Legislativa

Změny v oblasti náhrady mzdy za akce pro děti a mládež

14. 2. 2024

Zákon č. 321/2023 Sb., který vyšel koncem loňského roku, novelizoval s účinností od 1.1.2024 mj. zákoník práce a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Změnila se pravidla výpočtu a uplatnění náhrady související s akcemi pro děti a mládež.

Novinka je distribuována formou automatické aktualizace.

LEGISLATIVA

Náhrada přísluší za počet hodin pracovního volna odpovídající délce jeho stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby a poskytuje se od započetí prvního čerpání pracovního volna v kalendářním roce. Dojde-li ke změně délky stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku, pak se počet hodin zbývajících do ročního limitu vyjádří stejným poměrem k nové délce stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby.

Doporučujeme k přečtení obsáhlý článek ČSSZ, který podrobně stanovuje podmínky a způsob, jak bude možné o refundaci vyplacené náhrady žádat.

ŘEŠENÍ V ABRA GEN

Pracovní volno související s akcemi pro děti a mládež se i nadále zadává v agendě Nepřítomnosti.

Novinkou od 1.1.2024 je limitace této náhrady, která se vyplácí ve výši průměrného výdělku, maximálně však do výše 1/174 průměrné mzdy v národním hospodářství. Tuto částku (243,90 Kč) zveřejnilo MPSV sdělením a bude tak činit každoročně.

Na dílčím mzdovém listu (MLD) v části Mzdové údaje/Náhrady uvidíte vypočtenou náhradu Akce pro děti a mládež s uvedeným limitem, tj. nejvýše 243,90 Kč za hodinu náhrady.

ABRA Gen nehlídá maximální roční počet hodin vyplacené náhrady.

Upozornění:

Pokud bude mít zaměstnanec hodinový průměrný výdělek vyšší, než je limit 243,90 Kč, vyplatí se pouze hodinová náhrada do tohoto limitu. Zaměstnavatel může vyplatit náhradu vyšší (odchýlit se ve prospěch zaměstnance), v takovém případě využijte položku „Oprava“ a zadejte částku, o kterou náhradu chcete navýšit.

Tiskové sestavy

V agendě Mzdové listy najdete následující tiskové sestavy:

  • Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež (do 30. 6. 2024)
    • můžete ji použít pro uplatnění náhrady za pracovní volno v roce 2023
  • Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež (od 1.1.2024) - 3 zaměstnanci
    • nový formulář žádosti obsahuje některé nové údaje a umožňuje podání až za 3 zaměstnance v jednom tisku
    • pokud by zaměstnavatel vyplatil vyšší hodinovou náhradu, než je limit 243,90 Kč, do tisku žádosti bude započtena pouze limitní část; pouze tuto část ČSSZ refunduje (vč. pojistného)
    • nevyplníte-li na vstupním formuláři před tiskem bankovní účet, doplní se automaticky účet z firemních údajů.

Interaktivní formulář naleznete také na stránkách ČSSZ.