Tipy a triky

Inventúra skladu v ABRA Gen

4. 2. 2022

Ako správne a efektívne pripraviť uzávierku skladu v ABRA Gen? Na čo by ste nemali zabudnúť? Ukážeme vám postup, ktorý sa osvedčil u mnohých zákazníkov.

Tento návod je možným odporúčaním, ako postupovať pri inventúre vášho skladu. Poznatky sú súhrnom postupov, ktoré sa osvedčili na našej Zákazníckej podpore (HOTLINE). Môžu sa preto vo vašom konkrétnom prípade líšiť. Napriek tomu ich možno považovať za súpis väčšiny krokov, na ktoré nesmiete zabudnúť. Mnohé z týchto krokov sú potrebné urobiť ešte pred samotným začatím inventúry.

Riešenie niektorých nezrovnalostí v sklade vyžaduje zrušiť skladovú uzávierku až k danému dátumu a po oprave sklad opäť uzavrieť. Je preto potrebné mať na prípravu inventúry patričné oprávnenia v systéme a samozrejme vyhradený čas.

Príprava inventúry

Skontrolujte záporné stavy na kartách

Kontrolu vykonajte napr. k aktuálnemu dátumu v agende Částkové skladové karty. Potrebujete, aby na žiadnom sklade nemala položka zápornou hodnotu.

Obr. 01: Kontrola na dielčich skladových kartách.
Obr. 01: Kontrola na dielčich skladových kartách.

Alebo to isté ku konkrétnemu dátumu. Napr. k 31.12.:

Obr. 02: Kontrola v skladových reportoch.
Obr. 02: Kontrola v skladových reportoch.

Po zistení záporných hodnôt je potrebné všetko vyriešiť, aby takýto stav nebol.

Niektoré možné riešenia sú:

  • doplnenie chýbajúcich príjemiek
  • oprava chybných príjemiek
  • oprava dodacieho listu alebo zmazanie nezrealizovaných dodacích listov
  • prevody medzi skladmi
  • vykonenie zámen tovaru(Zámena výdaj → Zámena príjem)

Kontrola evidencie sériových čísel a šarží

Ak používate sériové čísla alebo šarže aspoň na jednej karte, overte, že sú kompletne zadané v agendeSkladové pohybya prípadne ich do dokladu doplňte.

Obr. 03: Overenie sériových čísiel a šarží v agende Skladové pohyby.
Obr. 03: Overenie sériových čísiel a šarží v agende Skladové pohyby.

Kontrola pozícií (pri polohovanom sklade)

Ak máte niektorý sklad polohovaný je potrebné vykonať kontrolu, či zodpovedá množstvo na čiastkovej skladovej karte oproti súčtu množstva na pozíciách.

K tomu vám môže pomôcť výraz do stĺpca v agende „Čiastkové skladové karty“:

NxSQLSelect('Select sum(lsc.Quantity) from LogStoreContents lsc join LogStorePositions lsp on lsp.id=lsc.parent_id and lsp.store_id='+NxQuotedStr(Store_ID.ID)+' where lsc.storecard_id='+NxQuotedStr(StoreCard_ID.ID)+' ','')

Na lište stĺpcov v agende „Čiastkové skladové karty“ stlačte pravé tlačidlo myši a v sub menu Zobrazenie stĺpcov -> Editor stĺpcov zvolíte tlačidlom Nový a pridáte si vyššie napísaný výraz do textového poľa:

Obr. 04: Zadanie výrazu pre kontrolu pozícií.
Obr. 04: Zadanie výrazu pre kontrolu pozícií.

Po potvrdení a uložení, prejdite na záložku obmedzenia. Tu do poľa Výraz vložte:

a.Quantity <> (select sum(lsc.Quantity) from LogStoreContents lsc join LogStorePositions lsp on lsp.id=lsc.parent_id and lsp.store_id=a.store_id where lsc.storecard_id=a.sTorecard_id)

Obr. 05: Zadanie výrazu pre obmedzenie.
Obr. 05: Zadanie výrazu pre obmedzenie.

Nezabudnite si okrem výrazu obmedzenie urobiť ešte i za sklad a zvoliť sklad, ktorý polohujete.

Pred inventúrou je potrebné, aby skladové množstvo bolo napolohované aspoň na vstupnú naskladňovaciu pozíciu.

Príprava inventúry

Teraz môžete pripraviť inventúru v agende„Hlavné inventárne protokoly“ (HIP). Odporúčame zvoliť neblokačnú k dátumu s možnosťou pridávať položky (ak by ste fyzicky v sklade našli niečo, o čom systém eviduje nulové množstvo).

Príprava by mala byť vykonanápred dátumom uskutočnenia inventúry, keďže odporúčame zisťovať počet iba pre skladové karty s kladným stavom. Ak by ste zakladali HIP dodatočne (po fyzickej inventúre) a pridávali by ste na HIP skladové karty s filtrom „Všetky s kladným stavom“, výber bude vykonaný podľa aktuálneho stavu na sklade, nie podľa stavu k rozhodnému dňu inventúry! Teda budú zohľadnené skladové pohyby po rozhodnom dátume inventúry.
Začatie inventúry = napočítanie evidenčného stavu, vykonáte pred tlačou Čiastkových inventárnych protokolov (ČIP), ak chcete mať uvedený evidenčný počet. Zrušením začatia a opätovným začatím sa aktualizuje evidenčný počet na sklade k rozhodnému dňu inventúry. (Nerušia sa už zadané zistené stavy na ČIPoch.)

Obr 06: Neblokačná inventúra v Hlavných inventárnych protokoloch.
Obr 06: Neblokačná inventúra v Hlavných inventárnych protokoloch.

V ďalšom kroku vyberte len karty s kladným stavom. (Záporné by ste už nemali mať, pretože ste ich riešili pred začatím inventúry):

Obr. 07: Výber skladových kariet.
Obr. 07: Výber skladových kariet.

Po vytvorení protokolu si môžete vytlačiť inventárny protokol, do ktorého môžete dopĺňať zistený stav.

Obr. 08: Tlač inventárneho protokolu.
Obr. 08: Tlač inventárneho protokolu.

Po uzavretí všetkých Čiastkových protokolov sa uzavrú riadky na Hlavnom inventárnom protokole, čím sa vygenerujú doklady inventárnych prebytkov alebo mánk.

Ak chcete vykonávať nejakú opravu, je nutné zrušiť uzavretie riadku na HIPe, zrušiť ukončenie ČIPu a následne môžete opraviť zistený počet alebo doplniť skladovú kartu a zadať jej zistený počet. Následne opäť všetko uzavrite, a pokiaľ ste s výsledkom spokojní, ukončite inventúru.

Po dokončení inventúry je ešte potrebné vykonať uzávierku skladu a zaúčtovanie.

Uzávierka skladu

V systéme je nová verzia uzávierky skladu, ktorá umožňuje rovno zaúčtovať aj skladové doklady.

Túto voľbu zaškrtávajte len po dohode s vašou účtovníčkou. Musíte mať príslušné prístupové práva.

V prípade, že je vo vašej firme pozícia vedúceho skladu a učtáreň oddelená, voľbu nezaškrtávajte.

Obr. 09: Vykonanie uzávierky skladu.
Obr. 09: Vykonanie uzávierky skladu.

Bližšie informácie nájdete v online nápovede: