdy je nutné mít nastavený pracovní kalendář

Jak bylo výše uvedeno, pro správný výpočet nároku na dovolenou u dohod je třeba mít zadané odpracované hodiny na mzdovém listu a přepočtený mzdový list. Tyto hodiny se při výpočtu dílčího mzdového listu zjistí buď ze zadaného pracovního kalendáře (výhodné v případě, že má zaměstnanec na dohodu pravidelný režim) nebo pro DPP s nulovým kalendářem, pro které se zadávají jen odpracované hodiny na dílčím mzdovém listu.

Upozornění:

Pokud bude zaměstnanec na dohodu nemocensky pojištěn a vznikne mu nárok na náhradu z tohoto důvodu, je nutné, aby zaměstnanec měl v agendě Pracovní poměry nastaven pracovní kalendář se směnami, které měl odpracovat v kalendářním měsíci, jinak nelze spočítat náhradu při dočasné pracovní neschopnosti. Nutnost pracovního kalendáře se vztahuje i na další nepřítomnosti, které nelze zadat přímo na dílčím mzdovém listu (např. mateřská dovolená).

Pro tyto případy je možné si připravit „prázdný“ pracovní kalendář pro konkrétního zaměstnance na dohodu v agendě Pracovní kalendář. Jako vzor pro generování vytvořte směnu s odpracovanými hodinami = 0 (pondělí – neděle, případně i ve svátek, pokud tak zaměstnanec může pracovat) a dejte vygenerovat.

Pak na záložce Kalendář doplňte do příslušných dní rozpis hodin plánovaných směn. Tento kalendář můžete využívat jak pro předvyplnění odpracovaných hodin na mzdový list (automaticky se spočítají i příplatky za sobotu, neděli a svátek), tak především pro nastavení plánovaných směn v případě dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance pro výpočet náhrady.

Příklad, kdy zaměstnanec pracoval v období 2/2024 od 5.2.2024 – 8.2.2024 po 10 hodinách denně.

Stanovení nároku na dovolenou

Z uvedených příkladů vyplývá, že nárok na dovolenou u zaměstnanců na dohodu se postupně napočítává (příp. nenapočítává) dle toho, jak přibývá za jednotlivé měsíce odpracovaná i neodpracovaná doba.

Počet hodin dovolené, na níž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, je definitivní v momentě, kdy zaměstnanec ukončí pracovněprávní vztah (v průběhu roku) nebo skončí kalendářní rok.

Zaokrouhlení zůstatku dovolené (nový parametr)

Do agendy Nastavení parametrů mezd byl přidán nový parametr „Zaokrouhlovat celkový zůstatek dovolené na celé hodiny nahoru“. Ve výchozím nastavení je parametr zaškrtnutý.

Změna nastavení zaokrouhlení celkového zůstatku dovolené způsobí drobnou změnu zůstatku dovolené zaměstnanců v aktuálně otevřeném mzdovém období a v obdobích budoucích. Doporučujeme tuto změnu provést ideálně před výpočtem lednových mezd. Po změně je nutné přepočítat mzdové listy, aby se změna projevila.

Proplácení dovolené

Shodně s ustanoveními o pracovních poměrech lze dovolenou u dohod proplatit pouze v případě skončení pracovněprávního vztahu a nenavazuje další pracovní poměr.

Automatické proplácení dovolené při odchodu zaměstnance je z tohoto důvodu pro dohody dočasně vypnuté a je tedy třeba zbývající nárok zadat na dílčím mzdovém listu k proplacení ručně.

O přidání možnosti proplácet dovolenou i pro dohody vás budeme informovat.