Aktuality

Nová úprava poskytování benefitů

19. 1. 2024
Reimplementace ERP systému

ABRA Gen nabízí nové funkce pro výpočet výše nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem (zaměstnaneckých benefitů) osvobozených od daně a odvodů pojistného do zákonného limitu ve výši poloviny průměrné mzdy.

Novinka bude publikována v týdnu od 22.1.2024 jako automatická aktualizace.

LEGISLATIVA

Podmínky poskytování nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci (zaměstnanecké benefity) upravuje zákon o dani z příjmů v § 6 odstavci 9. Tato plnění jsou poskytována z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu a ze zisku do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období na zaměstnance. Polovina průměrné mzdy pro rok 2024 je 21 983,50 CZK.

Metodickou informaci k benefitům zveřejnila Finanční správa na svém webu.

Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem

Za zaměstnanecký benefit je považováno plnění zaměstnavatele vůči zaměstnanci nad rámec odměny za práci, které je pro zaměstnance výhodné, resp. přináší nějaký využitelný přínos či prospěch do jeho osobní sféry. V tomto kontextu je třeba od zaměstnaneckého benefitu odlišovat plnění zaměstnavatele, která jsou sice „konzumována“ zaměstnancem v souvislosti s výkonem závislé činnosti, ale převažuje u nich zájem zaměstnavatele v důsledku přímé vazby na uskutečnění potřebného či efektivního výkonu práce, a tedy zajištění pracovních podmínek.

Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem představují benefity pro zaměstnance z různých oblastí a některé z nich jsou osvobozené od daně z příjmů a pojistného jen do výše poloviny průměrné mzdy. Nad uvedený limit se zaměstnancům o nadlimitní částku zvyšuje základ daně z příjmu a vyměřovací základy pro pojistné.

Limit je stanoven za zaměstnance a kalendářní rok celkem. Pro detailní přehled doporučujeme metodickou informaci Finanční správy (odkaz výše).

ŘEŠENÍ V ABRA GEN

Zaměstnanecké benefity se sledují v agendě Mzdových listů. Jednotlivé benefity zadáváme do formuláře Benefity v Dílčích mzdových listech. V rámci výpočtu mezd se porovná výše částky za benefity s limitem pro osvobození benefitů za daného zaměstnance v daném roce. Výsledné napočtené částky se uloží do Souhrnného mzdového listu do formuláře Benefity osvobozené (limit).

Zadávání benefitů – mzdové listy dílčí

Zaměstnanecké benefity lze zadávat ve formuláři Benefity ve Mzdových listech dílčích (záložka Dílčí ML/Mzdové údaje/Benefity).

Nastavení výpočtu benefitů

Pokud mají být zadávané benefity porovnávány s limitem pro osvobození, musí být označeny v položce „Počítat do limitu“.

Pokud se jedná o benefity, které nespadají do okruhu osvobozených do limitu, lze je zadat do 3. části formuláře, nadepsanou „Jednorázové“ a současně označit položky „Nepočítat do limitu“ a „(podléhá zdanění)“ a „(podléhá odvodům)“, pak budou v celé výši zdaněny a bude z nich odvedeno pojistné.

Upozornění:

Pokud by byly označeny obě položky „Počítat do limitu“ i „Nepočítat do limitu“, má přednost nastavení první položky „Počítat do limitu“.

Pokud by položky „Počítat do limitu“ i „Nepočítat do limitu“ nebyly označeny, nebude benefit daněn ani z něj nebude odvedeno pojistné.

Benefity zadané v části „Opakované“ se automaticky přenesou do dalšího mzdového období při inicializaci včetně označení položky „Počítat do limitu“.

Výpočet osvobozené a zdaněné částky benefitů – souhrnné mzdové listy

V rámci výpočtu mezd dojde k porovnání výše zadaných benefitů v počítaném mzdovém období s výší plnění limitu pro osvobození benefitů od začátku roku. Vypočte se případná částka za benefity ke zdanění.

Ve formuláři „Benefity osvobozené (limit)“ vidíme částky, které jsou významné pro výpočet uplatnění benefitů do výše limitu pro osvobození i částku ke zdanění:

Zobrazuje se:

  • v jaké výši již byl uplatněn limit osvobození od začátku roku
  • výše benefitu k porovnání s limitem v daném měsíci
  • celková výše uplatnění limitu osvobození od začátku roku se započtením benefitů z aktuálního mzdového období
  • částka osvobozená (do limitu osvobození)
  • částka ke zdanění
Nastavení výpočtu benefitů

Úprava tiskových výstupů

Výše nepeněžního plnění (benefitů) osvobozených a daněných se tiskne v tiskových sestavách:

  • Přehled za firmu/střediska v části „Ostatních příjmů“
Nastavení výpočtu benefitů
  • Mzdové listy po období v části Benefity

Na úrovni údajů z MLD

Nastavení výpočtu benefitů

Na úrovni údajů ze SML

Nastavení výpočtu benefitů
  • Tisk Výplatní pásky I a II – tisk výše daněné částky za benefity (úpravy se připravují)
  • Nová tisková sestava s přehledem benefitů a rozdělením na osvobozenou a daněnou část (sestava se připravuje).

Nové nebo upravené tiskové sestavy budou publikovány jako automatická aktualizace.