Blog

Získajte až 15 000 € na rozvoj svojho podnikania

13. 9. 2023
Digitalizácia firmy

Úrad vlády SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti vyhlásil dve nové výzvy, ktoré majú pomôcť podnikom zavádzať digitálne technológie a inovácie. Zároveň sa snaží podporiť spoluprácu podnikateľských subjektov a vedecko - výskumných pracovísk. Maximálna intenzita pomoci je 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, maximálne však 15 000 EUR.

Digitálny voucher

Prvou výzvou sú Digitální vouchery, z ktorých je možné financovať vypracovanie individualizovaného návrhu riešenia, pričom prijatý výstup musí mať podobu štúdie, analýzy, návrhu postupov alebo procesov digitalizácie a pod. Nejde teda o samotnú realizáciu konkrétneho riešenia, ale len o návrh. Projekt sa môže týkať týchto oblastí: kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, automatizácia a digitálne procesy, cloudové technológie, optimalizácia interných procesov, dáta a analytika, e-commerce, digitalizácia priemyslu a výroby, digitalizácia financií, digitalizácia internetu vecí (IoT).

Väčšina týchto oblastí by mala byť postavená na modernom informačnom systéme ako súčasť premyslenej digitalizácie spoločnosti. Príkladom je ERP systém ABRA Gen. Jeho implementácii predchádza dôkladná analýza s návrhom digitalizácie firemných procesov, na ktorú je možné čerpať prostriedky z voucherov. 

Ak už vo vašej spoločnosti prevádzkujete informačný systém ABRA, finančné prostriedky môžete použiť napríklad na analýzu ďalšieho rozvoja systému v požadovanej oblasti.

Inovačný voucher

Cieľom Inovačných voucherov je najmä zvyšovať konkurencieschopnosť firiem prostredníctvom vývoja nových alebo inováciou existujúcich služieb, produktov, alebo procesov. Z voucheru môžete financovať 2 typy aktivít:

  • Realizácia výskumno – vývojových služieb. V projektoch by malo ísť najmä o meranie, diagnostiku, testovanie, skúšky, rozbory, analýzy, overovanie, výpočty, návrhy nových systémov, technologických postupov, unikátnych konštrukčných riešení, modelovanie, vývoj softvéru, hardvéru, materiálu, zariadení, prvkov systému, prototypu, funkčnej vzorky v súvislosti s vývojom alebo zavádzaním nového produktu (výrobku, služby alebo procesu), optimalizácia procesov, vlastností výrobkov, služieb, metód, parametrov a pod.
  • Ochrana práv priemyselného vlastníctva. Pri tejto aktivite ide o preplatenie správnych a udržiavacích poplatkov súvisiacich s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí.

Požiadajte o pomoc špecialistov

S čerpaním dotácií vám pomôžu špecializované poradenské firmy. V prípade čerpania na technológie súvisiace s našimi ERP systémy vám radi poskytneme súčinnosť.